Informace o stravování na školní rok 2017/2018

 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE,

PRAHA 9 – ČAKOVICE

 

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hodin.

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy a gymnázia.

Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních návyků.

Dozírající pracovníci :

- sledují způsob výdeje

- zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny

- regulují osvětlení a větrání

- sledují odevzdávání nádobí strávníky /roztřídění dle pokynů pracovnic ŠJ/

 

Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky,  pro cizí strávníky,  probíhá v době :

od 11.00 do 11.30 hodin nebo od 13.45 do 14.00 hodin, vstup pouze bočním vchodem, nikoli přes budovu ZŠ

 

Běžný úklid během provozní doby - mytí stolů i podlahy, úklid po skončení provozní doby a zamykání prostoru jídelny zajišťují pracovnice školní jídelny.

 

Vedoucí stravovacího zařízení vydává pokyny pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelní lístek ve školní jídelně, na internetu.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně.

 

Školní jídelna zajišťuje stravování v době :

 

- pro žáky ZŠ                        11.45 – 14.00 hod.

- studenty gymnázia             11.30 – 14.00 hod.

- závodní stravování               11.00 – 14.00 hod.

- cizích strávníků                   11.00 – 11.30 hod. nebo 13.45 – 14.00 hod.

 

Placení stravného :

 

Způsob úhrady vyplývá z přihlášky ke stravování.

 

  1. přes sporožirový účet u České spořitelny – obědy se platí zálohově /tedy předem/, tzn., že 1. září bude odečtena z účtu  záloha /na červen/, 7. října bude stržena platba za skutečně odebrané obědy v září a dále budou probíhat platby vždy 7. den v měsíci za měsíc předchozí. Záloha bude vyrovnána 7. července 2016. Strávníci, kteří mají zavedený sporožirový účet, mohou jít na oběd na svůj ID čip a nemusí se přihlašovat v kanceláři ŠJ. Noví žáci, kteří budou platit obědy přes sporožirový účet, musí přinést při přihlašování na stravování kartičku s číslem spor. účtu a zálohu:  700,- Kč.Tato záloha bude vyúčtována 7. července 2016.
  2. Vyúčtovací lístek – obědy se platí zálohově -  pouze noví žáci – záloha :  700,- Kč,  se vybírá hotovosti v kanceláři ŠJ. Strávníci, kteří mají zaplacenou zálohu mohou jít na oběd a nemusí se znovu přihlašovat v kanceláři ŠJ. Záloha se převádí na další školní rok a bude vyúčtována až se strávník se odhlásí ze stravování. Žáci dostanou od třídního učitele vždy do 3. dne v následujícím měsíci  vyúčtovací lístek, kde bude napsaná částka, kterou je třeba do pěti pracovních dnů uhradit.

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku musí všichni noví strávníci odevzdat do kanceláře ŠJ do konce září 2015.

 

Variabilní symbol na lístku pro placení obědů ve školní jídelně je identifikační číslo strávníka. V každém případě musí být symbol uveden – není nutná kontrola platby v kanceláři ŠJ.

 

Zařazení žáků podle roku narození /ne podle tříd/ - věková hranice 11 a 15 let, ve školním roce září 2015 až srpen 2016, kdy dosáhnou tohoto věku, jsou žáci zařazeni do příslušné vyšší skupiny /nejedná se jen o platby, ale také o normování, které je rozlišeno/.

 

V případě prodlení s úhradou stravného, bude dlužná částka proúčtována se složenou zálohou až do její výše. Poté bude strávník ze stravování vyřazen. Znovu se přihlásit bude možné až po úhradě dluhu.

 

Ředitel školy má právo vyloučit žáka ze stravování v případě hrubého porušení školního řádu .

 

Odhlašování obědů – osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky nebo pomocí internetu,

Nejpozději tentýž den ráno do 7.15 hodin.

První den nepřítomnosti může být vydán oběd do přinesených nádob, ostatní dny je nutno odhlásit obědy, jinak je účtována plná cena oběda.

 

Strávník, který se chce odhlásit ze stravování, musí se osobně dostavit do kanceláře ŠJ  /obědy jsou stále přihlášené a vyrovnání peněz, vrácení zálohy a zálohy na ID čip nemůže proběhnout/.

 

Denně je možno vybírat z nabídky dvou hlavních jídel.

 

Vydávání obědů probíhá systémem ID čipů. Každý strávník si v kanceláři ŠJ zakoupí ID čip. Na jeho základě bude dostávat oběd.

Záloha na ID čip je 150,- Kč.

V případě zapomenutí ID čipu se musí strávník dostavit do kanceláře ŠJ, kde obdrží náhradní kartičku na vydání oběda v ten den.

Při ukončení školní docházky nebo odhlášení žáka ze stravování odevzdá strávník ID čip v kanceláři ŠJ a 150,- Kč mu bude vráceno.

V případě ztráty ID čipu je nezbytné zakoupit nový. Bez něho nebude možno vydat oběd.

 

Výběr z nabídky jídel a odhlašování obědů lze provést několika způsoby :

 

  • pomocí internetu na adrese www.jidelna.cz  /potvrďte pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla ID čipu, který si vyzvednete osobně u vedoucí ŠJ/, na téže adrese je jídelní lístek
  • pomocí počítače ve školní jídelně – všichni strávníci mají automaticky přihlášeno 1. menu. Pokud mají zájem o menu č. 2, musí si volbu změnit podle postupu na nástěnce u počítače
  • osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky : 283 930 343, 603 881 007

 

Platí od  1. září 2018

Zpracovala : Milena Pokorná                      Schválil : Mgr. Martin Střelec

                         ved. ŠJ                                               ředitel školy