Škola

„MODERNIZACE UČEBEN NA ZŠ DR.E.BENEŠE II“

Od 1.5.2022 – 30.4.2023 je naše instituce realizátorem projektu „MODERNIZACE UČEBEN NA ZŠ DR.E.BENEŠE II“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002219 , který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt spočívá v modernizaci dvou učeben věd tak, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby. Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí v přírodních vědách,  v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi.. Celková výše podpory činí 1 995 772,- Kč.

Pedagogická podpora ZŠ Dr. Edvarda Beneše 3

Pedagogická podpora ZŠ Dr. E. Beneše 3, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022044

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, dále rozvoj nových metod ve výuce, podpora pozitivního sociálního klimatu ve vzdělávání (setkání zástupců školy a místní komunity, vzájemná podpora ve výuce) a profesní rozvoj prostřednictvím zahraničních stáží. 

Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz(link is external) najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi

Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

V grantové výzvě 2021/22 jsem opět uspěli. Projekt je tentokrát zaměřen na tvorbu geolokační hry. Žáci sedmého ročníku ji vytvoří pro své spolužáky a pro každého, kdo si bude chtít zahrát.

 
    • Termín realizace projektu: září 2021 – červen 2022

    • Rozpočet: 55 400,- Kč

Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi

Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

V grantové výzvě 2020/21 jsem opět uspěli. Projekt je tentokrát zaměřen na tvorbu geolokační hry. Žáci sedmého ročníku ji vytvoří pro své spolužáky a pro každého, kdo si bude chtít zahrát.

 
    • Termín realizace projektu: září 2020 – červen 2021

    • Rozpočet: 56 000,- Kč

Erasmus plus KA2 partnerství škol – projekt Giants

Na začátku školního roku 2019/20 jsme začali pracovat na projektu Erasmus plus KA2 Partnerství škol. V tomto projektu spolupracujeme se školami z Polska, Řecka, Finska a Španělska. Společně hledáme nové metody výuky a hodnocení žáků, zaměřujeme se na spojení umění a ICT. Pokusíme se také do výuky zařadit gamifikaci (využití her). Každá ze škol je expertem na jednu z uvedených oblastí a věříme, že za dobu trvání projektu se všechny školy posunou v dalších oblastech. 

Součástí projektu jsou i projektová setkání žáků a učitelů na každé za zapojených škol. Ve školním roce 2019/20 jsme se setkali ve Španělsku a ve Finsku. Výstupy z projektu si můžete prohlédnout v prostředí Twinspace https://twinspace.etwinning.net/92432/home

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Přiděleno: 230 185,- Kč

Vyčerpáno:

Rozdíl:

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitele školy o příspěvek na operační program Praha „ Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 317 272,- Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony II pro ZŠ Edvarda Beneše“. Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001537

Přidělené prostředky budou použity na Projektovou výuku, Stáže pedagogických pracovníků, Odborně zaměřená tematická setkávání a Komunitně osvětová setkávání.

Cesta do digitálního světa

Projekt Cesta do digitálního světa je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků (4 zapojených partnerských škol s finančním příspěvkem a jedné vzorové školy) a na sdílení příkladů dobré praxe mezi partnerskými školami a vzorovou školou za účelem rozvoje informatického myšlení dětí a žáků a rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků.

Realizace projektu bude trvat od 1. ledna 2020 do 31. prosince roku 2021. Hlavními výstupy budou metodické postupy zařazení algoritmizace, robotiky a 3D tisku do výuky, vzájemné návštěvy pedagogů ze zapojených partnerských škol, vzorové hodiny, videozáznamy z realizovaných školení, metodické materiály, technická podpora, 4 organizace ovlivněné systémovou intervencí, zlepšení vybavenosti zapojených partnerských škol i vzorové školy novou digitální technologií.

Chytrá škola

POPIS PROJEKTU

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi

Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

V rámci grantové výzvy 2019/2020 bylo podpořeno 69 základních škol po celé České republice a rozděleno necelých 5 000 000 Kč, v  průměru 72 000,- Kč na školu.

 

Projekt na ZŠ Dr. E. Beneše cílí na  celkem devět tříd sedmých, osmých a devátých ročníků. Dále na pedagogy a rodiče daných žáků.

Cílem projektu je zvýšit znalosti žáků o tématu zdravého používání technologií (témata: Digitální závislost, chronický multitasking, deprese a úzkosti spojené s nezdravým přístupem k sociálním sítím a konzumace pornografie). V neposlední řadě je cílem projektu i školení pedagogů naší školy a rodičů žáků ve zmíněných tématech. Pedagogové a rodiče tak budou schopni lépe nastavit hranice a pravidla a rychleji identifikovat již patologické chování a efektivně na něj reagovat.

 • Termín realizace projektu: září 2019 – červen 2020
 • Rozpočet: 90 000,- Kč

Pedagogická podpora ZŠ Dr. Edvarda Beneše 2

PEDAGOGICKÁ PODPORA ZŠ DR. E. BENEŠE 2
CZ.02.3.X./0.0/0.0/18_064/0012141
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, dále rozvoj nových metod ve výuce a v neposlední řadě podpora pozitivního sociálního klimatu
ve vzdělávání (koučink pedagogů, setkání zástupců školy a místní komunity, vzájemná podpora ve výuce).
 

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Přiděleno: 317 272,- Kč

Vyčerpáno:

Rozdíl:

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitele školy o příspěvek na operační program Praha „ Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 317 272,- Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony pro ZŠ Edvarda Beneše“. Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001182

Přidělené prostředky budou použity na Projektovou výuku, Stáže pedagogických pracovníků, Odborně zaměřená tematická setkávání a Komunitně osvětová setkávání.

1) Přestup žáka z jiné základní školy

Při přestupu žáka do naší školy je třeba osobně si sjednat schůzku se zástupkyní ředitele školy a přinést následující dokumenty

 • doklad o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy
 • rodný list žáka
 • doklad zákonného zástupce
 • vyplněnou přihlášku nového žáka do školy, podepsanou oběma zákonnými zástupci(v sekci dokumenty je ke stažení)

2) Postup při přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky

(1) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

(2) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do

30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(3) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

·                    Škola může na žádost zákonných zástupců dítěte přijmout k plnění povinné školní docházky i dítě, které dovrší šesti let do 31. prosince toho školního roku, kdy nastoupí do 1. třídy, je-li tělěsně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

3) Postup při žádosti o odložení povinné školní docházky

Školský zákon, § 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

 • Zákonný zástupce dítěte navštíví ve stanoveném termínu zápisu dětí do 1. tříd školu, oznámí svůj úmysl žádat pro své dítě odložení povinné školní docházky a odevzdá vyplněnou žádost o odklad (je možno stáhnout si ji na webových stránkách naší školy www.zscakovice.cz) a následující přílohy
 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, tj. Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9 a 14, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany, tel. 266310939
 • doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa
 • přílohy doručí do kanceláře zástupce ředitele školy v době zápisu, nejdéle však do konce dubna příslušného roku. Zde dostane rozhodnutí o odložení povinné školní docházky pro svoje dítě a zapíše se do seznamu převzetí tohoto rozhodnutí. Pokud by se ze závažných důvodů nemohl zákonný zástupce dostavit do školy osobně, sjedná si včas telefonicky jiný způsob předání.
 • Dítě, které má pro příslušný školní rok odklad povinné školní docházky, se dostaví k zápisu do 1. třídy následující rok.

4) Postup při žádosti o přijetí do přípravné třídy

Přípravná třída

V tomto školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně pro děti s odkladem pšd a jsou určeny pro děti trvale bydlící ve spádové oblasti školy. Třída se otevře, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí, maximální počet je 15.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě vyplněné přihlášky, která je potvrzena doporučením školského poradenského zařízení a předána ředitelství školy. Rozhodnutí bude zasláno zákonným zástupcům poštou. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách v sekci dokumenty a formuláře nebo na níže uvedeném odkaze. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná, děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat školní družinu.

Přihláška

 

5) Postup při žádosti o přijetí do matematické třídy

Dítě projde standardním zápisem školy. V elektronické přihlášce má již zaškrtnuté zaměření: matematická třída. Poté budou zákonní zástupci kontaktování přes mail uvedený v přihlášce s informacemi o termínu a průběhu přijímacího řízení.  

 

6) Postup při uvolnění žáka z předmětu

Uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Pro uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova je nutno předložit:

1. Žádost zákonného zástupce o uvolnění – formulář je ke stažení na stránkách školy 

2.Lékářský posudek vydaný registrujícím lékařem dítěte – povinné náležitosti posudku naleznete na formuláři Lékařský posudek k žádosti o uvolnění z Tv

Oba vyplněné formuláře se předají prostřednictvím třídního učitele zástupkyni ředitele školy, která vydává rozhodnutí o uvolnění žáka z předmětu.

 

Uvolnění z předmětu Tělesná výchova

Podle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Školský zákon, § 50, odst. 2 § 50 ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování předmětu tělesná výchova - ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Nestačí již proto pouze výměnný poukaz od lékaře, dětský lékař musí vydat posudek, který má podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., v platném znění, příloha 1, část 9 tyto náležitosti:

a) identifikační údaje

1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,

3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,

4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,

b) účel vydání posudku,

c) posudkový závěr,

d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,

e) datum vydání posudku,

f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Bez tohoto posudku nelze žáka z výuky tělesné výchovy uvolnit. Předepsaný formulář není určen, ke stažení je na našich webových stránkách

 

Zvýšení cen za pronájmy

Vzhledem k neustálému navyšování cen energií, vodného a stočného, odpadů, jsme i my  nuceni navýšit naše ceny za pronájem prostor v naší škole a to od 1. ledna 2023

Přehled navýšení nájemného pro jednotlivé objekty:

 1. Nájem  jedné třídy se zvyšuje  na  300,00 Kč / 1 hodina
 2. Nájem v tělocvičnách v hlavní budově a v budově v Dyjské ulici  na  450,00 Kč / 1 hodina.
 3. Nájem v nové tělocvičně (hale) v budově Jizerská ulice na 700,00 Kč/ 1 hodina.
 4. Nájem venkovního hřiště v budově v Dyjské ulici je 300,00 Kč/ 1 hodina.
 5. Nájem za příměstský tábor (paušál) třída 8000,- / 1 týden (5 pracovních dnů) 
 6. Nájem za příměstský tábor (paušál) třída + venkovní hřiště 12000,- / 1 týden (5 pracovních dnů) 
 7. Nájem víkend tělocvična (paušál) 1600,- / sobota
 8. Nájem víkend tělocvična (paušál) 2800,- / sobota + neděle

 

Díky za pochopení

Mgr. Martin Střelec

ředitel ZŠ

tělocvična  I     

 • rozměry 6 m x 19 m; vyvýšené pódium; 1 šatna + sprchy
 •  vhodná pro sporty bez míče: jóga, aerobik, tanec, bojové sporty, zumba, aerobik ......
 •  cena 300,- Kč za hodinu

tělocvična II

 • rozměry 8,4 m x 18,4 m; basketbalové koše; síť; branky
 • vhodná i pro míčové sporty (menší počet lidí)
 • cena 300,- Kč za hodinu

tělocvična III (Dyjská)

 • rozměry 6 m x 13,3 m
 • vhodná pro sporty bez míče: jóga, aerobik, tanec, bojové sporty, zumba, aerobik ......
 • cena 300,- Kč za hodinu

nová tělocvična (hala) v budově Jizerská ulice 

 • 500,00 Kč za 1 hodinu

venkovního hřiště v budově v Dyjské ulici

 •  200,00 Kč za 1 hodinu

zasedací místnost (školící centrum) 

 • kulatý stůl pro cca 40 lidí
 • dataprojektor, internet, bílá tabule, flipchart, kávovar, watercooler, DVD, velkoplošná plazmová televize
 • cena 200,- Kč za hodinu

běžná třída

 • standardní vybavení; interaktivní tabule
 • různé možnosti využití
 •  cena 200,- Kč za hodinu         

Volné termíny  a podmínky lze dohodnout u paní Červenkové na čísle 603 881 009.

Seznam členů školské rady

JUDr. Michal Krejčík - zástupce zákonných zástupců
Michal Málek, MBA -  zástupce zákonných zástupců 
Ing. Jana Žákovčíková,MBA - zástupkyně zákonných zástupců
Kateřina Marszálková - zástupkyně zřizovatele
Ivana Heřmánková - zástupkyně zřizovatele
Ing. Miloslav Krejčíček - zástupce zřizovatele
Mgr. Petra Boháčková - zástupkyně pedagogů                                               
Mgr. Kateřina Švajdová - zástupkyně pedagogů
Ing. Pavel Řepa - zástupce pedagogů
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - čestný člen
 

Kontakt: skolska.rada@zscakovice.cz

 

Jednací řád školské rady: 
Volební řád: 

Co je naše práce?

VÁŽENÍ ČTENÁŘI TĚCHTO ŘÁDKŮ,

 

ZDE, NA TÉTO NÁSTĚNCE SE BUDETE SETKÁVAT S TÉMATY, KTERÉ BY VÁS MĚLY ZAJÍMAT:

·      CO  NOVÉHO  SE  DĚJE  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      CO  SE  NÁM  LÍBÍ,  NEBO  NELÍBÍ  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      CO  SE NOVÉHO  UDÁLO  NA JEDNÁNÍ  „ŠP“  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  ZMĚNIT  NĚJAKÝ  PROBLÉM  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  PŘISPĚT  KE  ZLEPŠENÍ  KLIMATU  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  ZLEPŠIT  VZTAHY  MEZI  ŽÁKY  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  MŮŽEME  ZLEPŠIT  VZTAHY  MEZI  ŽÁKY  A  UČITELI  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  ZLEPŠÍME  KVALITU  VÝUKY  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

·      JAK  ZLEPŠÍME  ZPŮSOB  TRÁVENÍ  VOLNÉHO  ČASU  NA  NAŠÍ  ŠKOLE ?

A  O  SPOUSTĚ  DALŠÍCH  INFORMACÍ!!!

 

Školní parlament - aktuality

ČINNOST PARLAMENTU

Út, 21/11/2017 - 23:37

Parlament ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše

PARLAMENŤÁCI

Parlament naší školy pod vedením koordinátorů úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli jednotlivých tříd a jednotlivými žáky. Taktéž spolupracuje s nepedagogickými zaměstnanci...více

  Po Út St Čt So Ne
22
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
23
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
24
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
25
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
26
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2022

Rok 2021

Leden, únor 2020

Leden, únor 2020

Vánoční časopis

Listopad 2019/20

1. číslo 2018/19

Listopad 2017

Listopad

Výroční číslo Čakopisu

1. číslo 2016/17

8. číslo 2015/16

7. číslo 2015/16

6. číslo 2015/16

5. číslo 2015/2016

4. číslo Čakopisu 2014/15

3. číslo Čakopisu 2014/2015

2. číslo časopisu 2014/15

Čakopis v novém 1. číslo 2014/15

1. číslo

6.číslo Čakopisu 2013

Únor

5.číslo Čakopisu 2013

Leden

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha – Čakovice registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009573

Dotazník pro rodiče dětí ZŠ na území Prahy 18 Letňany a Prahy - Čakovice  (dotazník je zaměřen na mapování názorů na kvalitu, atmosféru, systém hodnocení, potřeb aj.). 

Dotazník pro rodiče dětí ZŠ   MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha - Čakovice naleznete zde:

https://forms.gle/MsLcg9MSo9knG7Z99

Dotazník pro rodiče dětí MŠ na území Prahy 18 Letňany a Prahy - Čakovice (dotazník je zaměřen na mapování názorů na kvalitu, atmosféru,  potřeb aj.)

 

Dotazník pro rodiče dětí MŠ    MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha - Čakovice naleznete zde:

https://forms.gle/qtvsMJ3yWNQEQjUB7

 

Matematická soutěž Čakolet

Matematická soutěž Čakolet

Matematická soutěž  Čakolet je soutěž pro děti 1. stupně, kterou připravila pracovní skupina pro matematickou gramotnost v rámci MAP Prahy 18 a Prahy Čakovice.

Letos budou děti soutěžit ve čtyřčlenných týmech v rámci jedné vybrané třídy v ročníku. V každé škole tzn. že soutěží 4 žáci jedné vybrané  2. třídy, 4 žáci jedné vybrané  3. třídy – ve stejné kategorii B a 4 žáci jedné vybrané  4. třídy a 4 žáci jedné vybrané  5. třídy ve stejné kategorii C.

Děti mají na vyplnění otázek 45 minut.

Soutěž proběhne on –line v termínu 1. – 9. 12. 2020

Děti  vyplňují dotazník v google dokumentech.

10. 12.  budou zveřejněny výsledky.

Odměna je připravena pro všechny soutěžící.

 

 

DĚTI VE SVĚTĚ MÉDIÍ - ČTYŘI TIPY, JAK JIM POMOCI SE V NĚM ZORIENTOVAT

Pá, 27/11/2020

Nejen děti, ale také my rodiče, jsme často zahlcení enormním množstvím informací, které k nám přichází skrze media (z televizí, telefonů, sociálních médií).

O to více je dnes třeba rozvíjet.....Více

MEDIÁLNÍ ROVNOVÁHA - PĚT TIPŮ, JAK JI VE SVÉM ŽIVOTĚ NALÉZT

Pá, 27/11/2020

Od telefonů a tabletů po streamování filmů a poslouchání YouTube jsou technologie a média všude kolem nás.

Děti je milují, protože je tak snadné se k nim dostat a nabízejí.....Více

Fotografická soutěž 4.A

Čt, 26/11/2020

Fotografická soutěž 4.A

V listopadu 2020  se uskutečnila ve třídě 4.A fotografická soutěž PODZIM 2020. Do soutěže přihlásily děti celkem 16 vlastních podzimních fotografií, které byly v pondělním hlasování rozděleny do tří.....Více

Tréma, stres

CHCEŠ PREZENTOVAT SÁM SEBE, ALE MÁŠ TRÉMU? Aneb jak si poradit se stresem, výstupem před lidmi a se začátkem herectví? Děláš rád prezentace, ale bojíš se výstupu před publikem nebo jinému prezentování sám/sama sebe? Tak je tento článek přesně pro tebe. Dočteš se tu: Co je to stres? Jak si s ním poradit? A také mé zkušenosti a rady týkající se stresu. Co je to stres a kde se s ním můžeme setkat? Stres je pocit, který se často projevuje,...

Ženské hnutí a feminismus

Žensk é hnutí Kdy vznikl feminismus? První hnutí feminismu vzniklo již v 18. Století. Do té doby byl znám pod názvem „Ženské hnutí“. Co je feminismus? Cílem feminismu bylo, a stále je, boj za rovnoprávnost obou pohlaví. Kdysi byl zápas o zrovnoprávnění žen zahájen především bojem o uznání rovnocenné lidské podstaty pro ženské pohlaví a i dnes je hlavním cílem umožnění lepších životních podmínek pro ženy. Mezi ty patřila v minulosti možnost volit a rozhodovat o politice. Dnes k nekonečnému...

Zero Waste

Seznamte se se Zero Waste Neboli jak zanechat po sobě méně odpadu Co to vlastně je? Do čestiny bychom Zero Waste přeložili jako nulový odpad. Životní styl, který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez jejich skládkování nebo spalování. Autorka Bea Johnson ve své knize Domácnost bez odpadu uvádí pravidlo 5R - pět kroků, kterými by se měla řídit domácnost, která chce výrazně snížit své odpady, a tedy také negativní vliv na Zemi. Pravidlo 5R co to je? Refuse - Zamítnout...

Jak na kreativní psaní

Tady máte 9 tipů, jak lépe napsat knihu I když se zdá psaní jako lehká práce, tak je to vlastně docela těžká dřina. Pokud chcete napsat dobrou knihu, tak vám přináším pár tipů, jak se vám bude lépe psát. Krok - Vymyslete si o čem budete psát, jaké téma řiďte se tím co vás zajímá Krok – Ukliďte si na stole, aby jste tam měli místo na psaní Krok - Poznamenejte si něco co si pak budete škrtat ( např...

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz