Učivo týden 4. 4. - 8. 4.

ČJ

Slovesa - mluvnické kategorie
Skladba - základní větné členy
Podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný
Přísudek slovesný
Shoda podmětu s přísudkem

VL

Český národ se probouzí
J. A. Komenský

M

Desetinná čísla
Pamětní sčítání a odčítání desetinných čísel
Písemné sčítání, odčítání desetinných čísel
Zaokrouhlování
Slovní úlohy
G: Střed úsečky, osa úsečky

Člověk
Kožní soustava

Třída: