Provozní řád školní jídelny

 

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  10. PROVOZNÍ ŘÁD školní jídleny

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S10/MS/2016         A.1.                     A10

Vypracovala:

Milena Pokorná, vedoucí ŠJ

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

20. 2. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

20. 2. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

20. 2. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Provozní řád školní jídelny byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním /školský zákon/. Řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů. Dalšími podklady jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Zajišťujeme školní stravování žáků a závodní stravování ZŠ, studentů a zaměstnanců Gymnázia a cizí strávníky.

 

Ceny obědů:

 

Kat.                     věk                    cena                    výše měsíční platby

II.                   7 – 10                    26,-Kč                 22 dní x 26,-Kč = 572,-Kč

III.                11 – 14                   28,-Kč                 22 dní x 28,-Kč = 616,-Kč

IV.            15 a více let              30,-Kč                 22 dní x 30,-Kč = 660,-Kč

 

Zaměstnanci ZŠ, ŠJ                   30,-Kč

Zaměstnanci Gymnázia           41,-Kč

Zaměstnanci MÚ                      59,-Kč

Důchodci                                    55,-Kč

Cizí strávníci                              63,-Kč

Pokud strávník dovrší ve školním roce 11 a 15 let, který spadá do vyšší kategorie, musí být veden automaticky po celý školní rok v jeho příslušné vyšší kategorii. Školní rok trvá od 1. 9.  do 31. 8. následujícího roku. 

 

Přihlašování strávníků

Strávníci se k odběru stravy přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny. Každý strávník je povinen odevzdat vyplněnou „ Přihlášku ke stravování“ před začátkem odebíráním obědů. Zaplatit  zúčtovatelnou zálohu 700,-Kč na celý školní rok do 30. 8.  na úhradu potravin v měsíci září. Zakoupit ID čip 150,-Kč, záloha se vrací za nepoškozený ID čip při ukončení stravování.

 

Výdej obědů

Je možno si vybírat denně ze dvou hlavních jídel.

11.30 hod.  -  14.00 hod. pro žáky ZŠ a studenty Gymnázia a zaměstnance  ZŠ a Gymn.

11.00 hod.  -  11.30 hod. výdej do jídlonosičů pro nemocné žáky /pouze první den nemoci, ostatní dny je potřeba obědy odhlásit/, pro zaměstnance MÚ, důchodce, cizí strávníky. Vstup pouze bočním vchodem do školní jídelny.

 

Placení obědů

Variabilní symbol pro placení obědů ve školní jídelně je identifikační číslo, které strávníkovi bude přiděleno při přihlašování na obědy u vedoucí ŠJ. Toto číslo musí být vždy uvedeno. Způsob úhrady vyplývá z přihlášky ke stravování.

  1. Sporožiro – obědy se platí zálohově, to znamená, že ve druhé polovině srpna bude stržena záloha.7. října bude odečtena platba za skutečně projedené obědy za měsíc září a dále budou probíhat platby vždy 7. v  měsíci předchozí. Záloha bude vyrovnána 7. Července. Noví žáci, kteří budou platit přes sporožirový účet musípřinést číslo účtu.
  2. Trvalý příkaz – jednorázový příkaz na zálohu 700,-Kč do30. srpna. Platba vždy k 20. dni v měsíci a poslední k 20. červnu na číslo účtu: 35-0249363309/0800, variabilní symbol je identifikační číslo žáka. Vyúčtování bude provedeno v měsíci červenci. Vrácení zálohy a přeplatků budou odeslány na Váš účet. Pozor na správné vyplnění čísla účtu a variabilní číslo!
  3. Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti – pouze poslední středu v měsíci od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 

Výdej obědů

Probíhá systémem ID čipů. Každý strávník si v kanceláři ŠJ zakoupí ID čip, na jeho základě bude dostávat oběd. V případě zapomenutí se musí strávník dostavit do kanceláře ŠJ, kde obdrží náhradní kartičku na vydání oběda v ten den. V případě ztráty ID čipu je nezbytné zakoupit nový. Bez něho nebude možno vydat oběd. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Pedagogický dohled na žáky ZŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci ZŠ, nad studenty Gymnázia – pedagogičtí pracovníci Gymnázia.

 

Odhlašování obědů

Odhlašovat obědy můžete nejpozději tentýž den ráno do 7.15 hod. – osobně v kanceláři ŠJ, na tel. čísle – 603 881 007 pouze SMS, emailem na adrese – jidelna@zscakovice.cz, pomocí internetu na adrese www.jidelna.cz – potvrďte pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla, které si vyzvednete u ved. ŠJ. Na téže adrese je jídelní lístek.

Strávník, který se chce odhlásit ze stravování, musí se osobně dostavit do kanceláře školní jídelny – vrátit ID čip, vrácení zálohy a vyrovnání peněz za obědy.

Výběr z nabídky dvou jídel a odhlašování obědů lze provést několika způsoby:

  • Pomocí internetu na adrese www.jidelna.cz
  • Pomocí počítače ve školní jídelně – všichni mají automaticky přihlášeno 1. menu.

    Pokud mají zájem o menu č. 2, musí si volbu změnit podle postupu na nástěnce

  • Osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 603 881 007 – pouze SMS

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce ve škole, v jídelně a na internetu.

Každý strávník je povinen při pobytu ve školní jídelně dodržovat zásady slušného chování a hygieny.

Zajišťujeme individuální stravování po dohodě s rodiči – např. alergie

 

Úřední hodiny:     úterý  od   7.00 hod.    do    14.00 hod.

                            středa    od  7.00 hod.     do     14.00 hod.

 

Telefon:    283 930 343, 603 881 007

Milena Pokorná                                                                       Mgr. Martin Střelec

vedoucí  ŠJ                                                                                ředitel