Informace k zápisu 2023/24

Vážení rodiče,

plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Kritérium pro přijetí do 1.ročníku

  • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha Čakovice

Všechny děti, splňující toto kritérium budou přijaty k základnímu vzdělávání

Zápis bude probíhat elektronicky a bude spuštěn na našich webových stránkách  již v sobotu 1. 4. v 8:00 hodin, ukončen bude v pondělí 3. 4. v 16:00 hodin. Během elektronického zápisu zákonný zástupce vyplní požadované údaje a zvolí si termín a čas prezenčního zápisu ve škole, který bude 4. a 5. 4. od 13:30 do 17:30.

Během vyplňování elektronického formuláře budete mít možnost vybrat si v případě zájmu jiné zaměření první třídy: matematickou třídu nebo projekt Ape. Pokud zvolíte jednu z nabízených variant, v dalším kroku vyberte možnost „bez náhradního zaměření“. Po zápisu budete kontaktováni s informacemi o podmínkách zařazení do těchto tříd.

Elektronický zápis je třeba absolvovat i v případě žádosti o odklad povinné školní docházky.

Na osobní setkání ve škole je nutné přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku z elektronického zápisu(po vyplnění vám bude automaticky zaslána na vámi uvedený email), rodný list dítěte a OP nebo jiný doklad, který dokazuje, že jste zákonný zástupce. Trvalé bydliště nemusíte dokládat, bude ověřeno ve spolupráci s MČ Praha Čakovice

Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přinést zákonem požadované dokumenty: 1. žádost o odklad povinné školní docházky

                         2. doporučení školského poradenského zařízení

                         3. doporučení pediatra nebo klinického psychologa

Celkem tedy 3 dokumenty.

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události