Družina

Vychovatelé školní družiny

1. oddělení: vychovatelka: Bc. Jana Švandová, družina na Hlavní budově

2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Oksana Riško, družina na Hlavní budově

3. oddělení: vychovatelka: Bc. Natalia Hojkolova, družina na Hlavní budově

4....více info

Nápadník

Nápadník školní družiny, abyste se odpoledne nenudili!

V našem Nápadníku naleznete výtvarné, hudební, logické i sportovní aktivity!  Budete si moci zazpívat, naučit se básničku, vytvořit skvělé výtvory, zahrát si hry,...více info

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2022/2023

1. oddělení: vychovatelka: Bc. Jana Švandová, družina na Hlavní budově

2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Oksana Riško, družina na Hlavní budově

3. oddělení: vychovatelka: Bc. Natalia Hojkolova, družina na Hlavní budově

4. oddělení: vychovatelka: Bc. Dominika Matysková, družina na Hlavní budově

5. oddělení: vychovatelka: Bc. Magdaléna Burdová, družina na Hlavní budově

6. oddělení: vychovatelka: Mgr. Natálie Sosnovská, družina na Jizerské budově

7. oddělení: vychovatelka: Bc. Miluše Haklová, družina na Jizerské budově

8. oddělení: vychovatelka: Eva Kloudová, družina na Jizerské budově

9. oddělení: vychovatelka: Bc. Dina Andruščenko, družina na Jizerské budově

10. oddělení: vychovatelka: Ing. Ilona Hamzová, družina na Dyjské budově

11. oddělení: vychovatelka: Adéla Vlachová, družina na Dyjské budově

12. oddělení: vychovatelka: Soňa Čečetková, družina na Dyjské budově

13. oddělení: vychovatelka: Bc. Alena Krzyžánková, družina na Dyjské budově

14. oddělení: vychovatelka: Jana Balínová, družina na Dyjské budově

15. oddělení: vychovatel: Bc. Radovan Mlejnek, družina na Hlavní budově

16. oddělení: vychovatelka: Bc. Kateřina Zembolová, družina na Hlavní budově

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Kristýna Matějíčková

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

     email: ty.matejickova@gmail.com

Provozní doba ŠD:         6:00 – 7:30 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

 • Ranní družina: budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská).

                                         11:40 – 17:00 odpolední družina

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Tříd

Vyzvedávání dětí:                 

Pro žáky 0., 1. ročníku:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 (pouze když končí výuku v 11.40 hodin a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

Pro žáky 2. ročníků:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 (pouze když končí výuku v 11.40 hodin) a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 a od 14:30 do 17:00

Pro žáky 3. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00

Pá: od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!

 

Platba:

Měsíční poplatek činí 400 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1600,- Kč) a 15. ledna (2400,- Kč), a to převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v el. žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

 1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. 

 

ČIPOVÉ KARTY

 • karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny,
 • každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat,
 • na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet,
 • vyzvedávat z družiny pomocí čipových karet se může ve stanovené časy pro vyzvedávání jednotlivých ročníků,
 • pokud se třikrát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. 
 • ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na HLAVNÍ školní recepci (nám. Jiřího Berana 500), aby byla karta zablokována. Poplatek za novou kartu je při ztrátě 100 Kč,
 • všechny karty se najednou vrací na konci školního roku škole

 

 

 

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S08/MS/2022          A.1.                     A10

Vypracoval:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 9. 2022

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2022

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2022

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností.

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Žáci  jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se  považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy     

  Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok vnitřní směrnicí  „Úplata ve školní družině“.

2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

3. 10 Organizace činnosti

3. 1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 17:00 hodin.

3. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR

3. 3 Při opakovaném pozdním vyzvednutí dítěte může být zahájeno řízení o vyloučení dítěte ze školní družiny.

3. 5 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

3.6 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3. 7 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3. 8 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce či vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil pravidla chování, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6.3  Při porušení školního řádu vychovatelka nejprve informuje zákonné zástupce a školní poradenské pracoviště.

6.4 Při opakovaném porušení školního řádu proběhne schůzka se zákonnými zástupci za přítomnosti kmenové vychovatelky a zástupce ŠPP. Poté vedoucí vychovatelka předloží řediteli veškeré podklady k vyloučení žáka ze školní družiny.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 3. celoroční plán činnosti.
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 6. knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

V Praze dne 1. 9. 2022          

Mgr. Martin Střelec
ředitel školy

Duben

DUBEN

SE SLUNCEM NA LÍCE KRESLÍME KRASLICE.

Tematické okruhy: Mezinárodní den mrkve, Světový den hlasu, Mezinárodní den ptactva, Den Země, Mezinárodní den památek a sídel, objevujeme svět, apríl, tradice v dubnu.

 

Člověk a zdraví – 4. dubna na Mezinárodní den mrkve si řekneme, jak může být tato zelenina pro člověka prospěšná. 16. dubna na Světový den hlasu si povíme, jak pečovat o svůj hlas.  

Rozmanitosti přírody – 1. dubna na Mezinárodní den ptactva poznáme různé ptáky. 22. dubna oslavíme Den Země.

Místo, kde žijeme – 18. dubna na Mezinárodní den památek a sídel společně otevřeme hrady a zámky.

Lidé kolem nás – I v dubnu objevujeme společně svět. 1. dubna se nenecháme napálit aprílovým žertíkem.

Lidé a čas – Zjistíme si všechny tradice v dubnu.

 

Mimořádné akce:

1. dubna – DĚTI V AKCI (Praha-Chodov), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

15. dubna – CZECH DANCE MASTERS (Praha-Vysočany), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

27. dubna – Helppes (Praha Motol) - 13:30 – 17:00 - výběr dětí z 11. a 13. oddělení – vychovatelky: Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Březen

Březen

Slyším již prvé signály, Sněženky z louky volaly!

Tematické okruhy: Zdravý spánek, první jarní den, Mezinárodní den lesů, jaro, jarní trhy, objevujeme svět, tradice v březnu.

Člověk a zdraví – Na Mezinárodní den spánku (21. března) zjistíme, co je důležité pro zdravý spánek. Budeme bojovat proti jarní únavě a to tak, že si řekneme o jarní očistě organismu.

Rozmanitosti přírody – Řekneme si o prvním jarním dnu. 21. března oslavíme i Mezinárodní den lesů.

Místo, kde žijeme – Družinu vyzdobíme jarní tématikou. Vyrábíme na Jarní trhy naší školy.

Lidé kolem nás – I v březnu budeme objevovat svět. Ponoříme se do světa knih neboť březen je měsíc knihy.  

Lidé a čas – Zjistíme si všechny tradice, které jsou v měsíci březnu.

 

Mimořádné akce:

11. března – soustředění (tělocvična Jizerská) – kroužek JUST DANCE, vychovatelka Soňa Čečetková

15. března – výlet ZOOPARK ZELČÍN, výběr dětí z 11., 12., 13. a 14. oddělení, vychovatelky: Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová

21. března – Hornické muzeum v Příbrami - Velikonoce, výběr dětí z 3. a 8. oddělení, vychovatelky: Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

25. března – CZECH DANCE TOUR (Praha), kroužek JUST DANCE, vychovatelka Soňa Čečetková

Celý březen - návštěvy knihovny v Čakovicích, oddělení dle zájmu a rozpisu, 13:30-15:00:

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Únor

ÚNOR

Zafouká nám únorový větříček pár veselých písniček!

Tematické okruhy: Čaj, spektrum barev, pod povrchem, karneval, objevujeme svět, rytmus a zvuk, tradice v únoru.

 

Člověk a zdraví – Objevíme blahodárný nápoj čaj a povíme si o jeho významu. Povíme si o spektru barev.

