Družina

Vychovatelé školní družiny

1. oddělení: vychovatelka: Bc. Jana Švandová, družina na Hlavní budově

2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Oksana Riško, družina na Hlavní budově

3. oddělení: vychovatelka: Bc. Natalia Hojkolova, družina na Hlavní budově

4....více info

VYZVEDÁVÁNÍ ČIPOVÝCH KARET DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

prosím, abyste si vyzvedli nové čipové karty do školní družiny na školní rok 2022/2023.

Můžete si je vyzvednout v termínu 22. 8. - 26. 8. 2022 a 29. 8. - 31. 8. 2022 od 8:00 do 13:00 hodin na recepci...více info

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ZÁPISU NA ROK 2022/2023

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ZÁPISU NA ROK 2022/2023

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Kristýna Matějíčková

 

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

     email...více info

Zápis do školní družiny na rok 2022/2023

Zápis do školní družiny na rok 2022/2023

Proběhne elektronicky v červnu 2022.

Rodiče budou vyplňovat přihlášku do školní družiny na webové stránce, která jim bude zaslána vedoucí vychovatelkou. 2, 3. třídy dostanou...více info

Nápadník

Nápadník školní družiny, abyste se odpoledne nenudili!

V našem Nápadníku naleznete výtvarné, hudební, logické i sportovní aktivity!  Budete si moci zazpívat, naučit se básničku, vytvořit skvělé výtvory, zahrát si hry,...více info

Základní informace o školní družině na školní rok 2021/2022

Umístění oddělení ŠD:  

1. oddělení: vychovatelka: Bc. Jana Švandová, družina na Hlavní budově

2. oddělení: vychovatelka: Mgr. Oksana Riško, družina na Hlavní budově

3. oddělení: vychovatelka: Bc. Natálie Hojkolová, družina na Hlavní budově

4. oddělení: vychovatelka: Bc. Miluše Haklová, družina na Jizerské budově

5. oddělení: vychovatelka: Mgr. Tereza Novotná, družina na Jizerské budově

6. oddělení: vychovatelka: Eva Kloudová, družina na Jizerské budově

7. oddělení: vychovatelka: Bc. Dina Andruščenko, družina na Jizerské budově

8. oddělení: vychovatelka: Mgr. Natálie Sosnovská, družina na Jizerské budově

9. oddělení: vychovatelka: Bc. Zdeňka Kacejová, DiS. družina na Jizerské budově

10. oddělení: vychovatelka: Ing. Ilona Hamzová, družina na Jizerské budově

11. oddělení: vychovatelka: Bc. Hana Malenová, družina na Dyjské budově

12. oddělení: vychovatelka: Soňa Čečetková, družina na Dyjské budově

 1. oddělení: vychovatelka: Bc. Alena Krzyžánková, družina na Dyjské budově
 2. oddělení: vychovatelka: Jana Balínová, družina na Dyjské budově

Volnočasový klub: vychovatelka: Bc. Kristýna Krausová, klub na Hlavní budově

Kroužková sběrná třída: Bc. Radovan Mlejnek, Bc. Kateřina Zembolová

 

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Kristýna Matějíčková

 

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

     email: ty.matejickova@gmail.com

 

Provozní doba ŠD:         6:00 – 7:30 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

 • 1. Ranní družina: budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská). Pro žáky, kteří mají třídu na budově Jizerská.
 • 2. Ranní družina: hlavní budova školy na náměstí Jiřího Berana 500, zezadu brankou přes zahradu školy. Pro žáky, kteří mají třídu na budově Dyjská a Hlavní.

                                         11:40 – 17:00 odpolední družina

 

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

 

Vyzvedávání dětí:                 

Pro žáky 0., 1. ročníku:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

Pro žáky 2. ročníků:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 (pouze když končí výuku v 11.40 hodin) a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 a od 14:30 do 17:00

Pro žáky 3. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00

Pá: od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!

 

Platba:

Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 17. září (1200,- Kč) a 18. ledna (1800,- Kč), a to převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v el. žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

 1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat.
 2.  

ČIPOVÉ KARTY

 • karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny,
 • každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat,
 • na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet,
 • vyzvedávat z družiny pomocí čipových karet se může ve stanovené časy pro vyzvedávání jednotlivých ročníků,
 • pokud se třikrát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. Poté se může přistoupit až k odhlášení vašeho dítěte ze školní družiny,
 • ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na HLAVNÍ školní recepci (nám. Jiřího Berana 500), aby byla karta zablokována. Poplatek za novou kartu je při ztrátě 100 Kč,
 • všechny karty se najednou vrací na konci školního roku škole.

 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková,

vedoucí vychovatelka školní družiny


Základní škola Dr. Edvarda Beneše, příspěvková organizace

se sídlem 

Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

část:  8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak

     S08/MS/2016          A.1.                     A10

Vypracoval:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Martin Střelec, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 9. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

 

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.  Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1 Účastníci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 V době přímé činnosti ve školní družině od 13.30 do 15.00 je zakázáno svévolně používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení.

1.6 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.

1.7 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.8 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.9 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Platba je hrazena ve dvou splátkách (1500 Kč) a to následovně:

          platba za září až leden – splatnost do 15. září

          platba za únor až červen – splatnost do 15. února

2.4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

2.5 Úplatu za školní družinu je nutné uhradit v řádném termínu.

2.6 Jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě ze školní družiny.

 

 

3. Organizace činnosti

3.1 Provozní doba ŠD je od 6:00 do 7.40 a od 11.30 do 17:00 hodin.

3.2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby zákonnými zástupci, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR

3.3 Při opakovaném pozdním vyzvednutí účastníka, může být účastník ze školní družiny vyloučen.

3.4 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Při individuálních činnostech účastníků v areálu školy se oddělení ve výjimečných případech může naplnit nejvýše do počtu 40 účastníků.

3.5 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3.6 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3.7 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

3.8 Uvolnění z denní činnosti školní družiny je možné jen na základě elektronického sdělení zákonného zástupce přes elektronickou žákovskou knížku v programu Bakalář. Omluvenka musí být dodána do 9:00 hodin téhož dne. Nelze pustit účastníky domů jen po telefonické domluvě.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a zajištění jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není povoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý účastník měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků

5.1 Nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s ním odpovídá za škodu, ten kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li nezletilý, který způsobí škodu, pro svoji nedostatečnou duševní vyzrálost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu pouze ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Osoba povinná vykonávat dohled nad nezletilým se může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce či vychovateli. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatních skříněk, tříd.

5.3. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

6.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6.3  Při porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny vychovatelka nejprve informuje zákonné zástupce a školní poradenské pracoviště.

6.4 Při opakovaném porušení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny proběhne schůzka se zákonnými zástupci za přítomnosti kmenové vychovatelky a zástupce ŠPP. Poté vedoucí vychovatelka předloží řediteli veškeré podklady k vyloučení účastníka ze školní družiny.

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků,
 3. celoroční plán činnosti,
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 6. kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:

 

V Praze dne 1. 9. 2016                                                                 Mgr. Martin Střelec
                                                                                                           ředitel školy

Květen

Květen

Do lesa a na louky s motýlím letem.

 

Tematické okruhy: Den Slunce, hmyz, Světový den včel, Den matek, cirkus, poznáváme svět, květnové tradice.

Člověk a zdraví – Na Den Slunce (3. května) si zacvičíme Pozdrav slunci. Řekneme si, jak se správně chránit před slunečními paprsky.

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme hmyzí říši. Zaměříme se na život včel, neboť mají 20. května Světový den.

 Místo, kde žijeme – Vyrobíme dárek maminkám ke Dni matek. Zjistíme co nejvíce o cirkusu.

Lidé kolem nás – Opět budeme i v tomto měsíci nadále poznávat svět.

Lidé a čas – Objevíme všechny květnové tradice.

 

Mimořádné akce:

10.5.2022 (úterý) –Pěnčín – Kozí farma a výroba korálků, 13:30 – 19:00 - výběr dětí z 5., 6. a 11, oddělení – vychovatelky: Eva Kloudová, Hana Malenová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Duben

DUBEN

Chvíli teplo, chvíli chlad, pojďte děti ven si hrát!

Tematické okruhy: Bezpečnosti na silnici, procházky, den Země, objevujeme svět, jarní dekorace, jiné kultury, tradice v dubnu.

Člověk a zdraví – Chodíme na procházky do okolí a prozkoumáváme nová místa. Zaměříme se na bezpečnost na silnici.

Rozmanitosti přírody – 22. dubna oslavíme Den Země a společnými silami uklidíme přírodu kolem sebe.

 Místo, kde žijeme – Jako každý měsíc objevujeme svět. Vyrobíme si jarní dekorace.

Lidé kolem nás – Poznáme nové kamarády a jiné kultury.

Lidé a čas – Zjistíme všechny tradice v dubnu.

 

Mimořádné akce:

2.4.2022 (sobota) – Kroužek JUST DANCE – soutěž Czech Dance Masters – UNYP arena Vysočany, Praha – probíhá celý den, vychovatelka Soňa Čečetková

6.4.2022 Aquaponie ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše – 14:00-15:00 – školní klub, vychovatelka Kristýna Krausová

7.4.2022Aquaponie ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše – 14:00-15:00 – 9. oddělení, vychovatelka Zdeňka Kacejová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Březen

Častěji už venku, snad narazíš na sněženku.

 

Tematické okruhy: Světový den štěstí, zdravý spánek, Mezinárodní den lesů, jaro, tajemství vody, poznáváme svět, Měsíc knihy, Duhové střípky, březnové tradice.

Člověk a zdraví – 20. března zjistíme co nejvíce o Světovém dni štěstí. 21. března si popovídáme o zdravém spánku.

Rozmanitosti přírody – 21. března oslavíme Mezinárodní den lesů. Přivítáme jaro, neboť se blíží první jarní den. Probádáme Tajemství vody.

 Místo, kde žijeme – Vyzdobíme si svou družinku jarní tématikou. V březnu nadále poznáváme svět.

Lidé kolem nás – Březen je „Měsíc knihy“, proto se ponoříme do světa knih. Zkoušíme si aktivity a hry z Duhových střípků.

Lidé a čas – Objevíme všechny březnové tradice.

 

Mimořádné akce:

8.3.2022 (úterý) – Čechova stodola – Velikonoce a další jarní zvyky - 13:30 – 18:30 - výběr dětí z 5., 6. a 11, oddělení – vychovatelky: Eva Kloudová, Tereza Novotná, Hana Malenová

26.3.2022 (sobota) – Kroužek JUST DANCE – soutěž TANEČNÍ SKUPINA ROKU – Hala Slavie, Praha – probíhá celý den

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Únor

ÚNOR

Na stromech je spousta ptáků, chtějí něco do zobáku.

Tematické okruhy: Zimní sporty, ptáci v zimě, tajemství bahna, Masopust, poznáváme svět, Olympijské hry, tradice v únoru.

 

Člověk a zdraví – Povíme si o různých tradičních i netradičních zimních sportech. Objevíme nová místa pro vycházky v Čakovicích.

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme tajemství bahna. Budeme pozorovat ptáky na krmítkách a zaposloucháme se do jejich prvních zpěvů.

Místo, kde žijeme – Vyrobíme si a připravíme masky, abychom mohli v družině oslavit Masopust.

Lidé kolem nás – Jako každý měsíc, tak i v únoru poznáváme svět. Řekneme si vše o Olympijských hrách a podíváme se na výkony našich sportovců.

Lidé a čas – Zjistíme, jaké tradice se vztahují k měsíci únor.

 

Mimořádné akce:

10.2.2022 – zábavní park Majaland - 13:30 – 19:00 - výběr dětí z 5., 6. a 11, oddělení – vychovatelky: Eva Kloudová, Tereza Novotná, Hana Malenová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Leden

Leden

Padá snížek bílý, s lednem zima sílí.

 

Tematické okruhy: Zimní oblékání, nebezpečí hor, tajemství sněhu, Duhové střípky, zimní výzdoba, poznáváme svět, lednové tradice.

Člověk a zdraví – Zopakujeme si, jak se správně oblékat a pohybovat v zimní krajině. Povíme si o kráse i nebezpečí hor.  

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme tajemství sněhu. Zkoušíme si aktivity a hry z Duhových střípků.

 Místo, kde žijeme – Vyzdobíme si svou družinku zimní tématikou.

Lidé kolem nás – V lednu nadále poznáváme svět.

Lidé a čas – Zjistíme si všechny lednové tradice.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Prosinec

PROSINEC

Hvězdička na nebi, jmelí a vánoční stromeček svítí.

 

Tematické okruhy: Vánoce – tradice a zvyky, zimní oblečení, stromeček pro zvířátka, besídky, koledy, objevujeme svět.

 

Člověk a zdraví – Zjistíme, jak prožít v klidu vánoční čas. Zachumláme se do zimního oblečení.

Rozmanitosti přírody – Řekneme si o zdobení vánočních stromečků pro zvířátka. Zkusíme přivolat sníh.

Místo, kde žijeme – Uspořádáme si vánoční besídku. Ozdobíme si vánoční tématikou družinu.

Lidé kolem nás – Zaposloucháme se do koled. I v tomto měsíci objevujeme svět.

Lidé a čas – Vyzkoušíme si vánoční tradice a zvyky. Povíme si o: sv. Barbora (4.12.), sv. Mikuláš (6.12.), sv. Ambrož (7.12.) a sv. Lucie (13.12.).

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Listopad

Listopad

Vítr listí čistí, aby mohla země spát.

Tematické okruhy:  Hygiena ve škole, podzimní listí, Duhové střípky, objevujeme svět, Světový den pozdravů, listopadové tradice, advent.

Člověk a zdraví – Zopakujeme si hygienické návyky ve škole. Sportujeme na hřišti.

Rozmanitosti přírody – Prozkoumáme krásu podzimních listů. Zkoušíme si aktivity a hry z Duhových střípků.

 Místo, kde žijeme – I v listopadu v družině objevujeme svět.

Lidé kolem nás – 21. listopadu si řekneme o Světovém dni pozdravů.

Lidé a čas – Vysvětlíme si různé listopadové tradice. Popovídáme si o adventu neboť 28. listopadu bude 1. adventní neděle.

 

Mimořádné akce:

11. 11. 2021 – Planetárium Praha – Polaris - 13:15 – 17:30, 5. - 7. oddělení, vychovatelky Tereza Novotná, Eva Kloudová a Dina Andruščenko

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Říjen

Ještě plody sbírat budem, také draci létají už vzduchem
Tematické okruhy: Mezinárodní den úsměvu, Mezinárodní den zvířat, podzimní plody, Den stromů, Čakovické posvícení, Lampionový průvod, celoroční plán Objevujeme svět, pouštění draků, tradice v říjnu, Halloween.
Člověk a zdraví – Na Mezinárodní den úsměvu (5. října) zjistíme, jak je úsměv pro člověka důležitý. Chodíme na procházky.
Rozmanitosti přírody – 4. října na Mezinárodní den zvířat si řekneme, jak se máme chovat ke zvířátkům. Poznáváme podzimní plody. Oslavíme společně Den stromů (20. října).
Místo, kde žijeme – Prozkoumáme Čakovické posvícení (2. října). Povíme si o Lampionovém průvodu (27. října).
Lidé kolem nás – V říjnu opět v každém oddělení s paní vychovatelkou OBJEVUJEME SVĚT. Budeme v družině pouštět draky.
Lidé a čas – Zjistíme co nejvíce o tradicích v říjnu. Oslavíme 31. října Halloween.
   
Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Září

Rámcový plán školní družiny

Škola je tu, vracíme se z pláží.

Tematické okruhy: Hygiena, stolování, bezpečnost, Babí léto, pravidla ŠD, orientace ve škole, seznámení s celoroční hrou, zářijové tradice, vzpomínky na prázdniny.

Člověk a zdraví – Povyprávíme si o hygieně a správném stolování. Probereme bezpečnost ve školní družině a venku.

Rozmanitosti přírody – Vyrábíme z přírodnin. Sklidíme vinnou révu a povíme si o ní.

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si pravidla svého oddělení a sepíšeme dohodu pro jejich dodržování. Naučíme se orientovat ve škole a v okolí.

Lidé kolem nás – Seznámíme se s celoroční hrou OBJEVUJEME SVĚT. Prozkoumáme různé zářijové tradice.

Lidé a čas – Zavzpomínáme si na prázdniny a povyprávíme si své zážitky s rodinou a kamarády. Prožijeme pravé Babí léto.

Mimořádné akce: 21. září 2021- Farma Soběhrdy - 13:00 - 17:30 - V. a VI oddělení - vychovatelky Eva Kloudová a Tereza Novotná

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Vychovatelé a oddělení ŠD 2021/2022

 

Umístění oddělení ŠD:  

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Kristýna Matějíčková

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

     email: ty.matejickova@gmail.com

 

Vychovatelé a oddělení ŠD 2021/2022

 

Mgr. Kristýna Matějíčková                vedoucí vychovatelka ŠD                       

Bc. Jana Švandová                            1. oddělení, budova Hlavní

Mgr. Oksana Riško                            2. oddělení, budova Hlavní

Mgr. Natálie Hojkolová                       3. oddělení, budova Hlavní

Bc. Miluše Haklová                            4. oddělení, budova Jizerská

Mgr. Tereza Novotná                         5. oddělení, budova Jizerská

Eva Kloudová                                    6. oddělení, budova Jizerská

Bc. Dina Andruščenko                       7. oddělení, budova Jizerská

Mgr. Natálie Sosnovská                    8. oddělení, budova Jizerská

Bc. Zdeňka Kacejová, DiS.               9. oddělení, budova Jizerská

Ing. Ilona Hamzová                          10. oddělení, budova Jizerská

Bc. Hanka Malenová                        11. oddělení, budova Dyjská

Soňa Čečetková                               12. oddělení, budova Dyjská

Bc. Alena Krzyžánková                    13. oddělení, budova Dyjská

Jana Balínová                                  14. oddělení, budova Hlavní

Bc. Radovan Mlejnek                       15. oddělení, budova Hlavní

Bc. Kateřina Zembolová                  16. oddělení, budova Hlavní

Bc. Kristýna Krausová                     Volnočasový klub, budova Hlavní   

 

 

 

 

 

 

Kroužky na školní rok budou doplněny v průběhu září. Děkujeme za pochopení

Informace budou doplněny


Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
7.oddělení

Jana Balínová
BAL
Vychovatelka ŠD
14. oddělení

Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
12.oddělení

Ing. Ilona Hamzová
HAI
Vychovatelka ŠD
10.oddělení

Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
4.oddělení

Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
3.oddělení

Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
6.oddělení

Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
733737394
Volnočasový klub

Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vychovatelka ŠD
13.oddělení

Bc. Hana Malenová
MAL
Vychovatelka ŠD
11.oddělení

Mgr. Kristýna Matějíčková
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD

Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD

Mgr. Tereza Novotná
NOT
Vychovatelka ŠD
5.oddělení

Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
2.oddělení

Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
8.oddělení

Bc. Jana Švandová
ŠVJ
Vychovatelka ŠD
1.oddělení

Bc. Kateřina Zembolová
ZEM
Vychovatelka ŠD

Volnočasový klub

VOLNOČASOVÝ KLUB

Ve školním roce 2022/2023 ještě nevíme, zda bude Volnočasový klub otevřen i pro žáky čtvrtých a vyšších ročníků. Tuto informaci budeme vědět první týden v září podle počtu přihlášených dětí do školní družiny. Pokud tedy máte zájem o Volnočasový klub, prosím přihlaste se na: ty.matejickova@gmail.com nebo přes program Bakalář. Žáci čtvrtých a starších ročníků mají také možnost navštěvovat školní knihovnu s dozorem od 12.00-15.00 hodin, kde čekají na kroužky, sourozence, rodiče apod.

Volnočasový klub funguje velmi podobně jako školní družina. Děti si po vyučování vyzvedává paní vychovatelka, jde s nimi na oběd a poté mají společnou činnost.

Od 13.00 do 14.00 je činnost relaxační, kdy si děti hrají a sportují.

Od 14.00 do 15.00 mají činnost řízenou a od 15.00 mají děti opět relaxační činnost.

V řízené činnosti se téma probírá celotýdenně (tzn. na každý týden jedno téma) na rozdíl od družiny, kde máme měsíční plán. Děti z klubu mohou navštěvovat rovněž ranní družinu, kroužky školní družiny a školní kroužky.

Klub funguje rovněž na bázi čipových karet, ale děti mají často samostatné odchody určené od rodičů. Děti zde nemusí splňovat docházku 3x týdně. Klub je proto dobrou volbou pro ty, kteří již vědí, že jejich dítě nebude splňovat docházku 3x týdně do 15.00 hodin do školní družiny (externí kroužky apod.) a přesto potřebují děti pohlídat.  Vše se řeší, stejně jako ve školní družině, přes program Bakalář. Ve volnočasovém klubu funguje i telefon, na který je v případě nutnosti, nečekaných změn apod., možné zavolat. 

Prosím o zvážení, zda je opravdu nutné, aby Vaše dítě školní družinu nebo klub navštěvovalo. Družina i klub jsou kapacitně omezeny a slouží hlavně pro ty děti, které ji opravdu potřebují, tedy navštěvují celý týden. 

Výběr dětí do klubu určuje vedoucí vychovatelka školní družiny dle aktuální situace přihlášených dětí.

 

Vychovatelka v klubu: Bc. Kristýna Krausová

Tel: 733 737 394

Umístění klubu: Hlavní budova školy ŽS Dr. Edvarda Beneše

Platby volnočasového klubu:

Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1600,- Kč) a 15. ledna (2400,- Kč), a to pouze převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Kristýnu Matějíčkovou, vedoucí vychovatelku školní družiny          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

                    email: ty.matejickova@gmail.com

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz