Aktuálně v družině

Čipové karty

ČIPOVÉ KARTY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

nové čipové karty udělané dle Vašich zápisových listů bude možné vyzvednout v termínu:

19. 8. - 23. 8. (...více info

Základní informace o školní družině a zápis na školní rok 2019/2020

Základní informace o školní družině na školní rok 2019/2020

Umístění oddělení ŠD:         Hlavní budova školy – nám. Jiřího Berana 500, Čakovice...více info

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude možné 

PO-ČT od 12.30 hodin do 13.30 hodin a od 15.00-17.00 hodin

PÁ  od 12.30 hodin do 13.30 hodin a od 14.30-17.00 hodin

na recepci školy v...více info

Ranní družina

RANNÍ DRUŽINA

Ranní družina je od 6.00 do 7.40 hodin

- pro děti, které navštěvují školu v hlavní budově a v Dyjské, bude ranní družina v hlavní budově, (vchod šedou brankou na zahradu z boku školy.) Vše bude...více info

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Zájmové činnosti a významné akce školní družiny jsou zpracovány do měsíčního plánu školní družiny.

V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou. 

            Odpolední družina zahajuje provoz v okamžiku, kdy děti skončí vyučování. Vychovatelky odvedou děti na oběd a poté s nimi zahájí odpolední program. 

Hry a zábavné činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin:

Odpočinkové činnosti

Úkolem těchto činností je odstranit únavu. Jsou zařazovány nejčastěji po obědě, dále i během dne, kdykoliv podle potřeby. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslech, četbu apod.

Rekreační činnosti

Slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky.  Spontánní venkovní činnosti bývají rušnější, což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění ve vyučování.

Zájmové činnosti

Rozvíjejí dovednosti, poznání dětí a samotnou osobnost žáka. Umožňují každému dítěti seberealizaci, popřípadě i kompenzaci jeho možných školních neúspěchů. Jedná se o řízenou kolektivní, popřípadě individuální činnost.

Vychovatelé dětem zajišťují zajímavý program složený z her i spousty sportovních, výtvarných, dramatických aktivit. Děti nenásilnou formou získají informace o přírodě, zdravovědě, ekologii, společnosti a svém světě. Prostor mají děti i na volné neorganizované hry podle vlastního výběru.

Vychovatel s dětmi navštěvuje tělocvičnu, knihovnu, počítačové místnosti, venkovní třídu, školní hřiště. Využívá vybavení školy – televize, interaktivní tabule, počítače a  vybavení družiny – sportovní pomůcky, hračky, stavebnice.

Příprava na vyučování

Zahrnuje okruh činností, souvisejících s plněním školních povinností. 
Jde o zábavné procvičování učiva formou didaktických her.

           Funkce vychovatelky spočívá v tom, že je dětem rádkyní, inspirátorkou činností, kamarádkou, vede děti k využívání volného času hodnotným způsobem, obohacuje jejich vzdělání o nové poznatky a dovednosti, podporuje jejich samostatnost a aktivitu


Základní škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S08/MS/2016          A.1.                     A10

Vypracoval:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 9. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

 

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.  Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1 Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 V době přímé činnosti ve školní družině od 13.30 do 15.00 je zakázáno svévolně používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení.

1.6 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.

1.7 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.8 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.9 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Platba je hrazena ve dvou splátkách (1500 Kč) a to následovně:

          platba za září až leden – splatnost do 15. září

          platba za únor až červen – splatnost do 15. února

2.4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.5 Úplatu za školní družinu je nutné uhradit v řádném termínu.

2.6 Jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě ze školní družiny.

 

 

3. Organizace činnosti

3.1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 7.40 a od 11.30 do 17:00 hodin.

3.2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby zákonnými zástupci, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR

3.3 Při opakovaném pozdním vyzvednutí účastníka, může být účastník ze školní družiny vyloučen.

3.4 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Při individuálních činnostech účastníků v areálu školy se oddělení ve výjimečných případech může naplnit nejvýše do počtu 40 účastníků.

3.5 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3.6 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3.7 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

3.8 Uvolnění z denní činnosti školní družiny je možné jen na základě elektronického sdělení zákonného zástupce přes elektronickou žákovskou knížku v programu Bakalář. Omluvenka musí být dodána do 9:00 hodin téhož dne. Nelze pustit účastníky domů jen po telefonické domluvě.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a zajištění jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není povoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý účastník měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků

5.1 Nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s ním odpovídá za škodu, ten kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li nezletilý, který způsobí škodu, pro svoji nedostatečnou duševní vyzrálost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu pouze ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Osoba povinná vykonávat dohled nad nezletilým se může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce či vychovateli. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatních skříněk, tříd.

5.3. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6.3  Při porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny vychovatelka nejprve informuje zákonné zástupce a školní poradenské pracoviště.

6.4 Při opakovaném porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny proběhne schůzka se zákonnými zástupci za přítomnosti kmenové vychovatelky a zástupce ŠPP. Poté vedoucí vychovatelka předloží řediteli veškeré podklady k vyloučení účastníka ze školní družiny.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků,
 3. celoroční plán činnosti,
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 6. kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

 

V Praze dne 1. 9. 2016                                                                 Mgr. Martin Střelec
                                                                                                           ředitel školy

Duben

Duben

Když nebude hezky, zahrajeme si na buben!

Tematické okruhy:  Velikonoce a jejich tradice, velikonoční dílničky, Světový den zdraví, bezpečnost na ulici, Den Země, Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

Člověk a zdraví – Jíme zdravou na vitamíny bohatou stravu a to nejen 14. 4. o Světovém dni zdraví. 29. 4. na Mezinárodní den tance roztančíme družinu!

Rozmanitosti přírody – 22. 4. oslavíme Den Země, povíme si o významu tohoto dne a společnými silami uklidíme přírodu kolem nás. Připomeneme si první Apríl.

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si jarní a velikonoční dekorace na dílničkách.  Vydáme se na bezpečnou cestu do školy.

Lidé kolem nás – Putujeme pohádkou v rámci celoroční hry. 12. 4. na Mezinárodní den letectví a kosmonautiky doletíme až do vesmíru.

Lidé a čas – Prozkoumáme všechny velikonoční tradice nejen u nás, ale i ve světě. Povíme si o lidovém zvyku pálení čarodějnic. 

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Prohloubíme znalosti o tradicích Velikonoc a o pálení čarodějnic. Rozvíjíme jemnou motoriku při velikonočních dílničkách. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o letectví a kosmonautice. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Dozvíme se, jak se bezpečně pohybovat po ulici, a jak se starat o své zdraví. Uklidíme přírodu kolem nás v rámci Dne Země. Ponoříme se do světa pohádek.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

1. – 17. dubna – Návštěva knihovny Čakovice, podle rozpisu oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé: Adriana Colombo (1. 4.), Natalia Goykolová (10. 4.), Dagmar Nováková (11. 4.), Jiří Jaroš (17. 4.)

2. dubna – Bubnování na zámku Berchtold, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-19:00, vychovatelky Eva Kloudová a Tereze Kábová

3. dubna – Velikonoční dílny v ŠD, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé: Adriana Colombo, Natalia Goykolová, Eva Kloudová, Jiří Jaroš

4. dubna – Velikonoční dílny v ŠD, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé:

Alena Krzyžánková, Kateřina Zembolová, Michelle Krejčová

 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Březen

Březen

Na sněhu se možná ještě svezem!

Tématické okruhy:  Mezinárodní den žen, Den učitelů, počasí, cestování pohádkou, kniha, postižení, jarní květiny, divadlo, venkovní hry.

Člověk a zdraví – Povídáme si o vztahu k postiženým lidem, jaké překážky musí denně překonávat a to nejen 19. 3. na Mezinárodní den invalidů. Hrajeme si venku na hřištích.

Rozmanitosti přírody – Společně poznáváme první jarní kytičky, 23. 3. na Mezinárodní den meteorologie si povíme o počasí, které nás denně ovlivňuje a zahrajeme si na „rosničky“.

Místo, kde žijeme – Představíme ostatním kamarádům svoji oblíbenou knížku, 27. 3. na Světový den divadla si povíme o světovém divadle a jeho důležitosti pro člověka. Navštěvujeme knihovny.

Lidé kolem nás – Oslavíme Mezinárodní den žen (8. 3.) a vyrobíme něco pěkného pro oblíbenou ženu. Cestujeme pohádkou v rámci celoroční hry.

Lidé a čas – 28. 3. na Den učitelů si povíme o J. A. Komenském, zavzpomínáme na školu v minulosti a porovnáme jí se školou dnes.

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Víme co je tolerance a jak se chovat k ostatním. Známe správné hygienické návyky. Rozšíříme své znalosti a dovednosti. Prohloubíme slovní zásobu. Víme, kdy se slaví Mezinárodní den žen a Den učitelů. Máme znalosti o meteorologických jevech. Umíme představit svou oblíbenou knihu. Víme, kdo byl J. A. Komenský. Poznáme a umíme vyjmenovat první jarní kytičky. Víme, jak se chovat k postiženým lidem a jaké bariéry musí překonávat. Procestujeme další část pohádky v rámci celoroční hry.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

5. března – Sklárna Nižbor, výběr dětí ze všech oddělení, 13.30 -19.00, vychovatelka Eva Kloudová, Tereza Kábová a Zdena Kruntová.

8. března – Kurz první pomoci pro děti, děti z VIII.oddělení, 13.30 -15.00, vychovatelka Tereza Kábová

13. března – Lezecká stěna v Letňanech, výběr dětí ze všech oddělení, 13:15 – 15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

19. března – Národní divadlo-Noemova Archa, děti z XI.oddělení, vychovatelka Eva Kloudová

27. března – Lezecká stěna v Letňanech, výběr dětí ze všech oddělení, 13:15 – 15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Únor

Únor

Sněhuláček usměváček, karneval a humor.

Tématické okruhy:  Hromnice, zima, nemoci, první pomoc, cestování pohádkou, karneval, mateřský jazyk, Valentýn.

Člověk a zdraví – Jaké nás v zimním období mohou potkat nemoci, a jak se před nimi chránit? Budeme v družině relaxovat. Připomeneme si důležitá čísla první pomoci.

Rozmanitosti přírody – Užíváme si zasněženého a ledového království a poznáváme jeho taje.

Místo, kde žijeme – Protančíme únor v rytmu karnevalu! 21. 2. na Mezinárodní den mateřského jazyka si připomene mateřský jazyk, jako důležitou součást identity každého člověka.

Lidé kolem nás – 14. 2. oslavíme Valentýn, svátek všech zamilovaných a dáme dáreček někomu, koho máme rádi. Cestujeme pohádkou v rámci celoroční hry.

Lidé a čas – Povíme si o lidovém svátku Hromnice (2. 2.) a jeho významu pro lidi v minulosti.

 

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Známe správné hygienické návyky. Prohloubíme slovní zásobu. Víme, proč se slaví svátek Hromnice. Máme znalosti o nemocech, které nás mohou potkat v zimě. Víme, jak se před nimi preventivně chránit. Užijeme si zimní radovánky. Máme znalosti o svém mateřském jazyce. Víme, jaká jsou čísla první pomoci, a kdy které použít. Procestujeme z pohádky do pohádky. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

5. února – Národopisné muzeum, 12.30-17.30, 8. a 11. oddělení, vychovatelka Eva Kloudová, Tereza Kábová.

13. února – Lezecká stěna v Letňanech, 13:15 – 15:30, výběr dětí ze všech oddělení, vychovatelka Kristýna Matějíčková

27. února – Lezecká stěna v Letňanech, 13:15 – 15:30, výběr dětí ze všech oddělení, vychovatelka Kristýna Matějíčková

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Kroužky na školní rok budou doplněny v průběhu září. Děkujeme za pochopení

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

 

 Přivítání prvňáků, program BESIP pro bezpečné přecházení ze školy do družiny a zpět a případné cesty mimo školu, tematické projektové dny, pravidelné družinové kroužky, divadelní představení, výlety po okolí, Planetárium, Hvězdárna Ďáblice, výtvarné a pracovní dílny, režie vlastních představení, tematické přednášky, osobnostně sociální výchova, sportovní odpoledne, Vánoční besídka, Velikonoční hodování, Čarodějnický rej, oslava Dne dětí atd.

 

                        Témata časového plánu v příležitostné činnosti ŠD

 

 a)    Téma: podzimní období

 

 Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ – stolování, hygiena stolování, pravidla slušného chování, úcta k dospělým, příroda na podzim, estetika

 

 Podokruhy:

 

 • Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

 • Stolování: hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava

 • Slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování, úcta

 • Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami

     

     b)    Téma: zimní období

   

   Vzhledem k méně příznivému počasí jsme se zaměřili více na práci v interiéru.

   

  Tematické okruhy: zimní sporty, příroda, zdraví, tradice a zvyky, literatura, estetika – zručnost, environmentální výchova, obec

   

   Podokruhy:

   

 • Příroda: pozorování, přezimující ptactvo, pozorování unikátní kolonie brkoslavů v    Zámeckém parku, krmení ptáků, výroba krmítek

 • Zdraví: otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování, první pomoc

 • Tradice a zvyky: Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled

 • Literatura: četba na pokračování

 • Obec: rozšíření teritoria – čakovický zámek, čakovické parky, místní úřad, knihovna, pošta, služebna policie, nádraží, dětský lékař

 • Estetika: zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky

 • Environmentální výchova: osvojení si návyku třídění odpadu

   

  c)     Téma: jarní období

   

   Tematické okruhy: sport, příroda, domov – rodina, komunikace, zájmy, literatura, hudba, pracovně-technické činnosti, opakování zásad stolování, obec

   

  Podokruhy:

   

 • Příroda: pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky

 • Komunikace: verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie

 • Literatura: dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři

 • Domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení

 • Obec: známé osobnosti Čakovic a okolí, pamětní místa, historicky zajímavé objekty

     

  d)    Téma: letní období

   

   Tematické okruhy: sport, příroda, zájmy, literatura, hudba, barvy, prázdniny

   

   Podokruhy:

   

 • Příroda: pozorování, květiny, přírodovědná vycházka, práce s encyklopedií

 • Literatura: četba na pokračování

 • Barvy: barvocit, letní odstíny, tematické výtvarné a rukodělné práce

 • Prázdniny: táborové písně, orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví

     

     

  Zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti ve školní družině

   

   Pravidelná činnost ve školní družině:

   

 • ranní družina – doba před začátkem vyučování, která zahrnuje organizovanou činnost (rozcvička, klidové hry) a spontánní činnost (stavebnice, stolní a deskové hry, kreslení, vybarvování, puzzle, individuální hry)

 • hygiena a kultura stolování – doba ve školní jídelně

 • odpočinková a rekreační činnost – spontánní činnost v herně nebo na školní zahradě vedoucí k relaxaci a odreagování po školní výuce

 • příprava na vyučování – didaktické hry, matematické a vědomostní soutěže, kvízy, hlasité čtení, prohlubování školních znalostí

 • zájmová činnost – řízená činnost zahrnující tyto oblasti: člověk a svět práce, člověk a zdraví, člověk a společnost, člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk a příroda, informační a komunikační technologie

 • turistický kroužek – vedoucí kroužku Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem 1. až 3. tříd a nedružinovým dětem.

 • zdravotnický kroužek – vedoucí kroužku Bc. Jana Švandová, určeno družinovým dětem 0. až 3. tříd

 • literárně – dramatický kroužek – vedoucí kroužku Zdena Kruntová, určeno družinovým dětem  0. a 2. tříd

 • angličtina pro nejmenší -  vedoucí kroužku Šárka Vávrová, DiS, určeno družinovým dětem 0. - 1. tříd

 • hrátky s jehlou – vedoucí kroužku je Eva Kloudová, určeno družinovým dětem             1. – 3. tříd

 • malba pro radost– vedoucí kroužku je Bc. Alena Nerudová, určeno družinovým dětem        0. – 3. tříd

 • netradiční sportovní hry – vedoucí kroužku je Bc. Alena Nerudová a Bc. Jana Švandová, určeno družinovým dětem 0. – 3. tříd

 • cestování s Evou – vedoucí kroužku je Eva Kloudová, určeno družinovým dětem        0. – 3. tříd

 • taneční aerobik – vedoucí kroužku je Miluše Haklová, určeno družinovým dětem z 1. – 3. tříd

 • stolní tenis – vedoucí kroužku je Mgr. Kristýna Mětějíčková, určeno družinovým dětem z 1. – 3. tříd

 • sportovní hrátky – vedoucí kroužku je Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem z 0. – 3. tříd

 • sportovní kroužek – vedoucí kroužku je Magdalena Škorpilová, určeno družinovým dětem z 0. – 3. tříd

 • čtenářská gramotnost – vedoucí kroužku je Bc. Kateřina Tomaštíková, určeno družinovým dětem z 1. – 3. tříd

 • hravé tančení a sportování – vedoucí kroužku je Bc. Jana Švandová, určeno družinovým dětem z 0. – 3. tříd

 • vaření – vedoucí kroužku je Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem 0. – 3. tříd

 • angličtina pro nejmenší– vedoucí kroužku Bc. Jan Vaněk, určeno družinovým dětem 0. - 1. tříd

 • výtvarně – dramatické hry – vedoucí kroužku je Alena Kratochvílová, určeno družinovým dětem 0. – 3. tříd

 • hlavičky - vedoucí kroužku je Bc. Barbora Šimonová, určeno družinovým dětem 0. – 2. tříd

     

     

  V Praze dne 1. září 2016                                                                                                                Bc. Barbora Šimonová        vedoucí vychovatelka ŠD


Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
7.oddělení

Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
12.oddělení

Bc. Nataliya Goykolova
GOY
Vychovatelka ŠD
6.oddělení

Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
5.oddělení

Mgr. Tereza Kábová
KAB
Vychovatelka ŠD
1.oddělení

Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
13.oddělení

Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
733737394, 283 932 375 l. 26
Volnočasový klub

Bc. Hana Malenová
MAL
Vychovatelka ŠD
4.oddělení

Mgr. Kristýna Matějíčková
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD

Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD

Mgr. Kristýna Navrátilová
NAV
Vychovatelka ŠD

Bc. Alena Krzyžánková
NER
Vychovatelka ŠD
8.oddělení

Mgr. Dagmar Nováková
NOD
Vychovatelka ŠD
9.oddělení

Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
10.oddělení

Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
3.oddělení

Dis. Lucie Strnadová
STL
Vychovatelka ŠD
2.oddělení

Bc. Markéta Strnadová
STN
Vychovatelka ŠD
11.oddělení

Kristyna Yarema
YAR
Vychovatelka ŠD
14. oddělení

Čipové karty

ČIPOVÉ KARTY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

nové čipové karty udělané dle Vašich zápisových listů bude možné vyzvednout v termínu:

19. 8. - 23. 8. (...více info

Základní informace o školní družině a zápis na školní rok 2019/2020

Základní informace o školní družině na školní rok 2019/2020

Umístění oddělení ŠD:         Hlavní budova školy – nám. Jiřího Berana 500, Čakovice...více info

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude možné 

PO-ČT od 12.30 hodin do 13.30 hodin a od 15.00-17.00 hodin

PÁ  od 12.30 hodin do 13.30 hodin a od 14.30-17.00 hodin

na recepci školy v...více info

Ranní družina

RANNÍ DRUŽINA

Ranní družina je od 6.00 do 7.40 hodin

- pro děti, které navštěvují školu v hlavní budově a v Dyjské, bude ranní družina v hlavní budově, (vchod šedou brankou na zahradu z boku školy.) Vše bude...více info

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události