Škola od 14. 10. zavřena

Vážení rodiče,

od středy je bohužel škola minimálně do 1. 11. zavřena. Distanční výuka bude probíhat od 14. do 23. 10. Poté následuje týden mimořádných prázdnin. Všechny obědy budou mít děti automaticky odhlášeny. Potvrzení pro přiznání OČR by nemělo být potřeba. V případě, že jej budete požadovat, kontaktujte paní Gabrielu Nevěčnou, která Vám jej vystaví.

Nyní mi dovolte uvést pár informací a pravidel námi nastaveného distančního vzdělávání.

Žáci na obou stupních mají upravený rozvrh v souladu s metodikou MŠMT. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou on-line či off-line výuky. Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku.

 

Při synchronní on-line výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy (Microsoft Teams) v reálném čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném úkolu. Tyto hodiny budou uvedeny v rozvrhu v Bakaláři. U těchto hodin bude vedena standardní evidence žáků (třídní kniha). Účast na nich je tedy povinná. Pro omlouvání případných absencí v obecné rovině platí stejná pravidla, jako pro prezenční vzdělávání. V případě individuální potřeby lze domluvit se svým vyučujícím jiný způsob plnění těchto hodin. Dle doporučení by synchronní výuka neměla souvisle trvat déle než 1 hodinu u 1. stupně a 3 hodiny u 2. stupně. Není vhodné při synchronní výuce realizovat kompletní rozvrh hodin.

 

Při asynchronní on-line výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby. 

Pojmem off-line výuka je označován takový způsob vzdělávání na dálku. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů.

 

V obou formách on-line vzdělávání bude poskytována zejména formativní zpětná vazba, nicméně žáci mohou být i hodnoceni klasifikací.

 

V naší škole používáme:

  • Aplikace Bakalářiveškerá komunikace se zákonnými zástupci a jejich informování o výuce a zadaných úkolech (záložka úkoly)
  • Aplikace Moodle  - tzv. learning management systém obsahuje kurzy pro žáky 2. stupně. Tyto kurzy jsou využívány i při běžné výuce a obsahují vzdělávací materiály, diskusní fóra, portfolia předmětů, ankety, prostředí pro odevzdávaní prací atd. Jsou využívány pro asynchronní formu on-line výuky.
  • Aplikace Teams  - komunikace s žáky v reálném čase pomocí videokonference (synchronní výuka) řízená učitelem. Doplněno o digitální nástroje podporující výuku v přímém čase.

 

Veškeré Vaše potřeby související s výukou komunikujte prosím se svými učiteli. Věřím, že následujících 8 dní distančního vzdělávání zvládneme a snad už v 2. 11. budeme moci děti přivítat opět ve škole.

S pozdravem

Martin Střelec

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události