Rozmanitosti přírody – Zjistíme, co vše může být pod povrchem.

Místo, kde žijeme – Uspořádáme si masopustní karneval. I v únoru objevujeme společně svět.

Lidé kolem nás – Prozkoumáme rytmus a zvuk. 

Lidé a čas – Řekneme si různé tradice v únoru

 

Mimořádné akce:

22.2.2022 – Funpark ŽIRAFA - 13:30 – 19:00 - výběr dětí z 3. a 8. oddělení – vychovatelky: Eva Kloudová, Natalia Hojkolova

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Leden

Leden

Tři králové pod širým nebem.

 

Tematické okruhy: Zdravé stravování, stopy zvířat, tajemství sněhu, plemena koní, tvoření se zimní tématikou, poznáváme svět, tradice v lednu, Nový rok.

Člověk a zdraví – Povíme si o zdravém stravování.

Rozmanitosti přírody – Budeme pozorovat stopy zvířat a určíme, komu patří. Prozkoumáme tajemství sněhu a zkusíme ho přivolat k nám. Poznáme různá plemena koní.

 Místo, kde žijeme – Vyzdobíme si svou družinku zimní tématikou.

Lidé kolem nás – V lednu nadále poznáváme svět.

Lidé a čas – Řekneme si tradice v lednu. Oslavíme Nový rok u nás i ve světě.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Prosinec

PROSINEC

Přáníčka a stromečky, zazvoní nám zvonečky.

 

Tematické okruhy: Vánoce – tradice a zvyky, bezpečnost na Silvestra, příprava na Vánoce, Světový den hor, vánoční besídky, Vánoce u nás i ve světě, objevujeme svět.

 

Člověk a zdraví – Povíme si o bezpečnosti na Silvestra při ohňostrojích. Uklidíme a připravíme se na Vánoce, abychom je prožili v klidu.

Rozmanitosti přírody – 11. prosince oslavíme Světový den hor.

Místo, kde žijeme – Uspořádáme si vánoční besídku. Ozdobíme si vánoční tématikou družinu.

Lidé kolem nás – I v tomto měsíci objevujeme svět. Prozkoumáme Vánoce u nás a ve světě.

Lidé a čas – Vyzkoušíme si vánoční tradice a zvyky. Řekneme si o: sv. Barbora (4.12.), sv. Mikuláš (6.12.), sv. Ambrož (7.12.) a sv. Lucie (13.12.).

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Listopad

Listopad

Vítr fouká na zemi listů spad, nezapomeneme na sýkorky, mají hlad.

Tematické okruhy: Správné oblékání na podzim, Mezinárodní den nevidomých, Mezinárodní den tolerance, výlov rybníků, zimní spánek zvířat, vyrábění na Vánoční trhy, advent, objevujeme svět, listopadové tradice, Den boje za svobodu a demokracii.

Člověk a zdraví – Zopakujeme si správné oblékání na podzim. Na Mezinárodní den nevidomých (13. listopadu) zjistíme, jaké je to žít s tímto handicapem. Na Mezinárodní den tolerance (16. listopadu) si povíme o tom, co je vlastně tolerance a proč je tento den.

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme výlov rybníků na podzim. Dozvíme se více o zimním spánku zvířat.

 Místo, kde žijeme – Vyrábíme a připravujeme se na Vánoční trhy naší školy. Popovídáme si o adventu neboť 27. listopadu bude 1. adventní neděle.

Lidé kolem nás – 21. listopadu si řekneme o Světovém dni pozdravů. I v listopadu v družině objevujeme svět.

Lidé a čas – Vysvětlíme si různé listopadové tradice. 17. listopadu si připomeneme historii státního svátku Den boje za svobodu a demokracii.

 

Mimořádné akce:

5. 11. 2022 – Soustředění Just Dance – tělocvična Jizerská - 10:00 – 18:00, vychovatelka Soňa Čečetková

30. 11. 2022 – Advent na zámku Loučeň – 13:30 – 18:30, výběr dětí z 3. a 8. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

ŘÍJEN

Uvede vše na míru, lístky jak z barevných papírů!

Tematické okruhy: Mezinárodní den úsměvu, oblékání na podzim, Mezinárodní den zvířat, Den stromů, Světový den pošty, houby, objevujeme svět, Halloween, tradice v říjnu.

 

Člověk a zdraví – 5. října se na sebe všichni usmějeme, neboť je Mezinárodní den úsměvu. Řekneme si, jak se správně oblékat na podzim. Jdeme na vycházky do přírody.

Rozmanitosti přírody – 4. října si budeme na Mezinárodní den zvířat povídat o zvířátkách.      20. října na Den stromů prozkoumáme různé stromy.

Místo, kde žijeme – 9. října na Světový den pošty zjistíme, jak to na takové poště chodí. Vyrazíme do lesů na houby.  

Lidé kolem nás – V říjnu opět v každém oddělení s paní vychovatelkou OBJEVUJEME SVĚT.     31. října oslavíme Halloween.

Lidé a čas – Zjistíme co nejvíce o tradicích v říjnu.

 

Mimořádné události

13.10.2022 (čtvrtek) – DINOPARK – Harfa Praha – 13:30-17:15, 13. oddělení lvíčata, vychovatelka Alena Krzyžánková

18.10.2022 (úterý) – Výlet vláčkem – Řepařská dráha – 13:30-18:30, výběr dětí z 3. a 8. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

ZÁŘÍ

Ořežeme pastelky, osvěžíme hlavičky.

Jen vesele! Vždyť sluníčko nám dále slouží.

Tematické okruhy: Orientace a seznámení se s ŠD, režim v ŠD, hygiena a stolování, pravidla ŠD, poznáváme svět, Den bez aut, Mezinárodní den čokolády, tradice v září, babí léto.  

 

Člověk a zdraví – Povíme si o správném stolování a hygieně. Řekneme si, jak se chovat v družině, abychom se v ní cítili bezpečně a o pravidlu FAIR-PLAY.

Rozmanitosti přírody – Zažijeme babí léto v ŠD i na vycházce po Čakovicích.

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si pravidla našeho oddělení a vytvoříme dohodu pro jejich dodržování. Poznáme ŠD a naučíme se v ní a jejím okolí orientovat.

Lidé kolem nás – Seznámíme se s celoroční hrou POZNÁVÁME SVĚT. 22. září na Den bez aut zkusíme si představit, jaký by byl svět bez aut. 

Lidé a čas – Prozkoumáme různé tradice v září. Zavzpomínáme na prázdniny. 13. září na Mezinárodní den čokolády, odhalíme tajemství oblíbené pochutiny.

 

Mimořádné události:

 

21. září (středa) – Ledčice – History park, 13:30-18:00, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova, výběr dětí z ŠD

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Kroužky na školní rok budou doplněny v průběhu září. Děkujeme za pochopení

Informace budou doplněny


Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
9.oddělení

Jana Balínová
BAL
Vychovatelka ŠD
14. oddělení

Bc. Magdaléna Burdová
BUR
Vychovatelka ŠD
5.oddělení

Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
12.oddělení

Ing. Ilona Hamzová
HAI
Vychovatelka ŠD
10.oddělení

Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
7.oddělení

Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
3.oddělení

Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
8.oddělení

Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
733737394
Volnočasový klub

Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vychovatelka ŠD
13.oddělení

Bc. Dominika Matysková
MAD
Vychovatelka ŠD
4.oddělení

Mgr. Kristýna Matějíčková
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD

Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD
15. oddělení

Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
2.oddělení

Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
6.oddělení

Bc. Jana Švandová
ŠVJ
Vychovatelka ŠD
1.oddělení

Adéla Vlachová
VLCH
Vychovatelka ŠD
11.oddělení

Bc. Kateřina Zembolová
ZEM
Vychovatelka ŠD
16. oddělení

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události