Učivo týden 25. 4. - 29. 4.

ČJ

Skladba - základní větné členy
Podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný
Přísudek slovesný a  jmenný se sponou
Shoda podmětu s přísudkem
Tiskopisy, vyprávění

VL

Český národ
18. století, vesnice, město, manufaktura a stroje
Národní obrození

M

Desetinná čísla
Grafy, diagramy
Sčítání, odčítání desetinných čísel
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
Dělení desetinných čísel jednociferným činitelem
G: Vzdálenost rovnoběžek

Člověk
Nervová soustava
Rozmnožovací soustava

Třída: