Učivo týden 18. 4. - 22. 4.

ČJ

Skladba - základní větné členy
Podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný
Přísudek slovesný a  jmenný se sponou
Shoda podmětu s přísudkem

VL

Český národ
18. století, vesnice, město, manufaktura a stroje

M

Desetinná čísla
Pamětní sčítání a odčítání desetinných čísel
Písemné sčítání, odčítání desetinných čísel
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
G: Vzdálenost rovnoběžek

Člověk
Smyslová soustava
Nervová soustava

Třída: