ČINNOST PARLAMENTU

Parlament ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše

PARLAMENŤÁCI

Parlament naší školy pod vedením koordinátorů úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli jednotlivých tříd a jednotlivými žáky. Taktéž spolupracuje s nepedagogickými zaměstnanci školy. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi. Tím rozvíjí aktivní podíl žáků na chodu naší školy.

Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Snahou koordinátorů je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami.

Zároveň se pokouší o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

Stanovy školního parlamentu

 1. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 2. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce.
 3. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Členové ŠP mají právo vyloučit zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.
 5. Zvolený člen se pravidelně účastní všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluví. Je povinen si doplnit učivo hodiny, kde má absenci.
 6. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 7. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
 8. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 9. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 10. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, prostředí Moodle, školních webových stránek.

 

Kompetence ŠP

 1. Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí, zpravidla na schůzkách s vedením školy minimálně jednou ročně.
 2. Podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a jejího vybavení.
 3. Podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči.
 4. Pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti.

Pravidla chování v parlamentu:

 1. Týmová spolupráce.
 2. Vyjadřujeme své názory.
 3. Nasloucháme si, neskáčeme si do řeči.
 4. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 5. Řešíme školní problémy.
 6. Udržujeme pozitivní atmosféru.
 7. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 8. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

 

Cíle školního parlamentu:

Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.

Podílet se na rozvíjení klimatu školy, vztahů mezi žáky.

Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.

Připomínat dodržování školního řádu.

Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.

Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.

Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

 

 

Schránka důvěry

Schránka důvěry je tu pro všechny, kteří se potýkají v naší škole s nějakým problémem a chtějí pomoci s jejím řešením.

Pokud máš obavu svůj názor sdělit osobně, je tu možnost právě pro tebe dotaz či postřeh sdělit anonymně prostřednictvím naší schránky.

Schránka je v prostoru galerie hlavní budovy u nástěnky parlamentu.

KOORDINÁTOŘI:

2. stupeň Mgr. Petra Vlašánková, Mgr. Eva Jelínková

1. stupeň Mgr. Petra Chovaňáková

Kontakt:

email:  parlamentzscakovice@seznam.cz

Instagram: parlamentzscakovice

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz