Družina

Základní informace o školní družině na školní rok 2024/2025

Umístění oddělení ŠD: bude upřesněno

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

                                        email: alena.krzyzankova@gmail.com

Provozní doba ŠD:         6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

 • budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská)

11:40 – 17:00 odpolední družina

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

Vyzvedávání dětí:

Pro žáky 0., 1. ročníku:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

Pro žáky 2. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00 Pá: od 14:30 do 17:00

Pro žáky 3. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00 Pá: od 14:30 do 17:00

 

Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní učitelce a paní vychovatelce!

Platba:

Měsíční poplatek činí 600 Kč. Platba je 2x ročně, tj. zaplacena musí být do 15. září (2400,- Kč) a 15. ledna (3600,- Kč), a to převodem na účet školy: ČBÚ: 19 249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

Podmínky přijetí a vyzvedávání dítěte:

 1. Vyplnění elektronické přihlášky do družiny v řádném termínu.
 2. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Tato podmínka je z důvodu omezené kapacity školní družiny.
 3. Pro vyzvedávání z družiny, je nutné mít čipovou kartu.
 4. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář.

 

ČIPOVÉ KARTY

 • Karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny.
 • Každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat.
 • Na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet.
 • Ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na recepci na HLAVNÍ budově školy (nám. Jiřího Berana 500), aby byla karta zablokována.
 • Poplatek při ztrátě karty je 100 Kč.
 • Při zapomenutí karty budete muset vyplnit formulář, kde je nutné vyplnit evidenční číslo Vašeho dítěte a číslo čipové karty, která Vám náleží jako držiteli karty. Čísla čipových karet jsou uvedena na čipových kartách nebo na přiděleném lístku spolu s čipovými kartami.
 • Pokud se 3krát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. A poté můžeme přistoupit k vyloučení vašeho dítěte ze školní družiny.
 • Všechny karty se najednou vrací škole na konci školního roku. 
 • Všechny karty se vrací i v případě odhlášení dítěte během školního roku.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: alena.krzyzankova@gmail.com

nebo na tel: 731 521 809.

Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny


Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S08/MS/2022          A.1.                     A10

Vypracoval:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 9. 2022

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2022

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2022

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích.

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spoluúčastníků; účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.

1.6 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy     

  Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka, kdo bude účastníka z družiny vyzvedávat prostřednictvím čipové karty.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, může škola tuto úplatu vymáhat soudní cestou.

2.6 Jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě ze školní družiny.

3. 10 Organizace činnosti

3. 1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 17:00 hodin.

3. 2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR

3. 3 Při opakovaném pozdním vyzvednutí dítěte může být ze školní družiny dítě vyloučeno.

3. 5 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30-ti účastníků. Při individuálních činnostech účastníků v areálu školy se oddělení ve výjimečných případech může naplnit nejvýše do počtu 40 účastníků.

3.6 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3. 7 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování.

3. 8 Činností družiny se mohou zúčastňovat i účastníci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý účastník měl zapsány v el. žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, zdravotní pojišťovnu. 

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků ŠD

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce či vychovateli. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3. Do školy a školní družiny nosí účastníci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků ŠD

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6.3  Při porušení školního řádu vychovatelka nejprve informuje zákonné zástupce a školní poradenské pracoviště.

6.4 Při opakovaném porušení školního řádu proběhne schůzka se zákonnými zástupci za přítomnosti kmenové vychovatelky a zástupce ŠPP. Poté vedoucí vychovatelka předloží řediteli veškeré podklady k vyloučení účastníka ze školní družiny.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků vyplněné přes online formulář, jejichž součástí je seznam osob, které vyzvedávají účastníka z družiny přes čipovou kartu
 2. online třídní knihy jednotlivých oddělení
 3. měsíční a celoroční plán školní družiny
 4. kniha porad
 5. vnitřní řád školní družiny
 6. školní vzdělávací program školní družiny
 7. činnosti ve školní družině
 8. rozpis pracovních úvazků zaměstnanců školní družiny
 9. kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků (společná kniha pro celou školu)

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Ruší se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

V Praze dne 1. 9. 2022          

 

Červen

ČERVEN

 JE TO POHODA, ČERVENÁ TŘEŠEŇ I JAHODA.

Tematické okruhy: Evropský den hudby, nástrahy léta, Mezinárodní den oceánů, Mezinárodní den dětí, úklid ŠD, ukončení celoroční aktivity Objevujeme svět, Mezinárodní den trpaslíků, rozloučení s družinou, Den otců.

 

Člověk a zdraví – Na Evropský den hudby (21. června) se zaposloucháme do různých stylů písní. Řekneme si o různých nástrahách léta, které nás můžou potkat.

Rozmanitosti přírody – 8. června na Mezinárodní den oceánů se ponoříme do podmořského světa a prozkoumáme ho.

Místo, kde žijeme – 1. června oslavíme Mezinárodní den dětí. Každé oddělení si uklidí svou družinu před prázdninami.

Lidé kolem nás – Ukončíme celoroční aktivitu Objevujeme svět. 21. června je Mezinárodní den trpaslíků a my prozkoumáme tyto bytosti.

Lidé a čas – Uspořádáme si rozloučení s družinou v tomto školním roce. Vyrobíme malý dárek pro své tatínky, neboť 18. června je Den otců. 

 

Mimořádné akce:

22. června Kynologický servis – 13:30 – 15:00 – výběr dětí z různých oddělení.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Květen

KVĚTEN

Všechno kvete, krásně voní,

motýlci se spolu honí!

Tematické okruhy: Den Slunce, hmyzí říše, objevujeme svět, Den matek, Mezinárodní den hasičů, Světový den Červeného kříže, tradice v květnu.

Člověk a zdraví – Na Den Slunce (3. května) si řekneme, jaký má sluníčko na nás pozitivní vliv a jak se správně chránit před žhavými slunečními paprsky.

Rozmanitosti přírody – Budeme zkoumat hmyzí říši. Zaměříme se nejen na život včel, které mají svůj Světový den (25. května), ale i na motýly. 

 Místo, kde žijeme – I v tomto měsíci objevujeme svět. Vyrobíme dárek maminkám ke Dni matek.

Lidé kolem nás – Na Mezinárodní den hasičů (4. května) si povíme o jejich práci. Na světový den Červeného kříže (8. května) zjistíme, co je to za organizaci a k čemu slouží.

Lidé a čas – Objevíme všechny květnové tradice.

 

Mimořádné akce:

3. 5. 2023 (středa) – Vodní svět (Hulice) - 13:30 – 19:00 - výběr dětí z 3. a 8. oddělení – vychovatelky: Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

11. 5. 2023 (čtvrtek) – Zámek Loučeň + Labyrintárium – 13:30 – 18:00 - výběr dětí z 11. a 13. oddělení – vychovatelky Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová

18. 5. 2023 (čtvrtek) – Kynologický servis – 13:30 – 15:00 – výběr dětí z různých oddělení

25. 5. 2023 (čtvrtek) – Včelí svět (Hulice) – 13:30 – 19:00 výběr dětí z 13. a 14. oddělení – vychovatelky Alena Krzyžánková a Jana Balínová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Duben

DUBEN

SE SLUNCEM NA LÍCE KRESLÍME KRASLICE.

Tematické okruhy: Mezinárodní den mrkve, Světový den hlasu, Mezinárodní den ptactva, Den Země, Mezinárodní den památek a sídel, objevujeme svět, apríl, tradice v dubnu.

 

Člověk a zdraví – 4. dubna na Mezinárodní den mrkve si řekneme, jak může být tato zelenina pro člověka prospěšná. 16. dubna na Světový den hlasu si povíme, jak pečovat o svůj hlas.  

Rozmanitosti přírody – 1. dubna na Mezinárodní den ptactva poznáme různé ptáky. 22. dubna oslavíme Den Země.

Místo, kde žijeme – 18. dubna na Mezinárodní den památek a sídel společně otevřeme hrady a zámky.

Lidé kolem nás – I v dubnu objevujeme společně svět. 1. dubna se nenecháme napálit aprílovým žertíkem.

Lidé a čas – Zjistíme si všechny tradice v dubnu.

 

Mimořádné akce:

1. dubna – DĚTI V AKCI (Praha-Chodov), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

15. dubna – CZECH DANCE MASTERS (Praha-Vysočany), kroužek JUST DANCE – taneční soutěž, vychovatelka Soňa Čečetková

27. dubna – Helppes (Praha Motol) - 13:30 – 17:00 - výběr dětí z 11. a 13. oddělení – vychovatelky: Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Březen

Březen

Slyším již prvé signály, Sněženky z louky volaly!

Tematické okruhy: Zdravý spánek, první jarní den, Mezinárodní den lesů, jaro, jarní trhy, objevujeme svět, tradice v březnu.

Člověk a zdraví – Na Mezinárodní den spánku (21. března) zjistíme, co je důležité pro zdravý spánek. Budeme bojovat proti jarní únavě a to tak, že si řekneme o jarní očistě organismu.

Rozmanitosti přírody – Řekneme si o prvním jarním dnu. 21. března oslavíme i Mezinárodní den lesů.

Místo, kde žijeme – Družinu vyzdobíme jarní tématikou. Vyrábíme na Jarní trhy naší školy.

Lidé kolem nás – I v březnu budeme objevovat svět. Ponoříme se do světa knih neboť březen je měsíc knihy.  

Lidé a čas – Zjistíme si všechny tradice, které jsou v měsíci březnu.

 

Mimořádné akce:

11. března – soustředění (tělocvična Jizerská) – kroužek JUST DANCE, vychovatelka Soňa Čečetková

15. března – výlet ZOOPARK ZELČÍN, výběr dětí z 11., 12., 13. a 14. oddělení, vychovatelky: Alena Krzyžánková a Adéla Vlachová

21. března – Hornické muzeum v Příbrami - Velikonoce, výběr dětí z 3. a 8. oddělení, vychovatelky: Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

25. března – CZECH DANCE TOUR (Praha), kroužek JUST DANCE, vychovatelka Soňa Čečetková

Celý březen - návštěvy knihovny v Čakovicích, oddělení dle zájmu a rozpisu, 13:30-15:00:

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Únor

ÚNOR

Zafouká nám únorový větříček pár veselých písniček!

Tematické okruhy: Čaj, spektrum barev, pod povrchem, karneval, objevujeme svět, rytmus a zvuk, tradice v únoru.

 

Člověk a zdraví – Objevíme blahodárný nápoj čaj a povíme si o jeho významu. Povíme si o spektru barev.

Rozmanitosti přírody – Zjistíme, co vše může být pod povrchem.

Místo, kde žijeme – Uspořádáme si masopustní karneval. I v únoru objevujeme společně svět.

Lidé kolem nás – Prozkoumáme rytmus a zvuk. 

Lidé a čas – Řekneme si různé tradice v únoru

 

Mimořádné akce:

22.2.2022 – Funpark ŽIRAFA - 13:30 – 19:00 - výběr dětí z 3. a 8. oddělení – vychovatelky: Eva Kloudová, Natalia Hojkolova

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Leden

Leden

Tři králové pod širým nebem.

 

Tematické okruhy: Zdravé stravování, stopy zvířat, tajemství sněhu, plemena koní, tvoření se zimní tématikou, poznáváme svět, tradice v lednu, Nový rok.

Člověk a zdraví – Povíme si o zdravém stravování.

Rozmanitosti přírody – Budeme pozorovat stopy zvířat a určíme, komu patří. Prozkoumáme tajemství sněhu a zkusíme ho přivolat k nám. Poznáme různá plemena koní.

 Místo, kde žijeme – Vyzdobíme si svou družinku zimní tématikou.

Lidé kolem nás – V lednu nadále poznáváme svět.

Lidé a čas – Řekneme si tradice v lednu. Oslavíme Nový rok u nás i ve světě.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Prosinec

PROSINEC

Přáníčka a stromečky, zazvoní nám zvonečky.

 

Tematické okruhy: Vánoce – tradice a zvyky, bezpečnost na Silvestra, příprava na Vánoce, Světový den hor, vánoční besídky, Vánoce u nás i ve světě, objevujeme svět.

 

Člověk a zdraví – Povíme si o bezpečnosti na Silvestra při ohňostrojích. Uklidíme a připravíme se na Vánoce, abychom je prožili v klidu.

Rozmanitosti přírody – 11. prosince oslavíme Světový den hor.

Místo, kde žijeme – Uspořádáme si vánoční besídku. Ozdobíme si vánoční tématikou družinu.

Lidé kolem nás – I v tomto měsíci objevujeme svět. Prozkoumáme Vánoce u nás a ve světě.

Lidé a čas – Vyzkoušíme si vánoční tradice a zvyky. Řekneme si o: sv. Barbora (4.12.), sv. Mikuláš (6.12.), sv. Ambrož (7.12.) a sv. Lucie (13.12.).

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Listopad

Listopad

Vítr fouká na zemi listů spad, nezapomeneme na sýkorky, mají hlad.

Tematické okruhy: Správné oblékání na podzim, Mezinárodní den nevidomých, Mezinárodní den tolerance, výlov rybníků, zimní spánek zvířat, vyrábění na Vánoční trhy, advent, objevujeme svět, listopadové tradice, Den boje za svobodu a demokracii.

Člověk a zdraví – Zopakujeme si správné oblékání na podzim. Na Mezinárodní den nevidomých (13. listopadu) zjistíme, jaké je to žít s tímto handicapem. Na Mezinárodní den tolerance (16. listopadu) si povíme o tom, co je vlastně tolerance a proč je tento den.

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme výlov rybníků na podzim. Dozvíme se více o zimním spánku zvířat.

 Místo, kde žijeme – Vyrábíme a připravujeme se na Vánoční trhy naší školy. Popovídáme si o adventu neboť 27. listopadu bude 1. adventní neděle.

Lidé kolem nás – 21. listopadu si řekneme o Světovém dni pozdravů. I v listopadu v družině objevujeme svět.

Lidé a čas – Vysvětlíme si různé listopadové tradice. 17. listopadu si připomeneme historii státního svátku Den boje za svobodu a demokracii.

 

Mimořádné akce:

5. 11. 2022 – Soustředění Just Dance – tělocvična Jizerská - 10:00 – 18:00, vychovatelka Soňa Čečetková

30. 11. 2022 – Advent na zámku Loučeň – 13:30 – 18:30, výběr dětí z 3. a 8. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

ŘÍJEN

Uvede vše na míru, lístky jak z barevných papírů!

Tematické okruhy: Mezinárodní den úsměvu, oblékání na podzim, Mezinárodní den zvířat, Den stromů, Světový den pošty, houby, objevujeme svět, Halloween, tradice v říjnu.

 

Člověk a zdraví – 5. října se na sebe všichni usmějeme, neboť je Mezinárodní den úsměvu. Řekneme si, jak se správně oblékat na podzim. Jdeme na vycházky do přírody.

Rozmanitosti přírody – 4. října si budeme na Mezinárodní den zvířat povídat o zvířátkách.      20. října na Den stromů prozkoumáme různé stromy.

Místo, kde žijeme – 9. října na Světový den pošty zjistíme, jak to na takové poště chodí. Vyrazíme do lesů na houby.  

Lidé kolem nás – V říjnu opět v každém oddělení s paní vychovatelkou OBJEVUJEME SVĚT.     31. října oslavíme Halloween.

Lidé a čas – Zjistíme co nejvíce o tradicích v říjnu.

 

Mimořádné události

13.10.2022 (čtvrtek) – DINOPARK – Harfa Praha – 13:30-17:15, 13. oddělení lvíčata, vychovatelka Alena Krzyžánková

18.10.2022 (úterý) – Výlet vláčkem – Řepařská dráha – 13:30-18:30, výběr dětí z 3. a 8. oddělení, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

ZÁŘÍ

Ořežeme pastelky, osvěžíme hlavičky.

Jen vesele! Vždyť sluníčko nám dále slouží.

Tematické okruhy: Orientace a seznámení se s ŠD, režim v ŠD, hygiena a stolování, pravidla ŠD, poznáváme svět, Den bez aut, Mezinárodní den čokolády, tradice v září, babí léto.  

 

Člověk a zdraví – Povíme si o správném stolování a hygieně. Řekneme si, jak se chovat v družině, abychom se v ní cítili bezpečně a o pravidlu FAIR-PLAY.

Rozmanitosti přírody – Zažijeme babí léto v ŠD i na vycházce po Čakovicích.

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si pravidla našeho oddělení a vytvoříme dohodu pro jejich dodržování. Poznáme ŠD a naučíme se v ní a jejím okolí orientovat.

Lidé kolem nás – Seznámíme se s celoroční hrou POZNÁVÁME SVĚT. 22. září na Den bez aut zkusíme si představit, jaký by byl svět bez aut. 

Lidé a čas – Prozkoumáme různé tradice v září. Zavzpomínáme na prázdniny. 13. září na Mezinárodní den čokolády, odhalíme tajemství oblíbené pochutiny.

 

Mimořádné události:

 

21. září (středa) – Ledčice – History park, 13:30-18:00, vychovatelky Eva Kloudová a Natalia Hojkolova, výběr dětí z ŠD

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Kapacita kroužku:
12
Registrovat od
20/09/2023 - 18:00

Sportovní kroužek

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 0. – 3. Třídy ze VŠECH BUDOV

Vedoucí kroužku: Jana Švandová

Kapacita: 14 dětí

Kdy se koná?: Každé PONDĚLÍ - 15:30-16:30 (tělocvična na budově ZŠ Dyjská)

Začátek kroužku: v PONDĚLÍ 2.10.2023

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek

Anotace: Kroužek je určen dětem, které se chtějí hýbat, zkoušet různá cvičení a svoji

obratnost. Čeká nás hraní míčových her, obratnostní hry a soutěže, běhání, trocha posilování i hraní s hudbou.

S sebou na kroužek děti potřebují: Sportovní oblečení, pevné boty (nejlépe sálové se světlou podrážkou), láhev na pití, švihadlo.

Kapacita kroužku:
10
Registrovat od
14/09/2023 - 18:00

Jógová gymnastika

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1., 2. a 3. Třídy POUZE z budovy Jizerská

Vedoucí kroužku: Miluše Haklová

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každá STŘEDA - 15:30-16:30 (Cvičení probíhá na budově ZŠ Jizerská 2. patro)

Začátek kroužku: ve STŘEDU 4.10.2023

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek

Anotace: Cvičení je upraveno vzhledem k věku dětí a jejich potřebám. Je vhodné jako doplněk k jiné pohybové činnosti, sportu nebo i samostatné cvičení. Podporuje zlepšování fyzické kondice dětí, ohebnost.

 

Cvičení zahrnuje:

 • Dynamickou rozcvičku, zahřátí svalových skupin.
 • Pasivní protažení (strečink).
 • Postupně nácvik jógových pozic – ásan v kombinaci s protahováním i posilováním.
 • Vytvoření krátké sestavy.

 

S sebou na kroužek děti potřebují: Pohodlné oblečení (legíny, tričko), lahvičku s pitím, cvičky (nebo tenisky).

Kapacita kroužku:
12
Registrovat od
14/09/2023 - 18:00

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1., 2. a 3. Třídy z budovy Dyjská

Vedoucí kroužku: Alena Krzyžánková

Kapacita: 12 dětí

Kdy se koná?: Každý SUDÝ ČTVRTEK 15:30-16:30

Začátek kroužku: ve ČTVRTEK 5.10.2023

Kroužek je zpoplatněn 300 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek (nypř.: hry, knihy, pomůcky na pokusy, pracovní náčinní).

Anotace: Na tomto kroužku budeme procvičovat své mozkové závity pomocí různých hlavolamů či logických hádanek. Naučíme se různé šifry (př. Morseovka, Velký polský kříž, mobilní šifra atd.). Vyzkoušíme si pokusy (př. Sopka, lávová lampa). Pronikneme do tajů geocachingu. Budeme zkoumat přírodu v Čakovicích (vytvoříme si například barometr, budeme zkoumat život v trávě pomocí lupy a pokud nám napadne sníh, tak ho též důkladně prozkoumáme).

S sebou na kroužek děti potřebují:  Penál, pití a popřípadě svačinku. Doporučuji vhodné sportovní oblečení na ven, někdy budeme bádat i venku

Kapacita kroužku:
Registrovat od

JUST DANCE

Kroužek je určen dětem ze školní družiny od 2. Třídy ze všech budov školy.

Vedoucí kroužku: Soňa Čečetková

Kapacita: PLNĚ OBSAZENO

Kdy se koná?:  Každá STŘEDA (velká tělocvična na hlavní budově ZŠ) - 15:30-16:30

                           Každý PÁTEK (tělocvična na budově ZŠ Jizerská) – 14:30-15:30

Začátek kroužku: ve STŘEDU 20.9.2023

Kroužek je zpoplatněn 3 500 Kč/školní rok – poplatek zahrnuje nákup kostýmů, týmová trička, rekvizity, make up atd. Vše si děti nechávají.

Anotace: Kroužek JUST DANCE se zaměřuje na nácvik moderních tanců, scénických tanců,
show dance a taneční gymnastiky. Hlavním cílem našeho kroužku je vzbudit v dětech lásku k pohybu. Součástí našeho kroužku je udržování týmového ducha, prohlubování přátelských vztahů mezi jeho členy, vzájemná pomoc a respekt jeden k druhému.
Náš kroužek se účastní každoročne tanečních soutěží a vystoupení.

S sebou na kroužek děti potřebují: Černé sportovní oblečení (triko + legíny), sportovní/taneční obuv, pití, vlasy sepnuté (aby nepadaly do tváře).

Informace budou doplněny


Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
9.oddělení

Jana Balínová
BAL
Vychovatelka ŠD
14. oddělení

Michaela Bornerová
BOR
Vychovatelka ŠD
5.oddělení

Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
12.oddělení

Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
7.oddělení

Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
3.oddělení
Kateřina Janoščíková
JAK
Vychovatelka ŠD

Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
10.oddělení
Tereza Knapová
KNA
Vychovatelka ŠD
13.oddělení

Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
733737394
Volnočasový klub

Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Dominika Matysková
MAD
Vychovatelka ŠD
4.oddělení

Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD

Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
2.oddělení

Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
8.oddělení

Bc. Jana Švandová
ŠVJ
Vychovatelka ŠD
1.oddělení

Tereza Vilimovská
VIL
Vychovatelka ŠD
6.oddělení

Adéla Vlachová
VLCH
Vychovatelka ŠD
11.oddělení

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz