Základní informace

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Zájmové činnosti a významné akce školní družiny jsou zpracovány do měsíčního plánu školní družiny.

V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou. 

            Odpolední družina zahajuje provoz v okamžiku, kdy děti skončí vyučování. Vychovatelky odvedou děti na oběd a poté s nimi zahájí odpolední program. 

Hry a zábavné činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin:

Odpočinkové činnosti

Úkolem těchto činností je odstranit únavu. Jsou zařazovány nejčastěji po obědě, dále i během dne, kdykoliv podle potřeby. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslech, četbu apod.

Rekreační činnosti

Slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky.  Spontánní venkovní činnosti bývají rušnější, což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění ve vyučování.

Zájmové činnosti

Rozvíjejí dovednosti, poznání dětí a samotnou osobnost žáka. Umožňují každému dítěti seberealizaci, popřípadě i kompenzaci jeho možných školních neúspěchů. Jedná se o řízenou kolektivní, popřípadě individuální činnost.

Vychovatelé dětem zajišťují zajímavý program složený z her i spousty sportovních, výtvarných, dramatických aktivit. Děti nenásilnou formou získají informace o přírodě, zdravovědě, ekologii, společnosti a svém světě. Prostor mají děti i na volné neorganizované hry podle vlastního výběru.

Vychovatel s dětmi navštěvuje tělocvičnu, knihovnu, počítačové místnosti, venkovní třídu, školní hřiště. Využívá vybavení školy – televize, interaktivní tabule, počítače a  vybavení družiny – sportovní pomůcky, hračky, stavebnice.

Příprava na vyučování

Zahrnuje okruh činností, souvisejících s plněním školních povinností. 
Jde o zábavné procvičování učiva formou didaktických her.

           Funkce vychovatelky spočívá v tom, že je dětem rádkyní, inspirátorkou činností, kamarádkou, vede děti k využívání volného času hodnotným způsobem, obohacuje jejich vzdělání o nové poznatky a dovednosti, podporuje jejich samostatnost a aktivitu