Volby do školské rady

Oznámení o konání voleb do Školské rady při ZŠ Dr. Edvarda Beneše

Vážení zákonní zástupci žáků a žákyň, vážení pedagogičtí pracovníci, v souladu s §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem Školské rady schváleným Radou městské části Praha – Čakovice číslo USN RM 689/2014 17. 12. 2014 oznamuji konání doplňovacích voleb do školské rady při ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Volit se budou tři členové rady z řad zákonných zástupců a tři členové rady z řad učitelského sboru.

Datum:                                                     6. února 2019

 Čas:                                                         6:00 - 23:00

Místo konání voleb:                                volby budou probíhat elektronickým hlasováním

Způsob konání voleb:                             elektronické hlasování pomocí systému Bakaláři

 

Volební komise:                                       Mgr. Petra Boháčková

                                                                   Ing. Pavel Řepa

                                                                   Gabriela Nevečná

                                                                   Štěpánka Vachulová

                                                                   

            Toto oznámení je přístupné na stránkách školy www.zscakovice.cz a dále je zveřejněno na úřední tabuli ve škole, nám. Jiřího Berana 500, Praha 9 – Čakovice 196 00

Oprávněné osoby mohou v souladu s čl. 3 odst. 1 volebního řádu Školské rady podávat návrhy na kandidáty písemně členům volební komise. Návrh je možné předat osobně členům komise, zaslat poštou nebo elektronicky. Pro komunikaci s volební komisí a pro navrhování kandidátů byla zřízena schránka e-mailové pošty: volby-zsdreb@email.cz. Akceptovány budou pouze návrhy od osoby, která patří do skupiny oprávněných voličů (nutno uvést jméno, příjmení, bydliště).

Návrhy jsou přijímány do 4. února 2019.

Jména navržených kandidátů budou průběžně zveřejňována na nástěnce školy a na www stránkách ZŠ Dr. Edvarda Beneše  (www.zscakovice.cz).

V Praze dne 4. 1. 2019                                                                                           Mgr. Martin Střelec

                                                                                                                                     ředitel školy