Informace k zápisu 2024/25 - registrace k zápisu

Datum náhradního zápisu 18. 4. 13:30 - 14:30

Vážení rodiče,

plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní

docházku

Kritérium pro přijetí do 1.ročníku

  • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha Čakovice

Všechny děti, splňující toto kritérium budou přijaty k základnímu vzdělávání

Zápis bude probíhat elektronicky a bude spuštěn na našich webových stránkách  již v sobotu 30. 3.. v 8:00 hodin, ukončen bude v úterý 2. 4. v 16:00 hodin. Během elektronického zápisu zákonný zástupce vyplní požadované údaje a zvolí si termín a čas prezenčního zápisu ve škole, který bude 3. a 4. 4. od 13:30 do 17:30.

Během vyplňování elektronického formuláře budete mít možnost vybrat si v případě zájmu jiné zaměření první třídy: matematickou třídu nebo projekt Ape. Pokud zvolíte jednu z nabízených variant, v dalším kroku vyberte možnost „bez náhradního zaměření“. Po zápisu budete kontaktováni s informacemi o podmínkách zařazení do těchto tříd.

Elektronický zápis je třeba absolvovat i v případě žádosti o odklad povinné školní docházky. Pro odklad bude určena ve výběru samostatná místnost.

Na osobní setkání ve škole je nutné přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku z elektronického zápisu(po vyplnění vám bude automaticky zaslána na vámi uvedený email), rodný list dítěte a OP nebo jiný doklad, který dokazuje, že jste zákonný zástupce. Trvalé bydliště nemusíte dokládat, bude ověřeno ve spolupráci s MČ Praha Čakovice

Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

 

 Postup při žádosti o odložení povinné školní docházky

Školský zákon, § 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

 

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přinést zákonem požadované dokumenty: 1. žádost o odklad povinné školní docházky

                         2. doporučení školského poradenského zařízení

                         3. doporučení pediatra nebo klinického psychologa

Celkem tedy 3 dokumenty.

 

 Postup při žádosti o přijetí do přípravné třídy

Přípravná třída

V tomto školním roce naše škola přijímá děti do přípravné třídy. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně pro děti s odkladem pšd a jsou určeny pro děti trvale bydlící ve spádové oblasti školy. Třída se otevře, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí, maximální počet je 15. Pokud počet žádostí převýší počet míst, budou se zájemci losovat.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě vyplněné přihlášky, která je potvrzena doporučením školského poradenského zařízení a předána ředitelství školy. Rozhodnutí bude zasláno zákonným zástupcům poštou. Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách v sekci dokumenty a formuláře nebo na níže uvedeném odkaze. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná, děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat školní družinu.

Přihlášky přijímáme během zápisu, nejpozději ale do 31. 5. pro následující školní rok.

 

 

 

 

 

 

               

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události