APE

Za zkratkou A.P.E. se skrývá myšlenka, že by učení mělo být více ACTIVE (aktivní), PRACTICAL (praktické) a ENGAGING (zaměřené na zapojení dětí).

Třída A.P.E. je koncept ZŠ Dr. Edvarda Beneše, který si klade za cíl využívat principy moderní pedagogiky k zlepšení výuky.

 

Co to v praxi znamená?

 • Učebna a učební plán ušitý dětem na míru.
 • Alternativní vzdělávací cesta
 • V roce 2020/2021 otevíráme naše první dvě třídy pro žáky 1. ročníku. A každý rok budeme přidávat další.
 

Co děláme jinak:

The Flexible Classroom
 • Ve flexibilní třídě může být učení zábavnější. Především by se mělo jednat o místo, které bude pro děti příjemné a ve kterém se budou cítit dobře. Také musí být funkční, doslova „flexibilní“, a musí být schopno podporovat rozsáhlé množství výukových aktivit. Flexibilní třída by měla u dětí podněcovat zvědavost a rozvíjet jejich samostatnost. Vzdělávací prostor je vytvořený tak, aby byl pohodlný pro děti a flexibilní (jeho samotné vybavení lze přemisťovat tak, aby vznikly např. menší “učební koutky” pro skupinky žáků). Zároveň si klade za cíl poskytovat velkou rozmanitost vzdělávacích aktivit, do kterých se děti aktivně zapojují. Třída je navržena pro děti a jejich potřeby a umožňuje jim prozkoumat různé koncepty bez jakéhokoliv omezení.
 
Student Centered Culture
 • Naším prvním a nejdůležitějším pilířem je vytvoření prostředí, kde budou děti na prvním místě. Naše každodenní učitelská praxe by měla být více zaměřená na žáky. To znamená počítat se základními potřebami dětí. Nemůžeme čekat, že budou děti celý den sedět v lavici a přitom se dobře učit. Potřebují více fyzické aktivity. Poskytujeme delší přestávky, z nichž některé budou uprostřed dne venku. Každé ráno začínáme ranní schůzkou, která je cestou k tomu, jak učit spolupráci a sociálně-emocionální dovednosti. Děti se musí cítit pohodlně a šťastně, aby dosáhly svého plného potenciálu.
 
Engaging project-based curriculum
 • Projektová výuka je ryzí příklad zábavného učení. Proto je nezbytnou součástí našich osnov. Místo toho, abychom každý výukový blok ukončili testem, se snažíme, aby děti předvedly, co se naučily, skrz tvorbu a potom své výtvory reflektovaly. 
 • Vzdělávací obsah tradičních předmětů rozvíjíme prostřednictvím mezipředmětových tématických bloků, usilujeme o hlubší porozumění dnešního světa.
 
Reflective Practice
 • Chceme, aby děti samy zhodnotily, co se naučily. Je dokázáno, že pokud to žáci dělají, více si toho pamatují. Musíme tedy začlenit formativní hodnocení do každodenní praxe. Učit žáky, aby se soustředili na pokrok, čemuž se ve světě obchodu říká growing mindset čili růstové myšlení. Nejedná se o něco, co se dá snadno nastavit. Musíme pilně pracovat na rozvíjení sebehodnocení, které je pro děti velmi důležitou dovedností. Dosažení dobré úrovně této dovednosti má výjimečný vliv na žáky.
 
Competency-Based Assessment.
 • V zásadě je nemožné shrnout učení žáka jednou za půl roku známkou na vysvědčení. Všechno, co se naučíme, zahrnuje určité kompetence. Více se tedy zaměřujeme na podávání zpráv o pokroku v těchto dovednostech a na učení našich dětí počátečním krokům sebereflexe. Chceme, aby se naše děti věnovaly praktickým zadáním a řešily skutečné výzvy, aniž by se na prvním místě staraly o to, jaké známky získají. 
 • Klasické známkování nepoužíváme.

Recess - Chceme, aby děti měly více času na fyzickou aktivitu a delší přestávky. Recess je nestrukturovaný volný čas venku v areálu školy. Tento čas je věnovaný hraní a pohybu. Věříme, že takto uzpůsobená pauza dodá žákům energii a pomůže jim si aktivně odpočinout tak, aby se mohli poté znovu soustředit na učení.

Homeroom - Chceme se stát komunitou, kde děti v pozitivním prostředí rozvíjejí každý den své sociálně-emoční dovednosti. Je pro nás důležité, aby děti uměly vyjádřit své názory a pocity. Pořádáme ranní “porady”, mluvíme spolu, poznáváme se, hrajeme hry a skrze další aktivity podporujeme týmovou soudržnost.

CORE - Samozřejmostí je čas věnovaný rozvoji základních akademických dovedností, gramotnosti a matematiky. Primárním cílem raného vzdělávání je naučit děti číst, psát a počítat.

Projects - S využitím technik project-based learning dosáhneme všech očekávaných výstupů dle školních osnov. Výstupy nerozdělujeme dle jednotlivých předmětů, nýbrž dle tématických okruhů napříč školními předměty. Čas věnovaný projektovému tvoření mixuje všechny základní předměty dohromady s cílem vymyslet/vyrobit cokoliv, co demonstruje pochopení tématu žákem a je pro daného žáka zábavným. Projektem může být cokoliv počínaje vymyšlením pohádky, postavením domečku z Lega, prezentací před spolužáky, konče starostí o domácí zahrádku. Žáky naučíme proces tvoření projektu tak, aby převzali odpovědnost za to, co vytvoří a uměli výsledek své práce předvést ostatním. Věříme, že tento způsob učení je pro děti nesmírně motivující.

 

Jak projekty pohánějí učení?

Svět, tak jak jej známe, nebo “reálný život”, jak je často námi nazýván, je velmi komplexní. I proto věříme, že učení vždy nezapadá přesně do jedné škatulky určitého školního předmětu. Věříme, že témata by měla být provázána s reálným životem a naším světem a nebýt omezena očekávanými výstupy předmětu.

Každý projekt má:

 • Určité téma (většinou trvá 2 týdny)
 • Širokou škálu způsobů učení a aktivit v návaznosti na ŠVP
 • Možnost zvolit si způsob, kterým chce žák objevovat téma a učit se o něm
 • Výsledný výtvor
 • Sdílení zkušeností s ostatními, zhodnocení výsledku, které tvoření přineslo

Jak testujeme?

Věříme v užívání rozmanitých hodnotících nástrojů, které dovedou určit, jaký pokrok daný žák učinil. Sledujeme pokrok žáků v oblasti dovedností, nikoliv v předmětech. Hodnocení dovedností žáka je pro rodiče a učitele cennou informací. Základním rozdílem mezi project-based learning a tradičním způsobem výuky je, že v případě project-based learning testy nejsou konečným výstupem každé tématické jednotky. Výstupem je sebereflexe žáka a zpětná vazba učitele. Společně se žáky hodnotíme jejich projekty a stanovujeme individuální cíle pro další projekt. Během let si naši žáci vytvoří portfolio svých projektů a naučí se sami hodnotit svůj pokrok v oblasti stěžejních dovedností definovaných ŠVP.

 • Nedáváme dětem nálepky ve formě klasických známek

Co je “engagement”?

“Engagement” je pojem užívaný v oboru vzdělávání vyjadřující úroveň zájmu žáka o dané téma. Indikátorem “engagementu” je např. to, že žák dává pozor, projevuje zájem a snahu, je nadšený dozvědět se o daném tématu, případně se rozhodne nastudovat si další informace samostatně. Příklad: truhlařina je pro mě aktivitou při které cítím vysokou úroveň “engagementu”.

Co je “project-based learning”?

“Project-based learning” je pojem užívaný v oboru vzdělávání odkazující na techniku a metodologii výuky, jedná se o pevně daný metodický rámec. Základním principem je, že žák dosáhne pochopení látky vyhotovením projektu. “Project-based learning” je totožné s pojmem tématické učení. Metodický rámec se zaměřuje na daná témata, která logicky propojuje napříč školními předměty s cílem zajistit hlubší porozumění probíraného. Například, tématem jednoho týdne mohou být semínka. S dětmi si přečteme pohádku o semínku, Jack a stonek fazole. Semínka můžeme použít k počítání, několik semínek můžeme s dětmi na zahrádce zasadit a pozorovat jejich růst, můžeme také složit písničku o semínkách. Témata by měla žákům pomoci propojit učení se skutečností a tím pádem učinit učení smysluplným.

Co je “flexible classroom”?

V takzvané flexibilní třídě může být výuka zábavnější. Především se jedná o pro dítě příjemné prostředí. Také musí být funkční, doslova “flexibilní”, aby se v něm mohlo odehrávat velké množství aktivit. V dětech by měla třída podněcovat zvědavost a rozvíjet jejich samostatnost.Ve flexibilní třídě se může lépe pracovat s diferenciací a efektivněji se v ní může zabránit nežádoucímu chování.

 
Nicholas P. Wilson Klára Löwensteinová Adéla Rajdlová Monika Jochová

Pedagogika je mým uměním. Tato doba je tou nejlepší pro žáky a učitele. Máme k dispozici doposud nejširší škálu nástrojů, které kdy lidstvo mělo. Můžeme se tak ponořit do objevování a tvořit různými způsoby. Učení by mělo být smysluplné a děti by po něm měli bažit; a to je můj cíl, to je oč se během lektorování snažím. Tvorba je jednou z nejvyšších forem učení.

E-mail: nick.wilson@apetridy.cz

Těším se na Vás,

Váš průvodce APE třídy

Nejraději tvořím, prozkoumávám a vylepšuji svět. Když neučím, nelektoruji a nepíšu kroniku, často se toulám v knížkách a v přírodě, píši básničky, překládám pohádky a hraji divadlo. Ze všeho nejraději jsem ale ve společnosti dětí a na svět se dívám dětskýma očima, jako na velké hřiště…

Těším se na Vás,

Vaše průvodkyně APE třídy

Nejčastěji trávím čas v přírodě a objevuji svět. Mojí velkou vášní je sport, zejména lyžování a jóga, která rozvíjí tělo i mysl. Vždy jsem věděla, že se chci stát někým, kdo bude ostatní inspirovat a přinášet jim radost. Nedokážu si představit lepší způsob, jak toho dosáhnout, než pomoci dětem vyrůst.

Těším se na Vás,

Vaše průvodkyně APE třídy

Jsem kreativní, aktivní, energická a práce s dětmi mě velmi baví. Dokážu se vcítit do jejich světa, odhadnout témata, která je zajímají a ty pak převést na hravou formu, která je rozvíjena naší společnou fantazií. Věřím, že příroda je mocná učitelka, která poskytuje vše, co člověk ke svému životu potřebuje. Hravou, badatelskou formou v dětech vytvářím vztah k přírodě. Ráda cestuji a poznávám méně frekventovaná místa. Líbí se mi chůze na boso, která dává člověku více volnosti a prožitků. Svět se snažím vnímat všemi smysly za jakéhokoliv počasí a ročního období. Zajímám se o alternativní vzdělávání, ekologii a architekturu z přírodních materiálů z kterých i vše vytvářím.

Těším se na Vás,

Vaše průvodkyně APE třídy

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události