2) Postup při přijetí žáka k základnímu vzdělávání

2) Postup při přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do

30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

·                    Zákonný zástupce dítěte je ze zákona povinen dostavit se v předem určeném termínu k zápisu do 1. třídy. S sebou potřebujete občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte a vyplněnou žádost o přijetí. Tuto žádost máte možnost stáhnout buď na webových stránkách naší školy https://zscakovice.cz/skola nebo ji před zápisem vyplníte v budově školy a na zápis vezmete již vyplněnou s sebou.

·                    Škola může na žádost zákonných zástupců dítěte přijmout k plnění povinné školní docházky i dítě, které dovrší šesti let do 31. prosince toho školního roku, kdy nastoupí do 1. třídy, je-li tělěsně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

·                    Vlastní zápis dítěte probíhá v předem určených učebnách. Věnovat se Vám budou vždy dva pedagogové – jeden se ujme dítěte, jeden Vás.

·                    Po zapsání dítěte dostanete do ruky zápisní list pro následující školní rok a jeho přílohu. Je třeba, aby se dostavil i zákonný zástupce dítěte, kterému bylo vydáno v minulém školním roce rozhodnutí o odložení povinné školní docházky. Každý účastník zápisu obdrží registrační číslo. Číslo slouží jako identifikace při zveřejňování přijatých dětí do 1. ročníku. Jména dětí se podle zákona zveřejňovat nesmí.

·                    Pokud se Vám ze závažných důvodů nehodí předem stanovený termín zápisu dětí do 1. třídy, je možno si náhradní termín dohodnout osobně nebo telefonicky. Jiný postup je v případě, kdy pro svoje dítě žádáte odložení povinné školní docházky.

Blížící se události