Poradenské služby

Od školního roku 2015/2016 ředitel školy sjednotil poradenské služby pod Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Cílem ŠPP je podpora žáků, rodičů a pedagogů. Výhodou ŠPP je poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP dobře zná prostředí školy a poradenské služby se tak stávají dostupnější jak pro žáky, tak i jejich rodiny. Pracovníci ŠPP zajišťuji realizaci depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické a terapeutické činnosti.

Náplň školního poradenského pracoviště


1. Diagnostika, depistáž
• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku
• Řešení specifických poruch učení
• Diagnostika a řešení při výchovných problémech žáků.
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
• Screening, ankety, dotazníky ve škole.
• Péče o nadané žáky


2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
• Péče o integrované žáky
• Individuální práce se žáky v osobních problémech
• Krizová intervence
• Řešení školní neúspěšnosti
• Kariérové poradenství u žáků.
• Techniky učení
• Práce s růstovou skupinou
• Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
• Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
• Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
• Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


3. Vzdělávací činnost, metodická podpora
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
• Metodická podpora po pedagogy
• Prezentační a informační činnost (pro pedagogy, zákonné zástupce)

Kontakt:
poradna@zscakovice.cz

Poradenské služby

Mgr. Jana Češková

Speciální pedagog – etoped, psychoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • realizuje reedukaci specifických poruch učení
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování
 • nabízí terapeutickou podporu při nestandardních životních situacích
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Mgr. Tereza Beráková

Psycholožka pedagogicko – psychologické  poradny

pro Prahu 3 a 9

(detašované  pracoviště  U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany)

každé úterý v sudém školním týdnu v kabinetu č. 2006 ( 1. patro ve vstupní  budově ZŠ na nám. J. Berana ) od 8:00 do 10:00 hodin

Pedagogicko psychologická poradna

Mgr. Petra Fridrichová

Speciální pedagog

 • Zajišťuje poradenství u dětí s poruchami učení
 • Realizuje individuální a skupinovou  logopedickou péči
 • Zajišťuje prevenci u dětí s narušenou komunikační schopností
 • Nabízí konzultace a poradenství v rámci logopedie
 • Poskytuje krizovou intervenci
 • Spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickými pracovníky školy

 

PhDr. Mgr. Bc. Jana Jičínská. Ph.D.

Speciální pedagog

 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • zajišťuje podporu žáků s výukovými a výchovnými obtížemi
 • zajišťuje diagnostickou, terapeutickou a reedukační péči žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
 • zajišťuje konzultace pro žáky s nadáním i v kombinaci s SPU
 • zajišťuje rozvoj sociálních a etických dovedností žáků
 • zajišťuje logopedickou intervenci
 • zajišťuje rodičům poradenství v oblasti prevence a reedukace SPU
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Nabízím supervize pro učitele - podporu v situacích, které vznikají ve třídě, pomoc při hledání řešení a podporu v osobním rozvoji
Dále nabízím spirituální péči - řešení existenciálních otázek (smysl života, krize a víra, hodnotový systém člověka, náročné životní situace),
práce s duchovním prostředím člověka, otevřenost k lidskému přesahu a hledání řešení v této dimenzi. Podpora v oblasti doprovázení v náročných životních situacích.

Mgr. Alena Kozlerová

Pracuji s metodou Kupoz (Program pro rozvoj pozornosti).
Více o programu na www.kupoz.czVíce informací

 

Speciální pedagog,etoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandartním chování
 • zajišťuje rodičům poradenství v oblasti prevence a reedukace SPU
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Od září nabízím dětem a rodičům  instruktáž stimulačního programu Maxík. Program je určen pro děti od 5 roků, které se připravují na vstup do školy (předškoláčci)
Vhodný je také  pro děti s odloženou školní docházkou, a také malé školáky, kterým dělá psaní, čtení a počítání potíže.

Bc. Jan Králíček

Školní psycholog

 • Problémy v sociální oblasti.
 • Poradenství v oblasti závislostí.
 • Motivace.
 • Krizová intervence.
 • Spolupráce se všemi pedagogickými pracovníky školy.
 • Výchovné problémy.
 • Osobní problémy žáků.
 • Specifické osobní problémy:
  • vztahové problémy s vrstevníky, rodiči a sourozenci
  • nespokojenost se svým vzhledem, výkony ve škole či sportu
  • tréma, obavy ze selhání v zátěžové situaci
  • pochybnosti o vlastních volbách a rozhodnutích
  • náročná rodinná situace
  • náročná životní situace
  • řešení konfliktů

Mgr. Anna Roulová

Výchovný poradce

 • poskytuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi (PPP, SPC, OSPOD)
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy a vývojové poruchy  učení a chování, související
  s výukovými obtížemi)
 • nabízí karierové poradenství
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Mgr. Iva Sulanová

Preventistka školy

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • řeší nevhodné formy chování
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevenci
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy