Časový plán akcí ve ŠD - 2015

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

 

 Přivítání prvňáků, program BESIP pro bezpečné přecházení ze školy do družiny a zpět a případné cesty mimo školu, tematické projektové dny, pravidelné družinové kroužky, divadelní představení, výlety po okolí, Planetárium, Hvězdárna Ďáblice, výtvarné a pracovní dílny, režie vlastních představení, tematické přednášky, osobnostně sociální výchova, sportovní odpoledne, Vánoční besídka, Velikonoční hodování, Čarodějnický rej, oslava Dne dětí atd.

 

                        Témata časového plánu v příležitostné činnosti ŠD

 

 a)    Téma: podzimní období

 

 Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ – stolování, hygiena stolování, pravidla slušného chování, úcta k dospělým, příroda na podzim, estetika

 

 Podokruhy:

 

 • Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

 • Stolování: hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava

 • Slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování, úcta

 • Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami

     

     b)    Téma: zimní období

   

   Vzhledem k méně příznivému počasí jsme se zaměřili více na práci v interiéru.

   

  Tematické okruhy: zimní sporty, příroda, zdraví, tradice a zvyky, literatura, estetika – zručnost, environmentální výchova, obec

   

   Podokruhy:

   

 • Příroda: pozorování, přezimující ptactvo, pozorování unikátní kolonie brkoslavů v    Zámeckém parku, krmení ptáků, výroba krmítek

 • Zdraví: otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování, první pomoc

 • Tradice a zvyky: Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled

 • Literatura: četba na pokračování

 • Obec: rozšíření teritoria – čakovický zámek, čakovické parky, místní úřad, knihovna, pošta, služebna policie, nádraží, dětský lékař

 • Estetika: zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky

 • Environmentální výchova: osvojení si návyku třídění odpadu

   

  c)     Téma: jarní období

   

   Tematické okruhy: sport, příroda, domov – rodina, komunikace, zájmy, literatura, hudba, pracovně-technické činnosti, opakování zásad stolování, obec

   

  Podokruhy:

   

 • Příroda: pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky

 • Komunikace: verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie

 • Literatura: dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři

 • Domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení

 • Obec: známé osobnosti Čakovic a okolí, pamětní místa, historicky zajímavé objekty

     

  d)    Téma: letní období

   

   Tematické okruhy: sport, příroda, zájmy, literatura, hudba, barvy, prázdniny

   

   Podokruhy:

   

 • Příroda: pozorování, květiny, přírodovědná vycházka, práce s encyklopedií

 • Literatura: četba na pokračování

 • Barvy: barvocit, letní odstíny, tematické výtvarné a rukodělné práce

 • Prázdniny: táborové písně, orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví

     

     

  Zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti ve školní družině

   

   Pravidelná činnost ve školní družině:

   

 • ranní družina – doba před začátkem vyučování, která zahrnuje organizovanou činnost (rozcvička, klidové hry) a spontánní činnost (stavebnice, stolní a deskové hry, kreslení, vybarvování, puzzle, individuální hry)

 • hygiena a kultura stolování – doba ve školní jídelně

 • odpočinková a rekreační činnost – spontánní činnost v herně nebo na školní zahradě vedoucí k relaxaci a odreagování po školní výuce

 • příprava na vyučování – didaktické hry, matematické a vědomostní soutěže, kvízy, hlasité čtení, prohlubování školních znalostí

 • zájmová činnost – řízená činnost zahrnující tyto oblasti: člověk a svět práce, člověk a zdraví, člověk a společnost, člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk a příroda, informační a komunikační technologie

 • turistický kroužek – vedoucí kroužku Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem 1. až 3. tříd a nedružinovým dětem.

 • zdravotnický kroužek – vedoucí kroužku Bc. Jana Švandová, určeno družinovým dětem 0. až 3. tříd

 • literárně – dramatický kroužek – vedoucí kroužku Zdena Kruntová, určeno družinovým dětem  0. a 2. tříd

 • angličtina pro nejmenší -  vedoucí kroužku Šárka Vávrová, DiS, určeno družinovým dětem 0. - 1. tříd

 • hrátky s jehlou – vedoucí kroužku je Eva Kloudová, určeno družinovým dětem             1. – 3. tříd

 • malba pro radost– vedoucí kroužku je Bc. Alena Nerudová, určeno družinovým dětem        0. – 3. tříd

 • netradiční sportovní hry – vedoucí kroužku je Bc. Alena Nerudová a Bc. Jana Švandová, určeno družinovým dětem 0. – 3. tříd

 • cestování s Evou – vedoucí kroužku je Eva Kloudová, určeno družinovým dětem        0. – 3. tříd

 • taneční aerobik – vedoucí kroužku je Miluše Haklová, určeno družinovým dětem z 1. – 3. tříd

 • stolní tenis – vedoucí kroužku je Mgr. Kristýna Mětějíčková, určeno družinovým dětem z 1. – 3. tříd

 • sportovní hrátky – vedoucí kroužku je Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem z 0. – 3. tříd

 • sportovní kroužek – vedoucí kroužku je Magdalena Škorpilová, určeno družinovým dětem z 0. – 3. tříd

 • čtenářská gramotnost – vedoucí kroužku je Bc. Kateřina Tomaštíková, určeno družinovým dětem z 1. – 3. tříd

 • hravé tančení a sportování – vedoucí kroužku je Bc. Jana Švandová, určeno družinovým dětem z 0. – 3. tříd

 • vaření – vedoucí kroužku je Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem 0. – 3. tříd

 • angličtina pro nejmenší– vedoucí kroužku Bc. Jan Vaněk, určeno družinovým dětem 0. - 1. tříd

 • výtvarně – dramatické hry – vedoucí kroužku je Alena Kratochvílová, určeno družinovým dětem 0. – 3. tříd

 • hlavičky - vedoucí kroužku je Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem 0. – 2. tříd

     

     

  V Praze dne 1. září 2016                                                                                                                Bc. Barbora Šimonová        vedoucí vychovatelka ŠD