Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/zscakovice/public_html/sites/all/modules/linkimagefield/linkimagefield.module on line 446
Volnočasový klub | ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Základní škola Čakovice

Volnočasový klub

Volnočasový klub

Volnočasový klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Jedná se o zájmovou činnost (kroužek) zajišťovanou školou v rámci její ostatní doplňkové činnosti. Hlavním posláním volnočasového klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace účastníků, je důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů.

Činnost volnočasového klubu je určena přednostně pro žáky ze čtvrtých a pátých ročníků a žákům z 2. stupně základní školy. Výjimečně mohou být přijati i žáci z 3. ročníků, pokud nebudou přijati k pravidelné docházce ve školní družině.

O přijetí do volnočasového klubu rozhoduje vedoucí vychovatelka na základě řádně vyplněné přihlášky. Oddělení se naplňuje do maximální kapacity 30 účastníků. Pokud nemohou být přijati všichni žádající účastníci, přihlíží se k sociální situaci v rodině.

Provoz volnočasového klubu je ve dnech školního vyučování. Účastníci přichází a odchází z volnočasového klubu samostatně.

Cíle volnočasového klubu

 • rozvoj osobnosti účastníka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a přírodě,
 • získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na svoje okolí,
 • osvojování si základů hodnot,
 • výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám,
 • pestrou a zajímavou nabídkou činností učit účastníky smysluplně trávit svůj volný čas,
 • utvářet a upevňovat u účastníků postoje a sociální dovednosti ve smyslu podpory zdraví a zdravého životního stylu, vztahu ke sportu a přírodě,
 • dávat možnost uplatnění a seberealizace i problémovým, méně talentovaným či nadaným žákům a motivovat je,
 • posilovat komunikační dovednosti a kamarádské vztahy,
 • poskytovat více volnosti a samostatnosti v souladu s respektováním věkových zvláštností,
 • získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně.

 

 

Činnosti volnočasového klubu

•     Pravidelné - pobyty venku (v tělocvičně), odpočinkové činnosti, relaxační činnosti, skupinové práce, výukové programy na PC

•     Příležitostné akce - besedy, sportovní soutěže, akce spojené s ročním obdobím

•     Spontánní aktivity -  didaktické a smyslové hry a činnosti, hádanky, křížovky

•     Odpočinkové - klidové činnosti, promítání filmů, společenské hry, kresba, omalovánky, konstruktivní hry

•     Příprava na vyučování - vypracování domácích úkolů

 

Práva účastníků

 

•       na účast na výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných volnočasovým klubem,

•       na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,

•       vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Účastník má právo sdělit svůj názor vychovatelce, vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy,

•       na odpočinek, na hru a odpočinkové a rekreační činnosti, odpovídající jejich věku,

•       na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,

•       na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,

•       být seznámen se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve volnočasovém klubu.

 

Účastníci jsou povinni

 

•      dodržovat vnitřní řád volnočasového klubu, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

•      plnit pokyny vychovatelky, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

•      své chování a jednání ve volnočasovém klubu a na akcích usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

•      zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,

•      chodit samostatně do klubu a z klubu podle přihlášky,

•      sledovat nástěnku volnočasového klubu,

•      zacházet s vybavením volnočasového klubu šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,

•      účastník je povinen chovat se ve volnočasovém klubu tak, aby neohrožoval spolužáky ani vychovatelku.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu klubu může být rozhodnutím ředitele školy účastník z volnočasového klubu vyloučen.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků přijatých do pravidelné docházky do volnočasového klubu

 

•     účastník je přijat do volnočasového klubu na základě řádně vyplněné přihlášky prostřednictvím online formuláře,

•     na přihlášce stanoví zákonní zástupci osoby, které si budou vyzvedávat účastníka z Volnočasového klubu.

 •  Přes program Bakaláři se s vychovatelkou domluví na jiných odchodech   účastníka než přes čipovou kartu. Omluvenka musí být dodána do 9:00 hodin téhož dne. Nelze pustit účastníky domů jen po telefonické domluvě,

•     zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci účastníka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení účastníka a na pravidelně užívané léky,

•     zákonní zástupci jsou povinni nahlásit nepřítomnost dítěte (nemoc, zahraničí) přímo vychovatelce volnočasového klubu,

•     příspěvek za pobyt účastníka ve volnočasovém klubu je stanoven na 400 Kč měsíčně. Platba je hrazena ve dvou splátkách září-prosinec a leden-červen.

•     jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě z volnočasového klubu,

•     účastníkům je umožněna docházka do ranní družiny a zájmových kroužků, pořádaných školou i školní družinou.  Zákonní zástupci písemně uvedou den a hodinu, kdy bude účastník odcházet,

•     veškeré připomínky k práci ve volnočasovém klubu vyřizuje vychovatelka nebo vedoucí vychovatelka,

•     s vnitřním řádem volnočasového klubu jsou zákonní zástupci i účastníci seznámeni na začátku školního roku.

 

Rámcový režim volnočasového klubu

 

12.30 – 13.30  samostatný příchod účastníků po obědě k vychovatelce (4. ročníky) a vyzvednutí dětí vychovatelkou (3. ročníky)

odpočinkové a rekreační činnosti

13.30  - 15.00  zájmová činnost pro členy klubu

15.00 - 17.00   rekreační a odpočinková činnost

 

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události