Družina

INFORMACE K VRÁCENÍ ČIPOVÝCH KARET ZA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,

prosíme o vrácení všech Vašich čipových karet dohromady poslední den, který budete vyzvedávat dítě ze školní družiny.

Odevzdávání karet do 14. 6. (nevyužijeme dohled 17. 6. - 28. 6.)

Do...více info

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2024/2025

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2024/2025:

Zápis do školní družiny probíhá na tomto odkazu: https://druzina.zscakovice.cz/zapis

Zápis bude probíhat pro 2. a 3...více info

Základní informace o školní družině na školní rok 2024/2025

Základní informace o školní družině na školní rok 2024/2025

Umístění oddělení ŠD: bude upřesněno

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00...více info

Vychovatelé školní družiny

1. oddělení: vychovatelka: Bc. Jana Švandová, družina na Hlavní budově

2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Oksana Riško, družina na Hlavní budově

3. oddělení: vychovatelka: Bc. Natalia Hojkolova, družina na Hlavní budově

4....více info

Nápadník

Nápadník školní družiny, abyste se odpoledne nenudili!

V našem Nápadníku naleznete výtvarné, hudební, logické i sportovní aktivity!  Budete si moci zazpívat, naučit se básničku, vytvořit skvělé výtvory, zahrát si hry,...více info

Základní informace o školní družině na školní rok 2024/2025

Umístění oddělení ŠD: bude upřesněno

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

                                        email: alena.krzyzankova@gmail.com

Provozní doba ŠD:         6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

 • budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská)

11:40 – 17:00 odpolední družina

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

Vyzvedávání dětí:

Pro žáky 0., 1. ročníku:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

Pro žáky 2. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00 Pá: od 14:30 do 17:00

Pro žáky 3. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00 Pá: od 14:30 do 17:00

 

Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní učitelce a paní vychovatelce!

Platba:

Měsíční poplatek činí 600 Kč. Platba je 2x ročně, tj. zaplacena musí být do 15. září (2400,- Kč) a 15. ledna (3600,- Kč), a to převodem na účet školy: ČBÚ: 19 249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

Podmínky přijetí a vyzvedávání dítěte:

 1. Vyplnění elektronické přihlášky do družiny v řádném termínu.
 2. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Tato podmínka je z důvodu omezené kapacity školní družiny.
 3. Pro vyzvedávání z družiny, je nutné mít čipovou kartu.
 4. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář.

 

ČIPOVÉ KARTY

 • Karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny.
 • Každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat.
 • Na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet.
 • Ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na recepci na HLAVNÍ budově školy (nám. Jiřího Berana 500), aby byla karta zablokována.
 • Poplatek při ztrátě karty je 100 Kč.
 • Při zapomenutí karty budete muset vyplnit formulář, kde je nutné vyplnit evidenční číslo Vašeho dítěte a číslo čipové karty, která Vám náleží jako držiteli karty. Čísla čipových karet jsou uvedena na čipových kartách nebo na přiděleném lístku spolu s čipovými kartami.
 • Pokud se 3krát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. A poté můžeme přistoupit k vyloučení vašeho dítěte ze školní družiny.
 • Všechny karty se najednou vrací škole na konci školního roku. 
 • Všechny karty se vrací i v případě odhlášení dítěte během školního roku.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: alena.krzyzankova@gmail.com

nebo na tel: 731 521 809.

Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny


Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S08/MS/2022          A.1.                     A10

Vypracoval:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 9. 2022

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2022

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2022

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích.

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spoluúčastníků; účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.

1.6 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy     

  Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka, kdo bude účastníka z družiny vyzvedávat prostřednictvím čipové karty.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, může škola tuto úplatu vymáhat soudní cestou.

2.6 Jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě ze školní družiny.

3. 10 Organizace činnosti

3. 1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 17:00 hodin.

3. 2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR

3. 3 Při opakovaném pozdním vyzvednutí dítěte může být ze školní družiny dítě vyloučeno.

3. 5 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30-ti účastníků. Při individuálních činnostech účastníků v areálu školy se oddělení ve výjimečných případech může naplnit nejvýše do počtu 40 účastníků.

3.6 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3. 7 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování.

3. 8 Činností družiny se mohou zúčastňovat i účastníci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý účastník měl zapsány v el. žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, zdravotní pojišťovnu. 

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků ŠD

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce či vychovateli. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3. Do školy a školní družiny nosí účastníci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků ŠD

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6.3  Při porušení školního řádu vychovatelka nejprve informuje zákonné zástupce a školní poradenské pracoviště.

6.4 Při opakovaném porušení školního řádu proběhne schůzka se zákonnými zástupci za přítomnosti kmenové vychovatelky a zástupce ŠPP. Poté vedoucí vychovatelka předloží řediteli veškeré podklady k vyloučení účastníka ze školní družiny.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků vyplněné přes online formulář, jejichž součástí je seznam osob, které vyzvedávají účastníka z družiny přes čipovou kartu
 2. online třídní knihy jednotlivých oddělení
 3. měsíční a celoroční plán školní družiny
 4. kniha porad
 5. vnitřní řád školní družiny
 6. školní vzdělávací program školní družiny
 7. činnosti ve školní družině
 8. rozpis pracovních úvazků zaměstnanců školní družiny
 9. kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků (společná kniha pro celou školu)

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Ruší se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

V Praze dne 1. 9. 2022          

 

Červen

ČERVEN

 ČERVENAJÍ SE MALINY I JAHODA, ZANEDLOUHO PRÁZDNINOVÁ POHODA.

Tematické okruhy: nástrahy léta, Mezinárodní den dětí, úklid ŠD, ukončení celoročního plánu – Krásy přírody, rozloučení s družinou, Den otců.

 

Člověk a zdraví – Prozkoumáme, jaká různá nebezpečí na nás číhají v létě.

Rozmanitosti přírody Ukončíme celoroční plán – Krásy přírody.

Místo, kde žijeme – Každé oddělení si uklidí svou družinu před prázdninami. Vyrobíme něco pro tatínky ke Dni otců (18. 6. 2024)

Lidé kolem nás – 1. června oslavíme Mezinárodní den dětí.

Lidé a čas – Uspořádáme si rozloučení s družinou v tomto školním roce. Budeme se těšit na prázdniny. 

 

Mimořádné akce:

1. 6. 2024 (sobota) – Finále Mia Fetival (Praha- Lucerna), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

8. 6. 2024 (sobota) – Mistrovsktví České republiky (Praha- O2 Universum), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetová

13. 6. 2024 – Program Můj pes – můj kamarád. Výběr dětí z různých oddělení dle rozpisu. 13- 14:45

22. 6. 2024 (sobota) – Spolkový den (Praha- Čakovice), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

 

                                                                                                     Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Květen

Oslavíme máj, pro včeličky ráj.

Tematické okruhy: hmyzí říše, Den Slunce, blahodárné účinky medu, objevujeme přírodu, krásy pod hladinou, Den matek, Mezinárodní den muzeí, tradice v květnu.

Člověk a zdraví – Budeme zkoumat hmyzí říši. Povíme si, jak se chránit před hmyzím štípnutím a jak si ho ošetřit. Ukážeme si, jak žijí včely, které mají svůj Světový den (25. května). Řekneme si o blahodárných účincích medu.

Rozmanitosti přírody – Na Den Slunce (3. května) si řekneme, jaký má sluníčko na nás pozitivní vliv a jak se správně chránit před žhavými slunečními paprsky. Budeme prozkoumávat krásy, které jsou pod hladinou vody.

 Místo, kde žijeme – Povíme si o Mezinárodním dni muzeí (18. května), co v nich najdeme, kde máme nejznámější muzea.

Lidé kolem nás – I v tomto měsíci nadále budeme objevovat přírodu. Vyrobíme dárek maminkám ke Dni matek.

Lidé a čas – Ukážeme si všechny květnové tradice.

Mimořádné akce:

1. 5. 2024 (středa) – Czech Dance Cup (Praha), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

14. 5. 2024 (úterý) - Farmapark Soběhrdy - 13:30 - 19:00 – výběr dětí z 3. a 10. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

21. 5. 2024 (úterý) – výlet na Staré Hrady u Libáně – 13:30 – 19:00 výběr dětí z budovy Dyjská – vychovatelky Alena Krzyžánková a Jana Balínová

22. květen 2024 (středa) – výlet do ZOOPARK Chleby- 13:30- 18:00 výběr dětí z 5. a 6. oddělení, vychovatelky Tereza Vilimovská a Michaela Bornerová

24. – 27. květen 2024 (pá-so-ne) – Mistrovství světa (Chorvatsko), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

Celý květen – program Neuvěřitelné hudební nástroje, oddělení dle zájmu a rozpisu, 13:30-15:00.

                                                                                    

 Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Duben

Probudíme zemi i vodu, krásné čarodějky, řádí k tomu.

Tematické okruhy: Mezinárodní den mrkve, Mezinárodní den ptactva, Den Země, Mezinárodní den památek a sídel, objevujeme přírodu, apríl, tradice v dubnu.

 

Člověk a zdraví – 7. dubna na den Zdraví si povíme, co je prospěšné pro naše těla.

Rozmanitosti přírody – I v dubnu budeme společně objevovat přírodu. 1. dubna na Mezinárodní den ptactva budeme poznávat různé ptáky. 4. dubna na Mezinárodní den mrkve si řekneme, jak může být tato zelenina pro člověka prospěšná.

Místo, kde žijeme – 18. dubna na Mezinárodní den památek a sídel společně otevřeme hrady a zámky. 22. dubna oslavíme Den Země.

Lidé kolem nás – 1. dubna se nenecháme napálit aprílovým žertíkem. 29. dubna si zatancujeme na Mezinárodní den tance.

Lidé a čas – Zjistíme si všechny tradice v dubnu.

 

Mimořádné akce:

6. dubna – DĚTI V AKCI (Praha), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

7. dubna – CZECH DANCE MASTERS (Praha), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

10. dubna – výlet na Staré Hrady u Libáně, 13:30 - 19:00 – výběr dětí z 3. a 10. oddělení, vychovatelky: Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

14. dubna – MIA FESTIVAL (Neratovice), kroužek JUST DANCE - taneční vystoupení, vychovatelka Soňa Čečetková

17. dubna – výlet do ZOOPARKU NEHVIZDY, 13:30 – 18:00 - výběr dětí z budovy Dyjské – vychovatelky: Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová

20. duben – MISTROVSTVÍ ČESKA (Praha), kroužek JUST DANCE - taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

Celý duben - návštěvy knihovny v Čakovicích, oddělení dle zájmu a rozpisu, 13:30-15:00.

Celý duben – program Neuvěřitelné hudební nástroje, oddělení dle zájmu a rozpisu, 13: 30-15:00.

 

      Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Březen

KROKUSY A ZLATÝ DÉŠŤ, SLUNÍČKO A VEJCE TÉŽ.

Tematické okruhy: Voda a její význam pro život, tradice v březnu, den mazlíčků, objevování divoké přírody, měsíc knih, kultura- divadla, loutková divadla

Člověk a zdraví – 22. 3. – Den vody, ukážeme si koloběh vody, řekneme si proč je voda pro nás důležitá, jak jí můžeme chránit a čistit. 

Rozmanitosti přírody – Popovídáme si o divoké přírodě. Na den morčat 15. 3. oslavíme všechny naše mazlíčky.

Místo, kde žijeme – S družinou navštívíme místní knihovnu, rozšíříme si slovní zásobu. Na světový den divadel 27. 3. si o nich popovídáme.

Lidé kolem nás – I v březnu budeme bádat krásy přírody.

Lidé a čas – Zjistíme si všechny tradice, které jsou v měsíci březnu.

Mimořádné akce:

6. března – výlet IQ PARK LIBEREC, výběr dětí z 3. a 10. oddělení, vychovatelky: Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

16. března – soustředění na budově Jizerská, kroužek JUST DANCE, vychovatelka Soňa Čečetková

23. března – soutěž TANEČNÍ SKUPINA ROKU (Praha), kroužek JUST DANCE, vychovatelka Soňa Čečetková

26. března – výlet TOULCŮV DVŮR – Velikonoce na statku, výběr dětí z 11., 12., 13. a 14. oddělení, vychovatelky: Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová

Celý březen - návštěvy knihovny v Čakovicích, oddělení dle zájmu a rozpisu, 13:30-15:00.

 

Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Únor

Hej, Hej, Hej...

Račte dále na maškarní rej.

Tematické okruhy: Čaj, poznáváme smysly, karneval, objevujeme přírodu, Masopust, sv. Valentýn, tradice v únoru.

 

Člověk a zdraví – Ochutnáme blahodárný nápoj čaj a povíme si o jeho významu. Prozkoumáme naše smysly. 

Rozmanitosti přírody – I v únoru budeme bádat po krásách přírody.

Místo, kde žijeme – Uspořádáme si velkolepý masopustní karneval.

Lidé kolem nás –  Povíme si o vzniku svátku zamilovaných.

Lidé a čas – Budeme si povídat a ukazovat různé tradice v únoru.

 

Mimořádné akce:

6. 2. 2024- IQ Landie – 13:30- 19:00 – výběr dětí z 11. – 14. oddělení – vychovatelky: Alena Krzyžánková, Adéla Vlachová

28. 2. 2024- Bubnování s panem Šušorem- 13:50- 15:00- výběr dětí z různých ostatní odd. vychovalky: Eva Kloudová, Natalia Hojkolova

 

Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Leden

LEDEN

PO SNĚHU SE JEŠTĚ SVEZEM

Tematické okruhy: Oblékání v zimě, Mezinárodní den objetí, Nový rok, tajemství sněhu, symboly štěstí, krásy přírody, svět magie, tradice v lednu.

Člověk a zdraví – Zopakujeme si oblékání v zimě. Na Mezinárodní den objetí (21.1.) si řekneme, jaký význam pro člověka má toto malé gesto.

Rozmanitosti přírody – Povíme si o vítání Nového roku v různých zemích. Prozkoumáme tajemství sněhu.

Místo, kde žijeme – Zjistíme co nejvíce o symbolech štěstí. Pokračujeme dále v celoročním plánu krásy přírody.

Lidé kolem nás – Objevíme svět magie.  

Lidé a čas – Poznáme tradice v lednu.

 

Mimořádné akce:

13. ledna 2024 (sobota) – 10:00-16:00, soustředění JUST DANCE, tělocvična Jizerská, vychovatelka Soňa Čečetková.

20. ledna 2024 (sobota) – 10:00-16:00, soustředění JUST DANCE – malé formace, tělocvična Dyjská, vychovatelka Soňa Čečetková.

30. ledna 2024 (úterý) – 13:30-19:00, výlet MAJALAND Praha, výběr dětí z 3. a 10. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova.

 

Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Prosinec

PROSINEC

ZVONEČKY AŤ ZVONÍ, KOLEM NÁS TO VONÍ

Tematické okruhy: Rizika Vánoc a o Silvestru, nástrahy zimy a hor, Mezinárodní den hor, vánoční výzdoba v ŠD, vánoční besídky, zimní krásy přírody, advent a Vánoce.

Člověk a zdraví – Povíme si o různých rizikách Vánoc a o Silvestru. Prozkoumáme nástrahy zimy a hor.

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme se, jak mráz čaruje. 11. prosince oslavíme Mezinárodní den hor.

Místo, kde žijeme – Vytvoříme vánoční výzdobu v ŠD. Uspořádáme si vánoční besídku.

Lidé kolem nás – Prozkoumáme zimní krásy přírody.

Lidé a čas – Zjistíme si různé tradice o adventu a o Vánocích.   

 

 

Mimořádné akce:

5. prosince 2023 (úterý) – 15:00-17:00, vystoupení JUST DANCE na Mikulášské v Letnaněch, vychovatelka Soňa Čečetková

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Listopad

LISTOPAD

 Přichází mráz a chlad, větrem se vznáší drak.

Tematické okruhy: Oblékání na podzim, zdravý spánek, krmení zvířátek v zimě, celoroční plán Krásy přírody, vyrábíme na Vánoční trhy, Světový den pozdravů, tradice v listopadu.

Člověk a zdraví – Řekneme si, jak se správně oblékáme na podzim. Povíme si o tom, jak je důležitý spánek pro lidi.

Rozmanitosti přírody – Řekneme si, jak můžeme v zimě pomáhat zvířátkům, aby měla dostatek krmení. Na zahradě připravíme krmítka pro ptáčky.

Místo, kde žijeme – Pokračujeme v celoročním plánu Krásy přírody. Vyrábíme na Vánoční trhy.

Lidé kolem nás – 21. listopadu na Světový den pozdravů prozkoumáme, jak se zdraví lidé z různých zemí a zkusíme si vymyslet svůj vlastní pozdrav.

Lidé a čas – Zjistíme různé tradice v listopadu. 

 

 

Mimořádné akce:

30. listopadu 2023 (čtvrtek) – 13:30 –19:00, Čechova stodola – Vánoční program, výběr dětí z 11.-14. oddělení, vychovatelky Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová.

 29. listopadu 2023 (středa) – 13:30 – 19:00, Úštěk – Muzeum čertů, výběr dětí z 3. a 10. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova.

 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Říjen

ŘÍJEN

 NAMALUJEME MĚSÍC ŘÍJEN, PADLÉ LISTÍ – JEDEN HNĚDÝ, DRUHÝ ŽLUTÝ, TŘETÍ ZŮSTANE ČISTÝ

Tematické okruhy: Mezinárodní den úsměvu, Den stromů, příprava zvířátek na zimu, celoroční plán Krásy přírody, Den hudby, Halloween, tradice v říjnu a vycházky.

Člověk a zdraví – Na Mezinárodní den úsměvu (5. října) zjistíme, jak se úsměv pro člověka důležitý. Chodíme na vycházky po Čakovicích a navštěvujeme dětská hřiště.

Rozmanitosti přírody – 20. října oslavíme Den stromů a prozkoumáme různé stromy našich lesů a parků. Povíme si, jak se připravují zvířátka na zimu.

Místo, kde žijeme – Pokračujeme v celoročním plánu Krásy přírody.

Lidé kolem nás – 1. října na Den hudby se zaposloucháme se do různých žánrů hudby.

Lidé a čas – Zjistíme různé tradice v říjnu. 31. října zažijeme Halloween v družině.

Mimořádné akce:

12. října (čtvrtek) – 13:30 – 18:30, Zoopark Nehvizdy, výběr dětí z 11.-14. oddělení, vychovatelky Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová.

17. října (úterý) – 13:30 – 19:00, Čechova stodola – Dýňování, výběr dětí z 3. a 10. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Září

ZÁŘÍ

 JEŠTĚ TU JE SLUNÍČKO A BARVIČKY, NOVÍ KAMARÁDI A KYTIČKY.

Tematické okruhy: Hygiena a stolování, bezpečnost, babí léto, Světový den turismu, pravidla školní družiny, celoroční plán „Krásy přírody“, Mezinárodní den čokolády, Mezinárodní den neslyšících, vzpomínky na prázdniny, tradice v září.

 

Člověk a zdraví – Povíme si o správném stolování a hygieně. Řekneme si, jak se chovat

v družině, abychom se v ní cítili bezpečně a o pravidlu FAIR-PLAY.

Rozmanitosti přírody – Zjistíme, jak vypadá pravé babí léto. Řekneme si o Světovém dni turismu (27. září).

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si pravidla naší družiny a sepíšeme dohodu pro jejich dodržování. Seznámíme se s celoročním plánem družiny „Krásy přírody“.

Lidé kolem nás – Objevíme tajemství oblíbené pochutiny v rámci Mezinárodního dne Čokolády (13. září). Popovídáme si o Mezinárodním dni neslyšících (23. září).

Lidé a čas – Zavzpomínáme na letní prázdniny. Vyhledáme různé tradice v září.

Mimořádné akce:

19. 9. 2023 (středa) – 13:30 – 19:00, Perníková chaloupka, výběr dětí z 3. a 10. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Kapacita kroužku:
12
Registrovat od
20/09/2023 - 18:00

Sportovní kroužek

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 0. – 3. Třídy ze VŠECH BUDOV

Vedoucí kroužku: Jana Švandová

Kapacita: 14 dětí

Kdy se koná?: Každé PONDĚLÍ - 15:30-16:30 (tělocvična na budově ZŠ Dyjská)

Začátek kroužku: v PONDĚLÍ 2.10.2023

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek

Anotace: Kroužek je určen dětem, které se chtějí hýbat, zkoušet různá cvičení a svoji

obratnost. Čeká nás hraní míčových her, obratnostní hry a soutěže, běhání, trocha posilování i hraní s hudbou.

S sebou na kroužek děti potřebují: Sportovní oblečení, pevné boty (nejlépe sálové se světlou podrážkou), láhev na pití, švihadlo.

Kapacita kroužku:
10
Registrovat od
14/09/2023 - 18:00

Jógová gymnastika

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1., 2. a 3. Třídy POUZE z budovy Jizerská

Vedoucí kroužku: Miluše Haklová

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každá STŘEDA - 15:30-16:30 (Cvičení probíhá na budově ZŠ Jizerská 2. patro)

Začátek kroužku: ve STŘEDU 4.10.2023

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek

Anotace: Cvičení je upraveno vzhledem k věku dětí a jejich potřebám. Je vhodné jako doplněk k jiné pohybové činnosti, sportu nebo i samostatné cvičení. Podporuje zlepšování fyzické kondice dětí, ohebnost.

 

Cvičení zahrnuje:

 • Dynamickou rozcvičku, zahřátí svalových skupin.
 • Pasivní protažení (strečink).
 • Postupně nácvik jógových pozic – ásan v kombinaci s protahováním i posilováním.
 • Vytvoření krátké sestavy.

 

S sebou na kroužek děti potřebují: Pohodlné oblečení (legíny, tričko), lahvičku s pitím, cvičky (nebo tenisky).

Kapacita kroužku:
12
Registrovat od
14/09/2023 - 18:00

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1., 2. a 3. Třídy z budovy Dyjská

Vedoucí kroužku: Alena Krzyžánková

Kapacita: 12 dětí

Kdy se koná?: Každý SUDÝ ČTVRTEK 15:30-16:30

Začátek kroužku: ve ČTVRTEK 5.10.2023

Kroužek je zpoplatněn 300 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek (nypř.: hry, knihy, pomůcky na pokusy, pracovní náčinní).

Anotace: Na tomto kroužku budeme procvičovat své mozkové závity pomocí různých hlavolamů či logických hádanek. Naučíme se různé šifry (př. Morseovka, Velký polský kříž, mobilní šifra atd.). Vyzkoušíme si pokusy (př. Sopka, lávová lampa). Pronikneme do tajů geocachingu. Budeme zkoumat přírodu v Čakovicích (vytvoříme si například barometr, budeme zkoumat život v trávě pomocí lupy a pokud nám napadne sníh, tak ho též důkladně prozkoumáme).

S sebou na kroužek děti potřebují:  Penál, pití a popřípadě svačinku. Doporučuji vhodné sportovní oblečení na ven, někdy budeme bádat i venku

Kapacita kroužku:
Registrovat od

JUST DANCE

Kroužek je určen dětem ze školní družiny od 2. Třídy ze všech budov školy.

Vedoucí kroužku: Soňa Čečetková

Kapacita: PLNĚ OBSAZENO

Kdy se koná?:  Každá STŘEDA (velká tělocvična na hlavní budově ZŠ) - 15:30-16:30

                           Každý PÁTEK (tělocvična na budově ZŠ Jizerská) – 14:30-15:30

Začátek kroužku: ve STŘEDU 20.9.2023

Kroužek je zpoplatněn 3 500 Kč/školní rok – poplatek zahrnuje nákup kostýmů, týmová trička, rekvizity, make up atd. Vše si děti nechávají.

Anotace: Kroužek JUST DANCE se zaměřuje na nácvik moderních tanců, scénických tanců,
show dance a taneční gymnastiky. Hlavním cílem našeho kroužku je vzbudit v dětech lásku k pohybu. Součástí našeho kroužku je udržování týmového ducha, prohlubování přátelských vztahů mezi jeho členy, vzájemná pomoc a respekt jeden k druhému.
Náš kroužek se účastní každoročne tanečních soutěží a vystoupení.

S sebou na kroužek děti potřebují: Černé sportovní oblečení (triko + legíny), sportovní/taneční obuv, pití, vlasy sepnuté (aby nepadaly do tváře).

Informace budou doplněny


Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
9.oddělení

Jana Balínová
BAL
Vychovatelka ŠD
14. oddělení

Michaela Bornerová
BOR
Vychovatelka ŠD
5.oddělení

Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
12.oddělení

Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
7.oddělení

Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
3.oddělení
Kateřina Janoščíková
JAK
Vychovatelka ŠD

Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
10.oddělení
Tereza Knapová
KNA
Vychovatelka ŠD
13.oddělení

Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
733737394
Volnočasový klub

Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Dominika Matysková
MAD
Vychovatelka ŠD
4.oddělení

Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD

Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
2.oddělení

Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
8.oddělení

Bc. Jana Švandová
ŠVJ
Vychovatelka ŠD
1.oddělení

Tereza Vilimovská
VIL
Vychovatelka ŠD
6.oddělení

Adéla Vlachová
VLCH
Vychovatelka ŠD
11.oddělení

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz