Distanční výuka

Vážení rodiče,

dovolte mi uvést pár informací a pravidel námi nastaveného distančního vzdělávání.

Žáci na obou stupních mají upravený rozvrh v souladu s metodikou MŠMT. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou on-line či off-line výuky. Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku.

 

Při synchronní on-line výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy (Microsoft Teams) v reálném čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném úkolu. Tyto hodiny budou uvedeny v rozvrhu v Bakaláři. U těchto hodin bude vedena standardní evidence žáků (třídní kniha). Účast na nich je tedy povinná. Pro omlouvání případných absencí v obecné rovině platí stejná pravidla, jako pro prezenční vzdělávání. V případě individuální potřeby lze domluvit se svým vyučujícím jiný způsob plnění těchto hodin. Dle doporučení by synchronní výuka neměla souvisle trvat déle než 1 hodinu u 1. stupně a 3 hodiny u 2. stupně. Není vhodné při synchronní výuce realizovat kompletní rozvrh hodin.

 

Při asynchronní on-line výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby. 

Pojmem off-line výuka je označován takový způsob vzdělávání na dálku. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů.

 

V obou formách on-line vzdělávání bude poskytována zejména formativní zpětná vazba, nicméně žáci mohou být i hodnoceni klasifikací.

 

V naší škole používáme:

  • Aplikace Bakalářiveškerá komunikace se zákonnými zástupci a jejich informování o výuce a zadaných úkolech (záložka úkoly)
  • Aplikace Moodle  - tzv. learning management systém obsahuje kurzy pro žáky 2. stupně. Tyto kurzy jsou využívány i při běžné výuce a obsahují vzdělávací materiály, diskusní fóra, portfolia předmětů, ankety, prostředí pro odevzdávaní prací atd. Jsou využívány pro asynchronní formu on-line výuky.
  • Aplikace Teams  - komunikace s žáky v reálném čase pomocí videokonference (synchronní výuka) řízená učitelem. Doplněno o digitální nástroje podporující výuku v přímém čase.

 

Veškeré Vaše potřeby související s výukou komunikujte prosím se svými učiteli. 

S pozdravem

Martin Střelec

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události