Družina

Zápis do školní družiny na rok 2021/2022

Zápis do školní družiny na rok 2021/2022

Proběhne elektronicky v červnu 2021.

Rodiče budou vyplňovat přihlášku do školní družiny na webové stránce, která jim bude zaslána vedoucí vychovatelkou. 2, 3...více info

Nápadník

Nápadník školní družiny, abyste se odpoledne nenudili!

V našem Nápadníku naleznete výtvarné, hudební, logické i sportovní aktivity!  Budete si moci zazpívat, naučit se básničku, vytvořit skvělé výtvory, zahrát si hry,...více info

Platba za školní družinu ve 2. pololetí 2020/2021

Platba za školní družinu na druhé pololetí ve školním roce 2020/2021

Na druhé pololetí vybíráme snížený poplatek 1500,- Kč (sníženo o 300,- Kč za měsíc, kdy nebyla...více info

Základní informace o školní družině na školní rok 2020/2021

Základní informace o školní družině na školní rok 2020/2021

 

Umístění oddělení ŠD:         bude upřesněno

Kontakt:                                tel: 731...více info

Základní informace o školní družině na školní rok 2020/2021

 

Umístění oddělení ŠD:         bude upřesněno

Kontakt:                                tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

email: ty.matejickova@gmail.com

Provozní doba ŠD:               6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

 • budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská)

                                               11:40 – 17:00 odpolední družina

Vyzvedávání dětí:                 Po – Čt: od 13:00 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

                                               Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!)

 

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

 

Platba:

Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1200,- Kč) a 15. ledna (1800,- Kč), a to pouze převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

 1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat.

 

ČIPOVÉ KARTY

 • karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny,
 • každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat,
 • na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet,
 • vyzvedávat z družiny pomocí čipových karet se může ve stanovené časy a to: PO – ČT od 13:00 – 13:30 hodin a od 15:00 – 17:00 hodin, PÁ od 13:00-13:30 a od 14:30-17:00 hodin,
 • pokud se tři krát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. Poté se může přistoupit až k vyloučení vašeho dítěte ze školní družiny,
 • ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na HLAVNÍ školní recepci (nám. Jiřího Berana), aby byla karta zablokována, poplatek za novou kartu je při ztrátě 20 Kč,
 • karty se na konci školního roku vracejí škole.  

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku na email: ty.matejickova@gmail.com

 

                                                                       Kristýna Matějíčková, vedoucí vychovatelka školní družiny


Základní škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S08/MS/2016          A.1.                     A10

Vypracoval:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 9. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

 

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.  Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1 Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 V době přímé činnosti ve školní družině od 13.30 do 15.00 je zakázáno svévolně používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení.

1.6 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.

1.7 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.8 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.9 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Platba je hrazena ve dvou splátkách (1500 Kč) a to následovně:

          platba za září až leden – splatnost do 15. září

          platba za únor až červen – splatnost do 15. února

2.4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.5 Úplatu za školní družinu je nutné uhradit v řádném termínu.

2.6 Jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě ze školní družiny.

 

 

3. Organizace činnosti

3.1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 7.40 a od 11.30 do 17:00 hodin.

3.2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby zákonnými zástupci, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR

3.3 Při opakovaném pozdním vyzvednutí účastníka, může být účastník ze školní družiny vyloučen.

3.4 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Při individuálních činnostech účastníků v areálu školy se oddělení ve výjimečných případech může naplnit nejvýše do počtu 40 účastníků.

3.5 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3.6 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3.7 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

3.8 Uvolnění z denní činnosti školní družiny je možné jen na základě elektronického sdělení zákonného zástupce přes elektronickou žákovskou knížku v programu Bakalář. Omluvenka musí být dodána do 9:00 hodin téhož dne. Nelze pustit účastníky domů jen po telefonické domluvě.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a zajištění jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není povoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý účastník měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků

5.1 Nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s ním odpovídá za škodu, ten kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li nezletilý, který způsobí škodu, pro svoji nedostatečnou duševní vyzrálost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu pouze ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Osoba povinná vykonávat dohled nad nezletilým se může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce či vychovateli. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatních skříněk, tříd.

5.3. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6.3  Při porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny vychovatelka nejprve informuje zákonné zástupce a školní poradenské pracoviště.

6.4 Při opakovaném porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny proběhne schůzka se zákonnými zástupci za přítomnosti kmenové vychovatelky a zástupce ŠPP. Poté vedoucí vychovatelka předloží řediteli veškeré podklady k vyloučení účastníka ze školní družiny.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků,
 3. celoroční plán činnosti,
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 6. kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

 

V Praze dne 1. 9. 2016                                                                 Mgr. Martin Střelec
                                                                                                           ředitel školy

Červen

Červen

Na prázdniny do lesa a k rybníku jedem, do stanu si vlezem.

Tematické okruhy: Den dětí, životní prostředí, stanování a kempování, život u řeky, úklid ŠD, rozloučení s ŠD, Mezinárodní den otců, Česká republika, Medard, letní slunovrat, Evropský den hudby.

Člověk a zdraví – Na Den dětí (1.6) si zasoutěžíme. Chodíme na procházky. Navštěvujeme dětská hřiště. Hrajeme různé hry v přírodě.

Rozmanitosti přírody – Popovídáme si o životním prostředí a řekneme si, jak my můžeme chránit naši přírodu, a to v rámci Světového dne životního prostředí (5. 6.). Připravíme se na stanování a kempování. Prozkoumáme život u řeky.

Místo, kde žijeme – Uklidíme prostory školní družiny a připravíme třídu na další školní rok. Uspořádáme si oslavu na rozloučení se školním rokem.

Lidé kolem nás – Řekneme si, kdy je Mezinárodní den otců (20.6) a vyrobíme jim malý dárek. Ukončíme poznávání naší České republiky. Na Evropský den hudby (21.6) se zaposloucháme do různých písní.

Lidé a čas –Povyprávíme si o našich plánech na prázdniny. Povíme si o letním slunovratu. Medardova kápě, čtyřicet dní kape – zjistíme další zajímavé červnové pranostiky.

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme znalosti v oblasti ochrany životního prostředí. Oslavíme konec školního roku. Užijeme si Den dětí. Rozvíjíme jemnou motoriku při tvoření pro tatínka ke Dni otců. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o hudbě. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Prozkoumáme život u řeky a budeme vědět, jak se správně kempuje/stanuje v přírodě. Popovídáme si o našich plánech na prázdniny. Zakončíme poznávání České republiky. Vysvětlíme si význam červnových pranostik. Sportujeme a hrajeme různé hry. Uklidíme prostory školní družiny.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

2.6.2021 (středa) - Perníková chaloupka - 13:00 - 19:00, 1. a 2. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Tereza Novotná

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Květen

Vítr fouká, slunko svítí, podívejme na to kvítí.

Tematické okruhy: Červený kříž, Den Slunce, Mezinárodní den včel, Česká republika, Mezinárodní den rodiny, Den matek, Mezinárodní den počítačů, májka, tři zmrzlí, procházky, sportování na hřišti.

Člověk a zdraví – 8. května je Světový den Červeného kříže, řekneme si o této organizaci a zopakujeme si základy první pomoci. Chodíme na procházky do parků a na hřiště. Hrajeme sportovní hry.

Rozmanitosti přírody – Na Den Slunce (3. května) prozkoumáme tuto hvězdu. Podíváme se do říše hmyzu a zaměříme se na život včel, neboť 20. května mají svůj Mezinárodní den.

Místo, kde žijeme – Jako každý měsíc i v květnu poznáváme Českou republiku. 15. května se zmíníme o Mezinárodním dni rodiny.

Lidé kolem nás – 9. května je Den matek, vyrobíme dáreček pro maminku. 25. května se

dozvíme, že je Mezinárodní den počítačů a rozšíříme si o nich znalosti.

Lidé a čas – Popovídáme si o lidové tradici stavění májek. Připomeneme si příchod tří zmrzlých mužů a jiné květnové pranostiky.

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme si znalosti o organizaci Červený kříž. Rozvíjíme jemnou motoriku při tvoření dárečku pro maminky. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o počítačích. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Prozkoumáme Slunce. Sportujeme a hrajeme různé hry. Popovídáme si o lidové tradici stavění máje. Vysvětlíme si květnové pranostiky. Poznáváme Českou republiku. Zmíníme Mezinárodní den rodiny. Budeme znát život včel.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Duben

Duben

Na procházky chodit budem.

Tematické okruhy: Mezinárodní den tance, procházky v přírodě, sport, jarní příroda, Den Země, Česká republika, Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, nejznámější stavby světa, sv. Jiří, čarodějnice.

Člověk a zdraví – Na Mezinárodní den tance (29. 4.) roztančíme družinu. Chodíme na procházky do přírody a sportujeme. 

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme jarní přírodu. 22. 4. oslavíme Den Země, povíme si o významu tohoto dne a společnými silami uklidíme družinu.

Místo, kde žijeme – Poznáváme dále Českou republiku. Vyzdobíme si družinu jarní tématikou.

Lidé kolem nás 12. 4. na Mezinárodní den letectví a kosmonautiky budeme mít hlavu v oblacích a doletíme až do vesmíru. Prozkoumáme nejznámější stavby světa.

Lidé a čas - Budeme se věnovat pranostikám na sv. Jiří (24. 4.).  Zjistíme historii a tradici pálení čarodějnic.

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme si znalosti o Dni Země. Rozvíjíme jemnou motoriku při tvoření jarní výzdoby. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o letectví a kosmonautice. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Prozkoumáme nejznámější stavby světa. Sportujeme a hrajeme různé hry. Popovídáme si o historii a tradici pálení čarodějnic. Vysvětlíme si pranostiky na sv. Jiří. Poznáváme Českou republiku.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Únor

Rámcový plán školní družiny

Únor

Ťuká na dveře, masopust mu otevře.

Tematické okruhy: Vitamíny, čaj, únorové pranostiky, karneval, masopust, ptáci, Česká republika, život dětí ve světě,přirovnání, Valentýn, Hromnice, Popeleční středa. 

Člověk a zdraví – Vitamíny posilujeme imunitu. Prozkoumáme blahodárný nápoj ČAJ. Chodíme na čerstvý vzduch a hrajeme sportovní hry venku. 

Rozmanitosti přírody – Vysvětlíme si význam únorových pranostik. Už slyšíme ptáky zpívat, zjistíme, jak je to možné, když je stále zima? 

Místo, kde žijeme – Uspořádáme si masopustní karneval. I tento měsíc poznáváme Českou republiku.

Lidé kolem nás – Prozkoumáme život dětí jinde na světě. 14.2. oslavíme svátek svatého Valentýna. Vysvětlíme si různá přirovnání. 

Lidé a čas - 2. února si povíme skutečný význam zapomenutého svátku Hromnice. Podíváme se, jak vypadá karneval ve světě. 17. února je Popeleční středa a začíná půst. 

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme si znalosti o vitamínech. Oslavíme svátek sv. Valentýna. Rozvíjíme jemnou motoriku při tvoření karnevalových masek. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o čaji. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Prozkoumáme život dětí ve světě. Zapamatujeme si význam různých přirovnání. Sportujeme a hrajeme různé hry. Zjistíme informace o zapomenutém svátku Hromnice. Popovídáme si o historii a tradicích masopustu. Vysvětlíme si únorové pranostiky. Budeme vědět, proč již v únoru slyšíme ptáky zpívat.

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí. 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuálnípráce (dítě – vychovatelka)

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat. 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

  Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

1

 

Leden

 

Rámcový plán školní družiny

LEDEN

Se sněhuláky na ledovou peřinu vlezem

Tematické okruhy: Zimní sporty, otužování, předcházení nemocem, stopy zvířat, Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb, zima, putování ČR, Silvestr, Mezinárodní den komplimentů, finanční gramotnost, Braillovo písmo, Tři králové, symboly štěstí.

 

Člověk a zdraví  Povídáme si o různých zimních sportech a některé si i vyzkoušíme. Objevíme kouzlo otužování. Povíme si, jak můžeme v zimním období předcházet nemocem.

Rozmanitosti přírody  Budeme pozorovat stopy zvířat a určíme komu patří. 10.1 na Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb si řekneme o životě těchto zvířat. Jak může být jinde ve světě, když u nás je zima?

Místo, kde žijeme  Nadále poznáváme v rámci celoroční hry naší Českou republiku. Povyprávíme si o silvestrovských oslavách a proč se stávají ohňostroje méně populární?

Lidé kolem nás – 24. ledna oslavíme Mezinárodní den komplimentů tím, že někomu polichotíme. Formou her rozvíjíme finanční gramotnost. 4. ledna je Světový den Braillova písma a my toto písmo prozkoumáme. 

Lidé a čas – 6. ledna přichází Tři králové, jaká je jejich historie a tradice? Zjistíme si, co jsou to symboly štěstí a proč se o nich takto mluví. 

Rozsah30 hodin

Věková přiměřenostvěkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme znalosti o Braillově písmu. Oslavíme příchod Tří králů. Rozvíjíme fantazii. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti v oblasti finanční gramotnosti. Poznáváme Českou republiku. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci při zimních sportech. Vysvětlíme si význam otužování. Sportujeme a hrajeme různé hry. Dozvíme se o Mezinárodním dni komplimentů a Mezinárodní dni tuleňů, lachtanů a velryb. Budeme předcházet nemocem. Poznáme stopy zvířat a symboly štěstí.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí. 

 

Metody práceNázorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuálnípráce (dítě – vychovatelka)

 

VýstupUmíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat. 

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Září

ZÁŘÍ

Je to tu zas a dobré náladě se daří

Tematické okruhy: hygiena, ochrana zdraví, správné stolování, bezpečnost, fair-play, handicap, Den neslyšících, babí léto, jedlé houby, Celosvětový úklidový den, pravidla ŠD, orientace ve škole, celoroční hra Poznáváme Českou republiko, mandaly, Evropský den jazyků, sv. Václav, Mezinárodní den Čokolády

Člověk a zdraví – Řekneme si o hygieně a ochraně zdraví. Naučíme se správné stolování. Probereme bezpečnost a chování ve školní dužině. Vysvětlíme si pravidlo fair-play.  Zjistíme, co je to handicap a popovídáme si o Dnu neslyšících (23. září).

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme babí léto. Budeme pozorovat změny v přírodě. Ukážeme si, které jedlé houby můžeme nalézt při víkendové procházce v lese. Prozradíme si, kdy je Celosvětový úklidový den a kdy se koná akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ v Čakovicích (19. září).

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si pravidla svého oddělení a sepíšeme dohodu pro jejich dodržování. Naučíme se orientovat ve škole a v okolí.

Lidé kolem nás – Seznámíme se s celoroční hrou Poznáváme Českou republiku. Uspořádáme si den malování mandal. Na Evropský den jazyků poznáme různé jazyky z Evropy (26. září)

Lidé a čas – 28. září oslavíme svátek sv. Václava.  Odhalíme tajemství oblíbené pochutiny v rámci Mezinárodního dne Čokolády (13. září).

 

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme znalosti o hygieně, ochraně zdraví a správném stolování. Oslavíme svátek sv. Václava. Rozvíjíme jemnou motoriku při tvoření pravidel ŠD. Relaxujeme u malování mandal. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o Mezinárodním dnu Čokolády. Poznáváme evropské jazyky. „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a my uklidíme Čakovice. Poznáme život s handicapem. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Seznámíme se s celoročním plánem, v kterém budeme tento rok poznávat Českou republiku. Vysvětlíme si význam bezpečnosti ve škole a venku a pravidlo fair-play. Sportujeme a hrajeme různé hry. Zorientujeme se ve škole a v okolí.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Vychovatelé a oddělení ŠD 2020/2021

 

Mgr. Kristýna Matějíčková                vedoucí vychovatelka ŠD 

Mgr. Tereza Kábová                          1. oddělení, budova Jizerská

Eva Kloudová                                    2. oddělení, budova Jizerská

Kristýna Yarema                                3. oddělení, budova Jizerská

Bc. Alena Krzyžánková                     4. oddělení, budova Dyjská

Bc. Hana Malenová                           5. oddělení, budova Dyjská

Lucie Strnadová, DiS.                       6. oddělení, budova Dyjská

Bc. Miluše Haklová                           7. oddělení, budova Jizerská

Mgr. Natálie Sosnovská                     8. oddělení, budova Jizerská

Bc. Markéta Strnadová                      9. oddělení, budova Jizerská

Soňa Čečetková                                 10. oddělení, budova Dyjská

Mgr. Oksana Rishko                          11. oddělení, budova Jizerská

Mgr. Dagmar Nováková                    12. oddělení, budova Jizerská

Bc. Dina Andrushchenko                  13. oddělení, budova Jizerská

Bc. Natálie Hojkolová                       14. oddělení, budova Hlavní

Bc. Radovan Mlejnek                        15. oddělení, budova Hlavní

Tomáš Hendrych                               16. oddělení, budova Hlavní

Bc. Kristýna Krausová                       Volnočasový klub, budova Hlavní   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINOVÉ KROUŽKY-PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAČÍNÁ VE STŘEDU 23. ZÁŘÍ v 18.00 PROSTŘEDNICTVÍM REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ SE NACHÁZÍ PŘÍMO POD DANÝM KROUŽKEM.
PŘIHLÁŠENÍ BUDE MOŽNÉ POUZE OD DANÉHO ČASU, KDY BUDE PŘÍSTUPNÝ PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

Kapacita kroužku:
10
Registrovat od
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Lucie Strnadová

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1. a 2. třídy z budovy Dyjská

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každé pondělí 15:30-16:30

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 5. října 2020

Anotace: Dramatický kroužek je určen pro všechny děti, které baví divadlo, scénky a slovní hrátky, ale i ostatní, které chtějí objevit něco nového. V průběhu roku nás budou provázet různé hry zaměřené především na procvičení verbální i neverbální komunikace, sociální vnímání, rozvinutí slovní zásoby, správné artikulace a dramatického přednesu. Děti zde mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební. Samozřejmostí je i nácvik krátkého divadelního představení, kde najde využití každý! 

Kapacita kroužku:
10
Registrovat od
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Miluše Haklová

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 2. - 3. třída z budovy Jizerská a Hlavní

Cvičení bude probíhat v budově Jizerská (2.patro).

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každou středu 15:30-16:30

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 14. října 2020

Anotace: Určeno pro děti 2 a 3. tříd. Cvičení je upraveno vzhledem k věku dětí a jejich potřebám. Je vhodné jako doplněk k jiné pohybové činnosti, sportu nebo i samostatné cvičení. Podporuje zlepšování fyzické kondice dětí, ohebnost.

Cvičení zahrnuje:

 • Dynamickou rozcvičku na hudbu, zahřátí svalových skupin.
 • Pasivní protažení (strečink).
 • Postupně nácvik jógových pozic – ásan v kombinaci s protahováním i posilováním.
 • Vytvoření sestavy s využitím hudby.

Potřeby na cvičení:

Pohodlné oblečení (legíny, tričko), lahvičku s pitím, cvičky.

Kapacita kroužku:
10
Registrovat od
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Alena Krzyžánková

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1. a 2. třídy z budovy Dyjská

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každé LICHÉ ÚTERÝ 15:30-16:30

Datum začátku kroužku: 6. října 2020

Kroužek je zpoplatněn 250 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek

Anotace: Vyzkoušíme si různé „tradiční i netradiční“ výtvarné techniky (malba pěnou na holení, malování pomocí jarových bublin, slané malování, enkaustika, …). Také si spolu něco vyrobíme – třeba malou soví nástěnku.

S sebou na kroužek děti potřebují: starou košili či triko (aby se neumazalo, možno nechávat ve skříňce, budeme pracovat i s barvami, které nejdou vyprat), penál a pití

Kapacita kroužku:
10
Registrovat od
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Tereza Kábová

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 0. - 2. třída z budovy Jizerská a Hlavní

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každé pondělí 15:30-16:30 hodin

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetí

Anotace: Kroužek je určen pro všechny děti, které si rády hrají, poznávají a zkoušejí nové věci a nebojí se toulat ve své vlastní fantazii. V rámci kroužku se seznámíme s různými pohádkami, zahrajeme si společenské hry nebo různé hry mezi sebou a sem tam si něco k danému tématu vyrobíme. Část programu kroužku bude také vznikat z fantazie a nápadů samotných účastníků. Není přece nic lepšího, než si hodinu bezstarostně hrát.smiley

Kapacita kroužku:
8
Registrovat od
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Kristýna Matějíčková

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 0. - 3. třída ze všech budov

Kapacita: 8 dětí

Kdy se koná?: Každý čtvrtek 15:15-16:15

Kroužek je zpoplatněn 800 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 8. října 2020

Kroužek bude probíhat na hlavní budově v druhém patře na Galerii

Anotace:

Kroužek je určen jak pro děti, které se se stolním tenisem setkávají poprvé, tak i pro děti, které s ním již setkaly. Je zaměřen na nácvik herních dovedností a aktivní rozvoj již získaných dovedností ve stolním tenise, na podporu týmové spolupráce a hry fair-play. Na začátku zopakujeme základní údery nutné pro hru a postupně se naučíme údery nové.

 

S sebou: Sportovní oblečení a sportovní obuv, nejlépe svou pálku a míček, ale v případě, že někdo nemá, mám na půjčení.

Kapacita kroužku:
10
Registrovat od
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Hana Malenová

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1. třídy z budovy Dyjská

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každý čtvrtek 15:30-16:30

Kroužek je zpoplatněn 300 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 8. října 2020

Anotace:  Kroužek plný zábavného tvoření, malování a kreslení. Výtvarníček je určený dětem, které mají šikovné ručičky, výtvarného ducha a odvahu experimentovat s různými materiály. Díky kombinaci rozličných materiálů se učí vytvářet zajímavé plošné i prostorové objekty.
V kroužku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jako je odkrývací technika, kašírování atd. Také budeme pracovat s materiály, jako jsou papír, bavlna, přírodniny, korálky. Hotové výrobky si děti odnášejí domů. Děti se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem a štětcem. Inspiraci ke tvorbě budeme hledat v ročních obdobích, svátcích, trendech a hitech dnešní doby. Výtvarnými aktivitami děti procvičují manuální zručnost, jemnou motoriku, zapojují fantazii, rozvíjí tvořivost a prostorovou představivost. Našim cílem bude radost z vlastnoručně vyrobeného výrobku :-).

Kapacita kroužku:
Registrovat od

Vedoucí kroužku: Soňa Čečetková

Kroužek je určen dětem 2. - 4. třída ze všech budov

Počet  volných míst: 0 – OBSAZENO

 

Kdy se koná?: Středa 15:00-16:00 - Velká tělocvična hlavní budova

                          Pátek 14:30-15:30 - Tělocvična Jizerská

Kroužek je zpoplatněn 600 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 7. října 2020 

Anotace:

Kroužek JUST DANCE se zaměřuje na nácvik moderních tanců, scénických tanců, show dance a taneční gymnastiky. 

Součástí našeho kroužku je udržování týmového ducha, prohlubování přátelských vztahů mezi jeho členy, vzájemná pomoc a respekt jeden k druhému.

Informace budou doplněny


Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
13.oddělení

Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
10.oddělení

Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
7.oddělení

Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
14. oddělení

Mgr. Tereza Kábová
KAB
Vychovatelka ŠD
1.oddělení

Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
2.oddělení

Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
733737394
Volnočasový klub

Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vychovatelka ŠD
4.oddělení

Bc. Hana Malenová
MAL
Vychovatelka ŠD
5.oddělení

Mgr. Kristýna Matějíčková
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD

Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD

Mgr. Dagmar Nováková
NOD
Vychovatelka ŠD
12.oddělení

Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
11.oddělení

Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
8.oddělení

Dis. Lucie Strnadová
STL
Vychovatelka ŠD
6.oddělení

Bc. Markéta Strnadová
STN
Vychovatelka ŠD
9.oddělení

Kristyna Yarema
YAR
Vychovatelka ŠD
3.oddělení

IVOLNOČASOVÝ KLUB - informace

VOLNOČASOVÝ KLUB

Ve školním roce 2021/2022 ještě nevíme, zda bude Volnočasový klub otevřen i pro žáky čtvrtých a vyšších ročníků. Tuto informaci budeme vědět první týden v září 2021 podle počtu přihlášených dětí do školní družiny. Pokud tedy máte zájem o Volnočasový klub, prosím přihlaste se na: ty.matejickova@gmail.com nebo přes program Bakalář. Žáci čtvrtých a starších ročníků mají také možnost navštěvovat školní knihovnu s dozorem od 12.00-15.00 hodin, kde čekají na kroužky, sourozence, rodiče apod.

Volnočasový klub funguje velmi podobně jako školní družina. Děti si po vyučování vyzvedává paní vychovatelka, jde s nimi na oběd a poté mají společnou činnost.

Od 13.00 do 14.00 je činnost relaxační, kdy si děti hrají a sportují.

Od 14.00 do 15.00 mají činnost řízenou a od 15.00 mají děti opět relaxační činnost.

V řízené činnosti se téma probírá celotýdenně (tzn. na každý týden jedno téma) na rozdíl od družiny, kde máme měsíční plán. Děti z klubu mohou navštěvovat rovněž ranní družinu, kroužky školní družiny a školní kroužky.

Klub funguje rovněž na bázi čipových karet, ale děti mají často samostatné odchody určené od rodičů. Děti zde nemusí splňovat docházku 3x týdně. Klub je proto dobrou volbou pro ty, kteří již vědí, že jejich dítě nebude splňovat docházku 3x týdně do 15.00 hodin do školní družiny (externí kroužky apod.) a přesto potřebují děti pohlídat.  Vše se řeší, stejně jako ve školní družině, přes program Bakalář. Ve volnočasovém klubu funguje i telefon, na který je v případě nutnosti, nečekaných změn apod., možné zavolat. 

Prosím o zvážení, zda je opravdu nutné, aby Vaše dítě školní družinu nebo klub navštěvovalo. Družina i klub jsou kapacitně omezeny a slouží hlavně pro ty děti, které ji opravdu potřebují, tedy navštěvují celý týden. 

Výběr dětí do klubu určuje vedoucí vychovatelka školní družiny dle aktuální situace přihlášených dětí.

 

Vychovatelka v klubu: Bc. Kristýna Krausová

Tel: 733 737 394

Umístění klubu: Hlavní budova školy ŽS Dr. Edvarda Beneše

Platby volnočasového klubu:

Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1200,- Kč) a 15. ledna (1800,- Kč), a to pouze převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Kristýnu Matějíčkovou, vedoucí vychovatelku školní družiny (ty.matejickova@gmail.com).

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz