Zápis žáků do 1. ročníku, jak postupovat při zápisu

Vážení rodiče,

 zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne ve dnech 6. – 8. 4. 2021. Přihlášení k zápisu bude probíhat přes elektronický rezervační systém, který bude spuštěn 6. 4. 2021.

Všechny potřebné informace o potřebných dokumentech a o postupu při zápisu najdete na našich webových stránkách.

1) Přestup žáka z jiné základní školy

Při přestupu žáka do naší školy je třeba osobně si sjednat schůzku se zástupkyní ředitele školy a přinést následující dokumenty

 • doklad o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy
 • rodný list žáka
 • doklad zákonného zástupce
 • vyplněnou přihlášku nového žáka do školy, podepsanou oběma zákonnými zástupci(v sekci dokumenty je ke stažení)

 

2) Postup při přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do

30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Zákonný zástupce dítěte je ze zákona povinen přihlásit dítě v předem určeném termínu školy k zápisu do 1. třídy. Zvoleným způsobem doloží občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte a vytištěnou přihlášku, která mu bude automaticky zaslaná na email po elektronickém zápisu.
 • Škola může na žádost zákonných zástupců dítěte přijmout k plnění povinné školní docházky i dítě, které dovrší šesti let do 31. prosince toho školního roku, kdy nastoupí do 1. třídy, je-li tělěsně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • Vlastní zápis dítěte probíhá elektronicky. Po zapsání dítěte vám bude v elektronické přihlášce přidělen kód, který slouží jako identifikace při zveřejňování přijatých dětí do 1. ročníku. Tento kód si, prosím, pečlivě uschovejte. Jména dětí se podle zákona zveřejňovat nesmí.
 • Jediným kritériem pro přijetí dítěte do 1. ročníku je trvalé bydliště ve spádové oblasti školy(Čakovice, Miškovice, Třeboradice)

 

3) Postup při žádosti o odložení povinné školní docházky

Školský zákon, § 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

 • Zákonný zástupce dítěte ve stanoveném termínu zápisu dětí do 1. tříd  oznámí svůj úmysl žádat pro své dítě odložení povinné školní docházky a odevzdá vyplněnou žádost o odklad (je možno stáhnout si ji na webových stránkách naší školy www.zscakovice.cz) a následující přílohy
 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, tj. Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9 a 14, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany, tel. 266310939
 • doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa
 • přílohy doručí do kanceláře zástupce ředitele školy v době zápisu, nejdéle však do konce dubna příslušného roku. Zde dostane rozhodnutí o odložení povinné školní docházky pro svoje dítě a zapíše se do seznamu převzetí tohoto rozhodnutí. Pokud by se ze závažných důvodů nemohl zákonný zástupce dostavit do školy osobně, sjedná si včas telefonicky jiný způsob předání.
 • Dítě, které má pro příslušný školní rok odklad povinné školní docházky, se dostaví k zápisu do 1. třídy následující rok.

 

4) Postup při žádosti o přijetí do přípravné třídy

Přípravná třída

V tomto školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně pro děti s odkladem pšd a jsou určeny pro děti trvale bydlící ve spádové oblasti školy. Třída se otevře, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí, maximální počet je 15.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě vyplněné přihlášky, která je potvrzena doporučením školského poradenského zařízení a předána ředitelství školy. Rozhodnutí bude zasláno zákonným zástupcům poštou. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách v sekci dokumenty a formuláře nebo na níže uvedeném odkaze. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná, děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat školní družinu.
Přihláška

Přihlášky přijímáme vždy do 31. 5. pro následující školní rok.

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události