Učivo týden 11. 4. - 15. 4.

ČJ

Skladba - základní větné členy
Podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný
Přísudek slovesný
Shoda podmětu s přísudkem

VL

Český národ se probouzí
J. A. Komenský
Marie Terezie
Josef II.

M

Desetinná čísla
Pamětní sčítání a odčítání desetinných čísel
Písemné sčítání, odčítání desetinných čísel
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
G: Vzdálenost rovnoběžek

Člověk
Kožní soustava
Test

 

Třída: