Přihláška do ŠD

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY na rok 2019/2020

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY na rok 2019/2020

Vyzvedávání dětí probíhá na bázi čipových karet. Na každé čipové kartě je pouze jedno dítě. Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné pouze ve...více info

Platba za školní družinu ve školním roce 2019/2020

Platba za školní družinu ve školním roce 2019/2020

Za první pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1200 Kč celkem. Platba je možná pouze převodem na ČBÚ...více info

RANNÍ DRUŽINA 2019/2020

RANNÍ DRUŽINA 2019/2020

Ranní družina je od 6.00 do 7.40 hodin (v 7.30 hodin se ranní družina uzavírá!)

- pro děti, které navštěvují školu v hlavní budově a v Dyjské, bude ranní...více info

Čipové karty

ČIPOVÉ KARTY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

nové čipové karty udělané dle Vašich zápisových listů bude možné vyzvednout v termínu:

19. 8. - 23. 8. (...více info

Základní informace o školní družině na školní rok 2019/2020

 

Umístění oddělení ŠD:         Hlavní budova školy – nám. Jiřího Berana 500, Čakovice

                                               a nová budova školy – ul. Jizerská

Kontakt:                                tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

email: ty.matejickova@gmail.com

Provozní doba ŠD:               6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

na hlavní budově (vchod napravo od hl. vchodu do školy, šedou brankou zezadu na zahradu) - pro děti, které mají třídu v hl. budově a v Dyjské ulici

 • na nové budově v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská) – pro děti, které mají třídu na budovách v ulici Jizerská

                                               11:40 – 17:00 odpolední družina

Vyzvedávání dětí:                 Po – Čt: od 12:30 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

                                               Pá: od 12:30 - 13:30 a od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!)

 

Platba: Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 20. září 2019(1200,- Kč) a 20. ledna 2020 (1800,- Kč), a to pouze převodem na účet školy.

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

 1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se píší kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat.

 

Platba školní družiny:

 

Za první pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1200 Kč celkem.

Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363 309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je do pátku 20. září 2019.

Za druhé pololetí vybíráme poplatek 1800 Kč celkem, splatnost na druhé pololetí je do 20. ledna 2020. Prosím zasílejte platby zvlášť, nyní pouze platbu za první pololetí!

 

Mgr. Kristýna Matějíčková,

                                               vedoucí vychovatelka školní družiny


Základní škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S08/MS/2016          A.1.                     A10

Vypracoval:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 9. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

 

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.  Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1 Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 V době přímé činnosti ve školní družině od 13.30 do 15.00 je zakázáno svévolně používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení.

1.6 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.

1.7 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.8 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.9 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Platba je hrazena ve dvou splátkách (1500 Kč) a to následovně:

          platba za září až leden – splatnost do 15. září

          platba za únor až červen – splatnost do 15. února

2.4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.5 Úplatu za školní družinu je nutné uhradit v řádném termínu.

2.6 Jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě ze školní družiny.

 

 

3. Organizace činnosti

3.1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 7.40 a od 11.30 do 17:00 hodin.

3.2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby zákonnými zástupci, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR

3.3 Při opakovaném pozdním vyzvednutí účastníka, může být účastník ze školní družiny vyloučen.

3.4 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Při individuálních činnostech účastníků v areálu školy se oddělení ve výjimečných případech může naplnit nejvýše do počtu 40 účastníků.

3.5 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3.6 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3.7 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

3.8 Uvolnění z denní činnosti školní družiny je možné jen na základě elektronického sdělení zákonného zástupce přes elektronickou žákovskou knížku v programu Bakalář. Omluvenka musí být dodána do 9:00 hodin téhož dne. Nelze pustit účastníky domů jen po telefonické domluvě.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a zajištění jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není povoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý účastník měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků

5.1 Nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s ním odpovídá za škodu, ten kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li nezletilý, který způsobí škodu, pro svoji nedostatečnou duševní vyzrálost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu pouze ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Osoba povinná vykonávat dohled nad nezletilým se může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce či vychovateli. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatních skříněk, tříd.

5.3. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6.3  Při porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny vychovatelka nejprve informuje zákonné zástupce a školní poradenské pracoviště.

6.4 Při opakovaném porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny proběhne schůzka se zákonnými zástupci za přítomnosti kmenové vychovatelky a zástupce ŠPP. Poté vedoucí vychovatelka předloží řediteli veškeré podklady k vyloučení účastníka ze školní družiny.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků,
 3. celoroční plán činnosti,
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 6. kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

 

V Praze dne 1. 9. 2016                                                                 Mgr. Martin Střelec
                                                                                                           ředitel školy

Říjen

S podzimními barvami se sžijem

Tematické okruhy: Podzimní oblékání, prevence nachlazení, Den stromů, proměny přírody, Mezinárodní den s úsměvem, Světový den pošty, Mezinárodní den seniorů, vesmír, Halloween.

Člověk a zdraví – Zachumláme se do podzimního oblečení. Povíme si o tom, jak můžeme předcházet nachlazení. Chodíme na procházky. Sportujeme na hřišti.

Rozmanitosti přírody – 20.10. společně oslavíme Den stromů a načerpáme energii z naší přírody. Povíme si, které stromy opadávají na podzim. Budeme pozorovat jak se nám příroda proměňuje a zbarvuje. Vyzdobíme si družinu podzimními barvami.

Místo, kde žijeme – 5.10. se na všechny usmějeme, vždyť je Mezinárodní den s úsměvem. Na Světový den pošty (9.10.), prozkoumáme cestu dopisu či balíku od nás až k adresátovi. 

Lidé kolem nás – 1.10. na Mezinárodní den seniorů se ohlédneme za akcí  Čakovická senioriáda - popovídáme si o úctě ke starším lidem. Každá družina podle celoročním plánu dále prozkoumává Vesmír.

Lidé a čas - 31.10. oslavíme svátek Halloween - prozkoumáme jeho historii a tradici. Můžeme si uspořádat halloween odpoledne v družině. Připomeneme si svátek Den vzniku Československa (28.10.).

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme znalosti o vesmíru. Oslavíme Halloween. Rozvíjíme jemnou motoriku při podzimním tvoření. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o stromech. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Prozkoumáme poštu a její chod. Popovídáme si o úctě ke starším lidem. Prozkoumáváme vesmír. Vysvětlíme si svátek Den vzniku Československa. Sportujeme a hrajeme různé hry. Zdobíme družinu do podzimních barev.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

22. října - HVĚZDÁRNA Ďáblice, výběr dětí ze 7. a 13. oddělení, 13:30 - 17:00, vychovatelky Dina Andruschenko a Eva Kloudová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Umístění oddělení ŠD: Hlavní budova školy – nám. Jiřího Berana 500, Čakovice a nová budova školy – nová budova v ul. Jizerská

Oddělení ŠD: 1. oddělení: Mgr. Tereza Kábová, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

2. oddělení: Lucie Strnadová, DiS., Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

3. oddělení: Mgr. Natálie Sosnovská, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

4. oddělení: Bc. Hana Malenová, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

5. oddělení: Bc. Miluše Haklová, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

6. oddělení: Bc. Natálie Goykolová, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

7. oddělení: Bc. Dina Andruschenko, nová budova v ul. Jizerská

8. oddělení: Bc. Alena Krzyžánková, nová budova v ul. Jizerská

9. oddělení: Bc. Dagmar Nováková, nová budova v ul. Jizerská

10. oddělení: Mgr. Oksana Rishko, nová budova v ul. Jizerská

11. oddělení: Bc. Markéta Strnadová, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

12. oddělení: Soňa Čečetková, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

13. oddělení: Eva Kloudová, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

14. oddělení: Kristyna Yarema, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

15. oddělení: Radovan Mlejnek, Hlavní budova nám. Jiřího Berana 500

16. oddělení: Mgr. Kristýna Navrátilová, Hlavní budova nám. J. Berana 500

 

Kontakt: tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

email: ty.matejickova@gmail.com

Provozní doba ŠD: 6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

na hlavní budově (vchod napravo od hl. vchodu do školy, šedou brankou zezadu na zahradu) - pro děti, které mají třídu v hl. budově a v Dyjské ulici

 • na nové budově v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská) – pro děti, které mají třídu na budovách v ulici Jizerská

11:40 – 17:00 odpolední družina

Vyzvedávání dětí:

Vyzvedávání dětí probíhá na bázi čipových karet. Na každé čipové kartě je pouze jedno dítě. Vyzvedávání dětí ze školní družiny je možné pouze ve vyzvedávacích časech:

PO-ČT od 12.30 hodin do 13.30 hodin a od 15.00-17.00 hodin

PÁ  od 12.30 hodin do 13.30 hodin a od 14.30-17.00 hodin

Nově:

Od 12.30 do 13.30 hodin je pro všechny děti z družiny vyzvedávání na recepci školy v hlavní budově (náměstí Jiřího Berana 500).

PO-ČT od 15.00-17.00 hodin bude pouze pro žáky druhých tříd vyzvedávání na nové budově v ulici Jizerská hlavním vchodem.

PÁ od 14.30-17.00 hodin bude pouze pro žáky druhých tříd vyzvedávání na nové budově v ulici Jizerská hlavním vchodem.

Pokud si budete chtít dítě vyzvednout dříve, než ve vyzvedávací časy, prosím, aby šlo na oběd s paní učitelkou. Paní učitelka Vám ho následně předá. Pokud jde na oběd dítě s paní učitelkou, nečipujete čipovou kartou na jeho vyzvednutí. Tuto informaci prosím sdělujte, jak paní učitelce, tak i paní vychovatelce.

Prosím berte ohled na to, že školní děti mají na obědě přednost před školní družinou. Proto, pokud si potřebujete dítě vyzvednout přesně v 12.30 hodin, je lepší, aby šlo na oběd s paní učitelkou. S družinou se v tento čas nemusí stihnout naobědvat.

Platba: Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 20. září 2019 (1200,- Kč) a 20. ledna 2020 (1800,- Kč), a to pouze převodem na účet školy.

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

 1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se píší kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková,

vedoucí vychovatelka školní družiny

DRUŽINOVÉ KROUŽKY-PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAČÍNÁ VE STŘEDU 19. ZÁŘÍ v 9.00 PROSTŘEDNICTVÍM REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ SE NACHÁZÍ PŘÍMO POD DANÝM KROUŽKEM.

PŘIHLÁŠENÍ BUDE MOŽNÉ POUZE OD DANÉHO ČASU, KDY BUDE PŘÍSTUPNÝ PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

Kapacita kroužku:
Registrovat od
 1. CHYTRÉ HLAVIČKY

Lektor: Alena Krzyžánková

Věkové omezení: 2. – 3. třídy děti ze školní družiny

Kapacita: 12 dětí

Kdy: každou sudou středu od 15:30 – 16:30

Cena: 200 Kč/pololetípeníze budou využity jen pro nákup pomůcek pro kroužek a logických her, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu).

Anotace: Víš jaké záhady a možnosti skrývá "obyčejný" list papíru? Chceš si vyzkoušet různé pokusy? Třeba z kuchyně - pomocí oleje, octu a sody? Zajímají tě různé šifry, rébusy a logické hádanky? To vše a jiné můžeš zažít na kroužku chytrých hlaviček

S sebou na kroužek děti potřebují: penál, pití a doporučuji též starou košili či triko (při pokusech – abychom se nikdo nezamazal).

Kapacita kroužku:
Registrovat od

HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK

Lektor: Lucie Strnadová

Věkové omezení: pouze pro 1. třídy

Kdy: pondělí 15.00-16.30

Kapacita: 10

Cena: 100 Kč/ pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

Kroužek je určen pro všechny děti, které baví divadlo, scénky a slovní hrátky, ale i ostatní, které chtějí objevit něco nového. V průběhu roku nás budou provázet různé hry, zaměřené především na procvičení verbální i neverbální komunikace, sociální vnímání, rozvinutí slovní zásoby, správné artikulace a dramatického přednesu. Děti zde mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební. Samozřejmostí je i nácvik krátkého divadelního představení, kde najde využití každý! 

Kapacita kroužku:
Registrovat od

JÓGOVÁ GYMNASTIKA

Lektor: Miluše Haklová

Věkové omezení: pouze pro žáky 2. tříd

Kdy: středa 15.15-16.45, začínáme středa 9. 10.

Kapacita: 10

Kde: nová budova Jizerská, 2. patro

Cena: 200 Kč/pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

Cvičení je upraveno vzhledem k věku dětí a jejich potřebám. Je vhodné jako doplněk k jiné pohybové činnosti, sportu nebo i samostatné cvičení. Podporuje zlepšování fyzické kondice dětí, ohebnost.

Cvičení zahrnuje:

 • Dynamickou rozcvičku na hudbu, zahřátí svalových skupin.
 • Pasivní protažení (strečink).
 • Postupně nácvik jógových pozic – ásan v kombinaci s protahováním i posilováním.
 • Vytvoření sestavy s využitím hudby.

Potřeby na cvičení:

Pohodlné oblečení (legíny, tričko), lahvičku s pitím, cvičky.

Kapacita kroužku:
0
Registrovat od

JUST DANCE kroužek

Lektor: Čečetková Soňa, Nováková Dagmar

 

Věkové omezení: žáci 2. , 3. , 4. ročníku, jelikož všechny děti z minulého roku se účastní, máme na tento kroužek plný stav. Děkujeme za pochopení.

Počet  volných míst: 0 – plný stav

 

Kdy: středa od 15.00-16.30

          pátek od 14.30-15.30

 

Cena: 400 Kč/pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

 

Kroužek JUST DANCE se zaměřuje na nácvik moderních tanců, scénických tanců, show dance a taneční gymnastiky a akrobacie. Věnujeme se i zlepšování taneční improvizace a hereckých dovedností dětí, které jsou potřeba k vyjádření emocí ve výrazových tancích.

Součástí našeho kroužku je také udržování týmového ducha ve skupině, prohlubování přátelských vztahů mezi jeho členy, vzájemná pomoc a respekt jeden k druhému.

Děti se také naučí disciplíně a odpovědnosti za sebe.

Důležité je také pro nás, aby se naše tanečnice naučily být na sebe hrdé, aby se nebály vystoupit před lidmi a nabyly zdravé sebevědomí, které je pro život velice důležité.

 

Jestli se dítě rozhodne navštěvovat tento kroužek, je potřeba se ho účastnit pravidelně z důvodu vystavění choreografie, v které má nezaměnitelné místo. Tenhle školní rok se náš kroužek účastní i tanečních soutěží a vystoupení se svojí show dance choreografií „Perla přátelství“.

 

Z důvodu účasti na soutěžích a vystoupeních se bude zvlášť kupovat kostým.

Kapacita kroužku:
Registrovat od
 1. MALBA PRO RADOST

Lektor: Alena Krzyžánková

Věkové omezení: 2. – 3. třídy děti ze školní družiny

Kapacita: 12 dětí

Kdy: každou lichou středu od 15:30 – 16:30

Cena: 250 Kč/pololetípeníze budou využity jen na nákup pomůcek pro kroužek, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu).

Anotace: Vyzkoušíme si různé „tradiční i netradiční“ výtvarné techniky (malba pěnou na holení, kuličková malba v krabičce od bonboniéry, enkaustika, … ). Také si spolu něco vyrobíme – třeba malou soví nástěnku.

S sebou na kroužek děti potřebují:  starou košili či triko (aby se neumazalo, možno nechávat ve skříňce, budeme pracovat i s barvami, které nejdou vyprat), penál a pití.

Kapacita kroužku:
Registrovat od

NETRADIČNÍ TECHNIKY

Lektor: Oksana Rishko

Kdy: čtvrtek 15.15-16.45

Kapacita: 10 dětí

Věkové omezení: výhradně pro žáky druhých tříd

Cena: 250 Kč/pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

 

Anotace: Nové netradiční techniky přichází se vznikem nových materiálů, ale také nových nápadů. Řadí se sem každá taková  technika, ve které je obsažen jiný, než klasický postup či materiál. 

Netradiční techniky mohou pomoci  klasické  technice přinést osvěžení. Samy děti mohou být překvapené, jaké je následné objevování a tvoření něčeho neobvyklého.

Dá se vytvářet mnoho věcí – vystřihovat, malovat, lepit, kreslit aj. Použito může být opravdu vše, co zanechá výtvarnou stopu na zvoleném podkladě.

Na kroužku si vyzkoušíme různé výtvarné techniky. Vyrobíme květiny, které nikdy neuschnou, zábavná zvířátka, zimní vločky, obrázky a mnoho dalšího

Kapacita kroužku:
Registrovat od

OUTDOOROVÝ KROUŽEK

Lektor: Tereza Kábová

Kdy: 1x za dva týdny vždy v pondělí od 15.15 do 16.45

Začátek: 7. října 2019

Kapacita: 14 dětí

Věkové omezení: výhradně pro žáky 3. tříd

Cena: 100 Kč/pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

Anotace: Kroužek, během kterého budeme veškerý čas trávit venku poznáváním přírody a zkusíme si ji zažít jinak. Budeme vymýšlet a plnit různé netradiční úkoly, budeme si hrát s podzimním listím, malovat vodovkami do sněhu, vyrábět zmrzlá lízátka či malé totemy. Součástí kroužku bude i hraní her, luštění šifer, chování v přírodě, soutěžení a snad i nejeden výlet.

Co mít na kroužek? Nezapomeňte, prosím, že kroužek bude probíhat vždy venku, a to za každého počasí. Je proto důležité, aby měly děti vhodné oblečení. Zároveň počítejte s tím, že se mohou zamazat, takže doporučuji starší oblečení. Vzhledem k aktivní povaze kroužku je nutný ještě dostatek pití.

Kapacita kroužku:
Registrovat od

STOLNÍ TENIS ZAČÁTEČNÍCI

Lektor: Kristýna Matějíčková

Kdy: pátek 13:15 - 14:15

Kde: Galerie, 2. Patro v hlavní budově školy

Kapacita: 8

Věkové omezení: pouze pro žáky 1. ročníků

Cena: 100 Kč/pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

Kroužek je určen pro děti, které se stolním tenisem začínají. Je zaměřen na osvojení si základních dovedností ve stolním tenise, podporu týmové spolupráce a hry fair-play.

Obsah činnosti:

 • nácvik základních prvků ve stolním tenise
 • zvládnutí pravidel stolního tenisu
 • samotná hra a zápasy dětí mezi sebou
 • vedení rozcvičky
Kapacita kroužku:
Registrovat od

STOLNÍ TENIS II. POKROČILÍ (ŠKOLNÍ KROUŽEK)

Lektor: Kristýna Matějíčková

Kdy: čtvrtek od 15:15 do 16:15

Kde: Galerie, 2. Patro v hlavní budově školy

Kapacita: 8

Určeno: pouze pro žáky 2., 3. a 4. ročníků

Cena: 800 Kč/pololetí, platí se elektronicky (platební údaje doplním)

Kroužek je určen pro děti, které se se stolním tenisem již setkaly. Je zaměřen na aktivní rozvoj již získaných dovedností ve stolním tenise, na podporu týmové spolupráce a hry fair-play. Na začátku zopakujeme základní údery nutné pro hru a postupně se naučíme údery nové. Během Vánoc a na konci roku se bude konat turnaj, kde děti změří síly ve vzájemných zápasech. Začínáme od října 2019.

Platební údaje doplním později.

Kapacita kroužku:
Registrovat od

VÝTVARNÍČEK

Lektor: Hana Malenová

Věkové omezení: pouze pro 1. třídy

Kdy: čtvrtek od 15.15 do 16.45

Kapacita: 10

Cena: 300 Kč/pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

Kroužek plný zábavného tvoření, malování a kreslení. Výtvarníček je určený dětem, které mají šikovné ručičky, výtvarného ducha a odvahu experimentovat s různými materiály. Díky kombinaci rozličných materiálů se učí vytvářet zajímavé plošné i prostorové objekty.
V kroužku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jako je malba temperovými barvami, tvorba ze samotvrdnoucí hmoty, zažehlovací korálky, kašírování, výroba slizu atd. Také budeme pracovat s materiály, jako jsou papír, látky, přírodniny, korálky. Hotové výrobky si děti odnášejí domů. Děti se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem a štětcem.

Inspiraci ke tvorbě budeme hledat především mezi dětmi, dále pak v ročních obdobích, svátcích, trendech a hitech dnešní doby. Výtvarnými aktivitami děti procvičují manuální zručnost, jemnou motoriku, zapojují fantazii, rozvíjí tvořivost a prostorovou představivost.

Našim cílem bude radost z vlastnoručně vyrobeného výrobku J.

Informace budou doplněny


Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
283 932 375 l. 173
7.oddělení

Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
12.oddělení

Bc. Nataliya Goykolova
GOY
Vychovatelka ŠD
6.oddělení

Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
5.oddělení

Mgr. Tereza Kábová
KAB
Vychovatelka ŠD
1.oddělení

Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
13.oddělení

Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
733737394, 283 932 375 l. 26
Volnočasový klub

Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vychovatelka ŠD
8.oddělení

Bc. Hana Malenová
MAL
Vychovatelka ŠD
4.oddělení

Mgr. Kristýna Matějíčková
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD

Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD

Mgr. Kristýna Navrátilová
NAV
Vychovatelka ŠD

Mgr. Dagmar Nováková
NOD
Vychovatelka ŠD
9.oddělení

Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
283 932 375 l. 174
10.oddělení

Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
3.oddělení

Dis. Lucie Strnadová
STL
Vychovatelka ŠD
2.oddělení

Bc. Markéta Strnadová
STN
Vychovatelka ŠD
11.oddělení

Kristyna Yarema
YAR
Vychovatelka ŠD
14. oddělení

Volnočasový klub 2019/20

VOLNOČASOVÝ KLUB

Ve školním roce 2019/2020 bude volnočasový klub otevřen pouze pro žáky třetích ročníků.

Volnočasový klub funguje velmi podobně jako školní družina. Děti si po vyučování vyzvedává paní vychovatelka, jde s nimi na oběd a poté mají společnou činnost.

Od 13.00 do 14.00 je činnost relaxační, kdy si děti hrají a sportují.

Od 14.00 do 15.00 mají činnost řízenou a od 15.00 mají děti opět relaxační činnost.

Klub letošní rok funguje také na bázi čipových karet. Děti si můžete vyzvedávat pouze ve vyzvedávací časy, které jsou stejné jako ve školní družině: PO-ČT od 12.30-13.30 a poté od 15.00 hodin. V pátek od 12.30-13.30 a poté od 14.30 hodin).  Děti mohou mít samostatné odchody, které jsou po domluvě s paní vychovatelkou přes program Bakalář. Případné změny se řeší, stejně jako ve školní družině, přes program Bakalář. Ve volnočasovém klubu funguje i telefon, na který je v případě nutnosti, nečekaných změn apod., možné zavolat.  Na dítě můžete čekat na recepci či venku před budovou. Docházka ve volnočasovém klubu nemusí být 3x týdně, jelikož byl klub původně zřízen pro žáky čtvrtých ročníků. Náplň činnosti je lehce odlišná, jedno téma se zde probírá celotýdenně na rozdíl od družiny, kde máme měsíční plán. Děti z klubu mohou navštěvovat rovněž ranní družinu, kroužky školní družiny a školní kroužky.

Vychovatelka: Bc. Kristýna Krausová

Umístění: Hlavní budova školy ŽS Dr. Edvarda Beneše

Tel: 733 737 394

Platba volnočasového klubu:

Za první pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1200 Kč celkem. Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363 309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je do pátku 20. září 2019.

Za druhé pololetí vybíráme poplatek 1800 Kč celkem, splatnost na druhé pololetí je do 20. ledna 2020. Prosím zasílejte platby zvlášť, nyní pouze platbu za první pololetí.

 

Děkuji, Mgr. Kristýna Matějíčková, vedoucí vychovatelka

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události