Škola

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Přiděleno: 317 272,- Kč

Vyčerpáno:

Rozdíl:

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitele školy o příspěvek na operační program Praha „ Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 317 272,- Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony pro ZŠ Edvarda Beneše“. Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001182

Přidělené prostředky budou použity na Projektovou výuku, Stáže pedagogických pracovníků, Odborně zaměřená tematická setkávání a Komunitně osvětová setkávání.

MODERNIZACE VÝUKY JAZYKŮ NA ZŠ DR.E.BENEŠE

Od 1.6.2019 – 31.1.2020 je naše instituce realizátorem projektu „MODERNIZACE VÝUKY JAZYKŮ NA ZŠ DR.E.BENEŠE“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001075, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku předmětů cizích jazyků na I. stupni. V rámci projektu tak dojde k vybudování dvou odborných multimediálních laboratoří. Celková výše podpory činí 2.171.949,80,- Kč.

 

 

 

 

1) Přestup žáka z jiné základní školy

Při přestupu žáka do naší školy je třeba osobně si sjednat schůzku se zástupkyní ředitele školy a přinést následující dokumenty

 • doklad o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy
 • rodný list žáka
 • doklad zákonného zástupce
 • vyplněnou přihlášku nového žáka do školy, podepsanou oběma zákonnými zástupci(v sekci dokumenty je ke stažení)

2) Postup při přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Školský zákon, § 36

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do

30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Zákonný zástupce dítěte je ze zákona povinen dostavit se s dítětem v předem určeném termínu k zápisu do 1. třídy. S sebou potřebujete rovněž svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí. Tuto žádost máte možnost stáhnout buď na webových stránkách naší školy, nebo ji před zápisem vyplníte v budově školy a na zápis vezmete již vyplněnou s sebou.
 • Škola může na žádost zákonných zástupců dítěte přijmout k plnění povinné školní docházky i dítě, které dovrší šesti let do 31. prosince toho školního roku, kdy nastoupí do 1. třídy, je-li tělěsně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • Vlastní zápis dítěte probíhá v předem určených učebnách. Věnovat se Vám budou vždy dva pedagogové – jeden se ujme dítěte, jeden Vás.
 • Po zapsání dítěte dostanete do ruky zápisní list pro následující školní rok a jeho přílohu. Je třeba, aby se dostavily i ty děti, kterým bylo uděleno v minulém školním roce rozhodnutí o odložení povinné školní docházky. Každé dítě, které projde zápisem, obdrží registrační číslo. Číslo slouží jako identifikace při zveřejňování přijatých dětí do 1. ročníku. Jména dětí se podle zákona zveřejňovat nesmí.
 • Pokud se Vám ze závažných důvodů nehodí předem stanovený termín zápisu dětí do 1. třídy, je možno si náhradní termín dohodnout osobně nebo telefonicky. Jiný postup je v případě, kdy pro svoje dítě žádáte odložení povinné školní docházky.

3) Postup při žádosti o odložení povinné školní docházky

Školský zákon, § 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

 • Zákonný zástupce dítěte navštíví ve stanoveném termínu zápisu dětí do 1. tříd školu, oznámí svůj úmysl žádat pro své dítě odložení povinné školní docházky a odevzdá vyplněnou žádost o odklad (je možno stáhnout si ji na webových stránkách naší školy www.zscakovice.cz) a následující přílohy
 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 
 • doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa
 • přílohy doručí do kanceláře zástupce ředitele školy v době zápisu, nejdéle však do konce dubna příslušného roku. Zde dostane rozhodnutí o odložení povinné školní docházky pro svoje dítě a zapíše se do seznamu převzetí tohoto rozhodnutí. Pokud by se ze závažných důvodů nemohl zákonný zástupce dostavit do školy osobně, sjedná si včas telefonicky jiný způsob předání.
 • Dítě, které má pro příslušný školní rok odklad povinné školní docházky, se dostaví k zápisu do 1. třídy následující rok.

4) Postup při žádosti o přijetí do přípravné třídy

Přípravná třída

Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a jsou určeny pro děti trvale bydlící ve spádové oblasti školy. Třída se otevře, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí, maximální počet je 15.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě vyplněné přihlášky, která je potvrzena doporučením školského poradenského zařízení a předána ředitelství školy. Rozhodnutí bude zasláno zákonným zástupcům poštou. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách v sekci dokumenty a formuláře nebo na níže uvedeném odkaze. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná, děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat školní družinu.

Přihlášky přijímáme vždy do 31. 5. pro následující školní rok.

5) Postup při uvolění žáka z předmětu

Uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Pro uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova je nutno předložit:

1. Žádost zákonného zástupce o uvolnění – formulář je ke stažení na stránkách školy 

2.Lékářský posudek vydaný registrujícím lékařem dítěte – povinné náležitosti posudku naleznete na formuláři Lékařský posudek k žádosti o uvolnění z Tv

Oba vyplněné formuláře se předají prostřednictvím třídního učitele zástupkyni ředitele školy, která vydává rozhodnutí o uvolnění žáka z předmětu.

 

tělocvična  I     

 • rozměry 6 m x 19 m; vyvýšené pódium; 1 šatna + sprchy
 •  vhodná pro sporty bez míče: jóga, aerobik, tanec, bojové sporty, zumba, aerobik ......
 •  cena 200,- Kč za hodinu

tělocvična II

 • rozměry 8,4 m x 18,4 m; basketbalové koše; síť; branky
 • vhodná i pro míčové sporty (menší počet lidí)
 • cena 200,- Kč za hodinu

tělocvična III (Dyjská)

 • rozměry 6 m x 13,3 m
 • vhodná pro sporty bez míče: jóga, aerobik, tanec, bojové sporty, zumba, aerobik ......
 • cena 200,- Kč za hodinu

zasedací místnost (školící centrum) 

 • kulatý stůl pro cca 40 lidí
 • dataprojektor, internet, bílá tabule, flipchart, kávovar, watercooler, DVD, velkoplošná plazmová televize
 • cena 150,- Kč za hodinu

běžná třída

 • standardní vybavení; interaktivní tabule
 • různé možnosti využití
 •  cena 150,- Kč za hodinu         

Volné termíny  a podmínky lze dohodnout u paní Červenkové na čísle 603 881 009.

Seznam členů školské rady

JUDr. Michal Krejčík - zástupce zákonných zástupců
Mgr. Michael Lekovski -  zástupce zákonných zástupců
Michaela Kubernatová - zástupkyně zákonných zástupců
Mgr. Soňa Černá - zástupkyně zřizovatele
Ivana Heřmánková - zástupkyně zřizovatele
Jana Kosová - zástupkyně zřizovatele
Mgr. Petra Boháčková - zástupkyně pedagogů                                               
Mgr. Kateřina Švajdová - zástupkyně pedagogů
Ing. Pavel Řepa - zástupce pedagogů
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - čestný člen
 

Kontakt: sr-zsdreb@email.cz

 

Jednací řád školské rady: 
Volební řád: 

Co je naše práce?

VÁŽENÍ ČTENÁŘI TĚCHTO ŘÁDKŮ,

 

ZDE, NA TÉTO NÁSTĚNCE SE BUDETE SETKÁVAT S TÉMATY, KTERÉ BY VÁS MĚLY ZAJÍMAT:

·      CO  NOVÉHO  SE  DĚJE  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      CO  SE  NÁM  LÍBÍ,  NEBO  NELÍBÍ  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      CO  SE NOVÉHO  UDÁLO  NA JEDNÁNÍ  „ŠP“  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  ZMĚNIT  NĚJAKÝ  PROBLÉM  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  PŘISPĚT  KE  ZLEPŠENÍ  KLIMATU  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  ZLEPŠIT  VZTAHY  MEZI  ŽÁKY  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  ZLEPŠIT  VZTAHY  MEZI  ŽÁKY  A  UČITELI  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  ZLEPŠÍME  KVALITU  VÝUKY  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  ZLEPŠÍME  ZPŮSOB  TRÁVENÍ  VOLNÉHO  ČASU  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

A  O  SPOUSTĚ  DALŠÍCH  INFORMACÍ!!!

 

Členové školního parlamentu

Školní parlament - aktuality

Zápis z 1. schůzky 2018

Út, 12/12/2017 - 13:03
 1. SCHŮZKA PARLAMENTU - 18. 9. 2018

Opět si připomeneme…. Co je to žákovský parlament? Jeho funkce.

V ŽP se scházejí žáci, kteří byli zvoleni ve svých třídách a pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni...více

Zápis z 2. schůzky 2018

Út, 12/12/2017 - 13:02

2. SCHŮZKA PARLAMENTU - 17. 10. 2018

 1. Evidence zástupců jednotlivých tříd
 2. Foto parlamentu
 3. Hrdá škola – přehled přihlášených tříd

31.10.2018 zájemci HALLOWEEN VE ŠKOLE (dle organizace jednotlivých tříd)

 1. Video
 2. ...více

Zápis ze 3. schůzky 2018

Út, 12/12/2017 - 13:01

3. SCHŮZKA PARLAMENTU – 13. 11. 2018

 1. Docházka
 2. Hrdá škola – přehled přihlášených tříd

22. 11. 2018 zájemci SUIT UP DEN, den kdy přijdete hezky a formálně oblečení(dle organizace jednotlivých tříd)

PROSINEC – AKCE...více

Zápis ze 4. schůzky 2018

Út, 12/12/2017 - 13:00

4. SCHŮZKA PARLAMENTU – 11. 12. 2018

 1. Docházka
 2. Hrdá škola – přehled přihlášených tříd

PROSINEC – AKCE DOBRÝ SKUTEK – zjištění zapojených tříd

V rámci tohoto projektu se zapojily konkrétně třídy 5.A, 5.B, 4.A, 4.B,...více

  Po Út St Čt So Ne
40
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
41
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
42
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
43
21
22
23
24
25
26
27
 
 
 
 
 
 
 
44
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

1. číslo 2018/19

Listopad 2017

Listopad

Vánoční časopis

Výroční číslo Čakopisu

1. číslo 2016/17

8. číslo 2015/16

7. číslo 2015/16

6. číslo 2015/16

5. číslo 2015/2016

4. číslo Čakopisu 2014/15

3. číslo Čakopisu 2014/2015

2. číslo časopisu 2014/15

Čakopis v novém 1. číslo š. r. 2014/15

1. číslo

6.číslo

Únor

5.číslo

Leden

4.číslo

4.číslo

3.číslo

Březen

2.číslo

Prosinec

1. číslo

Listopad

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události